Články odjinud

Právní prostředí v Česku potřebuje odtučňovací kůru, někteří politici se místo toho snaží celý systém vykostit

1080p720p360p

4. DÍL SÉRIE (NE)ÚSPĚCHY ČESKÝCH VLÁD. Zbožštění trhu na počátku transformace zadělalo na nekvalitní právní rámec, na což doplácíme dodnes. Předvídatelnost podnikatelského prostředí trpí častými změnami pravidel hry (a to stojí peníze a nervy), země jako taková pak opakovaně doplácí na nečitelnost politiky. Podrobnosti diskutovali v dalším díle Alter Eko politoložka z Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková a ústavní právník, expert v oboru státovědy a politologie Jan Kysela. Jako tradičně vám nabízíme jejich hlavní teze průběžně doplňované o expertní ohlasy.

Tma v transformačním tunelu: Zhasněte před právníky, zavelala slepá víra v trh

V roce 2002 neoliberální guru Milton Friedman v rozhovoru reflektujícím deset let transformace řekl, že v roce 1990 doporučoval střední a východní Evropě tři věci: privatizovat, privatizovat a privatizovat; kdyby měl možnost vydat se zpět v čase, doporučil by právní stát. V této souvislosti je legitimní ptát se, zda mají naše problémy s právním státem své kořeny už v počátcích transformace. Odpověď zní, že zřejmě ano. Prvopočátek je přitom v pomyslném zhasnutí před právníky, které vycházelo z přesvědčení, že trh si poradí bez pravidel. Je to ale skutečně tak? Friedman se původně domníval, že ano. Friedrich Hayek, jiná významná postava liberálního – byť trochu jinak profilovaného myšlení – měl pocit, že to tak není, že jsou pravidla vždy důležitá. Obecně řečeno, pro podnikání je podstatný právní řád, vláda práva a to z toho důvodu, že přináší jistotu. Ta je pro formální právní stát ústřední hodnotou – a je také koneckonců označována za jednu z proměnných, které rozhodují například o tom, proč v některých částech světa tržní ekonomika funguje lépe a v některých hůře (nositel Nobelovy ceny za ekonomii Hernando de Soto v knize Mystérium kapitálu píše o tom, jak je v některých zemích třetího světa těžké nastolovat transparentní tržní podmínky například proto, že chybí přehled o tom, kdo vlastní jaký pozemek).

Komentář Věry Venclíkové, PPZRS.ORG
V počátcích přerodu našeho autoritářského systému v demokratický přicházeli do Česka odborníci financovaní zeměmi s fungujícími demokratickými pravidly a netušili, že nám chybí pravidla podnikání, vymahatelnost práva, vzdělání i zkušenosti s řízením podniků. Až příprava na vstup do EU nás tak donutila zavést mnohá pravidla. Analogie se nabízí v příkladech rozvojové pomoci: Pokud se dárci věnují rozvojové zemi roztříštěně, bez společné strategie, budování podnikatelského prostředí se vytrácí jako první. A po něm i ti nespokojení obyvatelé, kteří hledají lepší životní podmínky. Demokracie je totiž podmíněna kvalitním podnikatelským prostředím, které je v rovnováze s dalšími aspekty společenského systému - od sociální a zdravotní péče přes vzdělávání, právní rámec, bezpečnost nebo ochranu životního prostředí až po finanční řízení a kontrolu veřejných financí. To je časově náročné a překotná privatizace tomu příliš nepomohla.

Komentář Lubora Laciny, Mendelovo evropské centrum
Stále si myslím, že "zhasnutí před právníky" byla chyba. Pokud si dobře pamatuji, například Nizozemsko nám dokonce nabízelo zaplacení překladu svého obchodního zákoníku. Dle mého názoru se mělo této nabídky využít a ušetřený čas a prostředky věnovat na trénink právníků, soudců a uživatelů daného zákoníku. Podobně dle mého názoru bylo lepší najít a implementovat již vyzkoušené a dlouhodobě prověřené právní akty, tak jak tomu bylo a dodnes je s legislativou EU. Zvolená cesta tvorby a téměř kontinuální novelizace právního řádu je totiž pro všechny zůčastněné strany naprosto nepřehledná.

