Souhlasím s tím, aby mi společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. zasílaly obchodní sdělení týkající se jimi vydávaných/provozovaných medií, jiných jejich výrobků a služeb, a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři, a aby společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. za tímto účelem zpracovávaly mé osobní údaje poskytnuté ve formuláři v rozsahu: e-mailová adresa a jméno (název) odesílatele.

Souhlas je udělen bez časového omezení a může být kdykoli odvolán, a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: podpora@cncenter.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení.

Poskytovatel souhlasu má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

O službě

Služba zasílání informačních newsletterů je provozována společnostmi CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s., tak, že každá ze společností v rámci této služby zasílá uživateli newslettery vztahující se k jí vydávaným/provozovaným mediím, jiným výrobkům nebo službám, případně obchodní sdělení třetích stran. Uživatel uděluje a odvolává souhlas oběma společnostem současně. Tato služba může být ze strany jejich provozovatelů kdykoli ukončena.

 


Pravidla pro získání tabletů Lenovo

Čtenář info.cz, který nově zažádá o zasílání newsletteru info.cz, a to zadáním svého emailu skrze oficiální formulář na info.cz (dále jen „nový odběratel newsletteru“), bude zařazen do slosování o tablet, a to vždy v příslušeném týdnu, ve kterém o zasílání newsletteru zažádá. Shora uvedená akce potrvá v období od 20.2.2017 do 2.4.2017, a to dle harmonogramu uvedeného níže.

1. týden: 20. 2. 2017  - 26. 2. 2017
2. týden: 27. 2. 2017 – 5. 3. 2017
3. týden: 6. 3. 2017 – 12. 3. 2017
4. týden: 13. 3. 2017 – 19. 3. 2017
5. týden: 20. 3. 2017 – 26. 3. 2017
6. týden: 27. 3. 2017 – 2. 4. 2017

Každý týden vždy začíná začátkem pondělí příslušného data a končí o půlnoci dne posledního, tj. v neděli příslušného data.

Losování provozuje a zajišťuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Vždy nejpozději do 2. dne po skončení každého shora uvedeného týdne po dobu trvání této akce, bude organizátorem vylosován jeden výherce, který získá tablet Lenovo. Losováno bude vždy ze všech nových odběratelů newsletteru, kteří se přihlásili v příslušném týdnu dle shora uvedeného harmonogramu. Z důvodu vyloučení pochybností se uvádí, že přihlášení noví odběratelé z jednoho týdnu, kteří nebyli vylosování se nepřevádí do dalšího týdne či dalších týdnů.

Nový odběratel newsletteru se do shora uvedené akce smí přihlásit pouze jednou a pouze jednou smí vyhrát shora uvedenou cenu, tj. tablet. V případě, že by účastník této akce již byl odběratelem newsletteru, tzn. nebyl by novým odběratelem nebo by se do této akce v rozporu s pravidly přihlásil vícekrát než dovolují pravidla, nemá takový účastník akce nárok na získání výhry a bude vylosován náhradní výherce.

Výherci budou informování o výhře vždy emailem, a to na emailovou adresu, kterou zadali jako adresu pro zasílání newsletteru info.cz. Výherce je povinen do 2 pracovních dnů ode dne informování o získání výhry zaslat svoji adresu, na kterou má být výhra zaslaná, v opačném případě ztrácí nárok na výhru a bude vylosován z příslušných nových odběratelů newsletteru daného týdne nový výherce. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů ode dne zaslání adresy výhercem, a to na výhercem sdělenou adresu, přičemž výherce bere na vědomí, že výhry jsou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení žádosti o zasílání newsletteru skrze k tomu určený formulář na webu info.cz je rozhodující čas přijetí žádosti do systému pro příjem těchto žádostí, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. 

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky. Organizátor neodpovídá za nedoručení žádostí skrze k tomu určený formulář. Účastí v této akci – tzn. odesláním žádosti o zasílání newsletteru info.cz skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje účastník tato pravidla akce a zavazuje se je dodržovat. Účastí v této akci dále projevuje každý účastník této akce souhlas s publikováním svého jména, bydliště a případně fotografie na webu info.cz. Účastník této akce dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka této akce, které v rámci této akce sdělil, za účelem realizace akce a rovněž k marketingovým aktivitám společností CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník akce je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník akce má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu akce. Výhry v akci nejsou soudně vymahatelné. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.