Klaus, Zeman vs Ústava: Cesta k nepředvídatelnosti je dlážděna dobrými úmysly

S právní jistotou souvisí předvídatelnost práva. Otázkou je, jak “předvídatelnosti” rozumět. Můžeme na ní nahlížet dvojím způsobem: a) Mám jistotu, že pravidlo, kterým se dnes řídím, bude platit i zítra? Toto je trochu problém českého právního řádu – kvůli častým novelám zákonů trpí hodnota předvídatelnosti b) Jsou pravidla, kterými se řídíme, dostatečně srozumitelná na to, abychom všichni věděli, co znamenají, a máme-li dobrou vůli se jimi řídit, aby nám to bylo umožněno? Tento aspekt opakovaně přichází na přetřes kolem voleb v souvislosti s pravomocí prezidenta. Ústava je v tomto smyslu specifická tím, že formulace, které používá, nejsou úplně jednoznačné, ty pojmy jsou obecné, což umožňuje větší míru neshody než v případě kupříkladu občanského zákoníku. Jde tak o to, kdo k interpretaci Ústavy přistupuje, zda přistupuje s tím, čemu se říká předporozumění (nastavení text určitým způsobem číst, vnímat). A právě v tom je kámen úrazu, protože předporozumění jak Václava Klause tak Miloše Zemana, mluvíme-li o prezidentech, není asi takové, jaké předpokládali tvůrci Ústavy v roce 1992. Ti vytvářeli prostor pro parlamentního prezidenta, prezidenta-moderátora, zatímco Václav Klaus a v ještě větší míře Miloš Zeman mají pokušení být prezidenty-politickými vůdci. V prezidentské funkci mají tendenci chovat se jako premiéři.

Komentář Václava Žáka, Listy
Thomas Paine možná lépe než jiní ukazuje původní význam toho, co je vláda zákona. „Zatímco v absolutních monarchiích je Král zákonem, ve svobodných republikách musí být zákon Králem“. Není to fráze. Paine tím zdůrazňuje jeden z klíčových předpokladů zakládající sebevědomé občanství v demokratické společnosti - občan se nemá podřizovat subjektivní vůli politických figur ve vysokém ústavním postavení, ale trvat na tom že i ony jsou podřízeny pravidlům. Řekl bych, že když Masaryk konstatuje „demokracii bychom už měli, teď bychom ještě potřebovali ty demokraty“ a zároveň volá po potřebě se odrakouštět, má na mysli právě deficit sebevědomého občanství, který ztěžuje účinnou kontrolu politiky. Reakce podstatné části veřejnosti na výkon prezidentské funkce moderními českými prezidenty je toho, myslím, názornou ukázkou.

Babišovy sny: Zefektivnění politického systému (č)i odbočka k autoritářství?

Před blížícími se volbami se množí návrhy na zefektivnění politického systému, které jsou často na pohled líbivé, ale zavánějí autoritářstvím. V případě českých voličů něco podobného často boduje nejen proto, že nemají rádi komplikované procedury, protože jim leckdy nerozumí, ale také proto, že nemají rádi politiky, nevnímají je jako své reprezentanty. To je problém, jelikož reprezentativní demokracie stojí právě na tom, že si vládneme skrze politiky. Pokud tak máme pocit, že je to parazitující, ošklivá třída, se kterou by bylo nejlepší zatočit, může u nás zabodovat někdo, kdo slíbí, že tuto třídu zredukuje. Potíž je v tom, že s podobnými kroky mizí možnost nápravy. Jde tak o to, zda hledáme rozhodnutí rychlé, a nebo rozhodnutí dobré. Rozhodnutí dobré by se nemělo rodit pět let – a není tak jistě dobré, že jsou v poslanecké sněmovně desítky návrhů zákonů, které byly předloženy před lety a nepropracovaly se ani do prvního čtení, ale to asi není důvod ke zrušení poslanecké sněmovny. Představy, kterými nás v posledních měsících obohatil “muž trpící nespavostí,” představy, které si pořizuje v době, kdy výjimečně spí, jsou tedy představy spíše nebezpečné a to právě kvůli tomu, že by zvýšily tlak na rychlost, ale ta ještě sama o sobě nezajistí dobré rozhodnutí.

Komentář Ondřeje Vondráčka, Lexperanto
Zajištění přístupnosti a srozumitelnost práva pro občany ze strany státu je do značné míry řemeslo, které ovšem stát ne zcela dobře zvládá. Toto řemeslo spočívá, za prvé, ve správném vymezení důvodu, proč určitý zakon přijímáme s alespoň přibližným socio-ekonomickým odhadem rozsahu problému, který chceme zakonem řešit. Za druhé, zákon bude srozumitelnější, pokud jsou navržena různá řešení problému, která jsou diskutována s veřejností dříve, než zákon vstoupí do legislativního procesu. Za třetí, cca po pěti letech účinnosti zákona by měly být zhodnoceny jeho přínosy i negativa. I když na všechny tři kroky máme metodiky, málokdo je používá v praxi. Stále bohužel radši přijímáme narychlo spíchlé zákony na politickou objednávku. Není proto divu, že se pak divíme jejich (ne)kvalitě.

Komentář Filipa Přibáně, AKCENTA CZ
Otázkou není, zda pravidla ano či ne, ale v jaké míře. To, že kapitalismus nemůže fungovat bez pravidel, je zřejmé. Všechny vyspělé země své hospodářství regulují, aby zajistily stabilitu ekonomiky a ochránily své občany před podvodníky. U nás přitom není ani tak velký problém v tom, že hospodářství regulujeme, ale v chaotičnosti tvoření nových regulací. Tato chaotičnost se projevuje v neustálých změnách zákonů či strategií, kterých by mělo být pomocí zákonů dosahováno. Například málokde se setkáme s tak velkým množstvím výjimek v zákonech jako u nás. Navíc jen zřídkakdy dochází ke zjednodušení pravidel, popřípadě vycházení vstříc podnikatelům a nikoli státu. To, že země může mít relativně hodně regulovanou ekonomiku a přitom prosperovat vidíme kupříkladu ve Skandinávii. Tam bychom si měli brát příklad, jak dát ekonomickým subjektům pocit důvěry v právní stát a přitom jim nekomplikovat život nesmyslnými pravidly.

Post scriptum: Tečka Vladimíry Dvořákové

Při sledování rozhovoru a následných diskusí mi připadá důležité zdůraznit tři věci.

První reaguje na zkušenost, kterou přinesla ekonomická transformace a dotýká se toho, jak dalece má stát vstupovat do regulací podnikatelských aktivit a celkově ovlivňovat život společnosti. Otázka by neměla znít, zda více či méně, ale jak kvalitně. To nám ostatně jasně dokládají příklady skandinávských zemí. Nesmyslné regulace, ale i nepřehlednost právního prostředí, nahrává nejrůznějším šíbrům, vytváří (a mnohdy zcela vědomě) prostor pro zneužívání či přímo rozkrádání veřejných prostředků, podvodná jednání či obchod s chudobou. A i díky nekvalitnímu právnímu prostředí je pak takovéto jednání obtížně postižitelné.

Druhá věc, u které je potřeba se zastavit, se týká snahy o zreformování či tzv. zjednodušování politického systému. To lze v současnosti považovat asi za největší hrozbu demokracie. Nejde o to, že by dílčí úpravy či upřesnění nebyly na místě, ale politický systém má společnost stmelovat, nikoli rozdělovat, má vyvažovat, nikoli umožňovat diktát vítězů. Má umožnit efektivní vládnutí v každodenním rozhodování, ale nesmí likvidovat opozici a nastolovat „nevratné změny“ bez hlubšího společenského souhlasu. V jednoduchém systému lze rychle a efektivně prosadit geniální řešení stejně jako zcela katastrofické. To druhé bylo zatím vždy v dějinách častější.

Třetí poznámka se týká „sebevědomého občana“. Podceňování, často až pohrdání občany, je u nás dost běžným rysem, a to nejen ze strany politiků. Politici ovšem mnohdy dokáží lhát bez „uzardění“ a často dávají najevo, že na ně se zákony vlastně nevztahují. A nemusí jít jen o dodržování zákonů. Tam, kde jsou sebevědomí občané, se vytváří společenská atmosféra, která prostě považuje za zřejmé, že některé věci se „nedělají,“ byť nemusí jít přímo o nějaký přestupek či porušení zákona. Posilujme sebevědomé občanství a dosáhneme i lepší kontroly politiky.

Je to jen na nás.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818