Články odjinud

Blažek: Polistopadová existence komunistické strany pomohla k moci populistům, jako je Babiš

Blažek: Polistopadová existence komunistické strany pomohla k moci populistům, jako je Babiš

Češi zažívají nejdelší období svobody ve své novodobé historii. 17. listopad 1989 otevřel dveře demokracii, která měla zajistit konec vlády rudého teroru. Jistá benevolence tehdejších politiků, kteří nezakázali komunistickou stranu, ale podle historika Petra Blažka vedla k tomu, že myšlení lidí se příliš nezměnilo. „Tato skutečnost navíc přispěla i ke vzniku opoziční smlouvy na přelomu století, což následně vedlo vedle různých korupčních skandálů k postupné nedůvěře k tradičním politickým stranám a vzestupu populistů typu Andreje Babiše,“ vysvětluje Blažek.

Jaká očekávání měli Čechoslováci po roce 1989? Co si od revoluce slibovali?

Československo nebylo první zemí sovětského bloku, kde se změny odehrály, což podle mě silně ovlivnilo nálady i očekávání obyvatel. Myslím si, že lidé osobně velmi toužili po změně režimu a jejich motivy souvisely s dlouhými lety takzvané normalizace. Odmítali systém, který podporoval průměrnost až podprůměrnost a který neumožňoval nadaným lidem osobní rozvoj. Někteří také určitě pociťovali silnou ekonomickou motivaci. Z vysílání západního rozhlasu, televizních stanic či z různých časopisů měli až idealistický pohled na život za železnou oponou. Jednoduše řečeno, toužili se mít stejně dobře. 

Touha po velké změně a odchodu z komunistického modelu souvisela také s tím, že systém neumožňoval přes reformní snahy soukromou iniciativu v podnikání a myslím, že to tehdy lákalo poměrně dost lidí i z řad komunistů. Již na počátku devadesátých letech napsal velmi zajímavou knihu sociolog Ivo Možný, ve které popisoval ekonomické motivy soudruhů pro opuštění režimu, ve kterém paradoxně získali výsadní postavení jakou součást nomenklatury. Hovořil o rodinných a ekonomických preferencích, které vytlačily zcela vyprázdněnou ideologii.

Co z tehdejších představ se podle Vás za těch 29 let vyplnilo?

Prognostik Valtr Komárek na konci roku 1989 před nadšenými davy sliboval, že do deseti let bude marka za dvě koruny a že doženeme Rakousko. To se nesplnilo. Ovšem stejně tak, jako rostla ekonomika a blahobyt v západních zemích, tak rostla i u nás. Rozdíly se zmenšily.

Velmi dobře se podle mě povedlo vytvořit na počátku devadesátých let systém politických stran a vrátit hlavní rozhodovací roli institucím, které po celou dobu komunistického režimu existovaly, ale reálně o ničem zásadním nerozhodovaly – tedy především prezidentovi, parlamentu a vládě.

Pouze částečné úspěchy se odehrály v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Relativně úspěšný byl v rovině částečné nápravy křivd a ochrany demokratického státu před exponenty předlistopadového režimu. Podařilo se přijmout legislativní akty vedoucí alespoň k částečným rehabilitacím, restitucí a lustracím. Československo, respektive poté Česká republika, byla v těchto otázkách nejúspěšnější ze zemí východního bloku, přestože řada lidí i tuto otázku pociťuje jako dostatečně nedořešenou. Ve srovnání s ostatními státy se nám ale v tomto ohledu vedlo lépe než v Polsku nebo Maďarsku.

Velké problémy ale podle mě zůstávají v oblasti justice. Situace je zatížená pozůstatky z minulého režimu a souvisí to s tím, že kromě lidí, kteří sami po listopadu 1989 odešli, neskončila nedobrovolně kariéra snad ani jednomu soudci, který se v období komunistického režimu angažoval v politických procesech. Naopak všichni v roce 1992 dostali definitivu. Ani jeden soudce nebyl odsouzen za účast na komunistických procesech. To podle mě hraje velkou roli v kvalitě justice, která není valná.

To, co se povedlo asi nejvíce, bylo zakotvení České republiky do mezinárodních struktur, Evropské unie a Severoatlantické aliance, což je podle mě nedoceněné. Žijeme v relativně bezpečném prostoru a jsme součástí civilizované části Evropy.

Jinou věcí je ale podle mě změna chování, hodnot a mentality Čechů. To jsou věci, které třeba nejsou tolik vidět, ale tam se ty pozůstatky minulosti projevují velmi silně. Myslím, že ti, kteří doufali, že po roce 1989 přijde zlatý věk, by byli v tomto ohledu hodně zklamaní.

Co té hodnotové obrodě Čechů zabránilo? Mělo podle Vás dojít k zákazu komunistické strany?

My bychom se neměli bavit o tom, jestli jsme měli zakázat komunisty, ale proč se to už dávno nestalo. Jestli někdo tvrdí, že zákaz je absurdní, tak tím pádem říká, že schvaluje zločiny, které strana dělala, protože jinak není možné souhlasit s její další existencí. Myslím si, že se dá pochopit z taktického hlediska, že do ledna 1990 lidé, kteří zastupovali vzbouřenou veřejnost, odmítali mluvit o zákazu a zdůrazňovali, že je potřeba soustředit se na budoucnost a až na výjimky nehovořili o potřebě spravedlivého vyrovnávání včetně potrestání konkrétních zločinců. Po roce 1990 už ale tyto názory neměly podle mého názoru opodstatnění. Další existence komunistické strany pak výrazně poznamenala polistopadový vývoj. Například výrazně omezila možnosti alternace, tedy střídání pravice a levice, neboť komunistická strana neměla až donedávna koaliční potenciál.

Nechuť zakázat komunistickou stranu souvisel s tím, že v této partaji bylo v listopadu 1989 celkem 1 740 000 lidí. Byla zde obrovská skupina osob, která byla ochotna vstoupit do strany s totalitním charakterem. Naprostá většina do ní vstoupila v situaci, kdy komunistické vládli za pomoci násilných metod již řadu let. Členové stany nesli pochopitelně různě velkou odpovědnost, ale všichni byli její součástí. A naprostá většina z nich samozřejmě nevolala po zákazu strany, i když z ní většinou hned po listopadu 1989 odešli. Jejich minulost nebylo možné ze dne na den vymazat.

Je tedy na zákaz komunistů už pozdě?

Všechny pokusy o zákaz končily záhy argumentem, že se tento krok měl udělat v roce 1990 a už je na něj pozdě. Postupně, jak čas plynul, se komunisté začali podílet na moci na všech úrovních včetně té vládní, když umožnili vznik současné vlády a velmi často hlasují s ANO a ČSSD. Je možné, že po příštích volbách již otázku zákazu komunistů řešit nebudeme, protože se už komunisté nedostanou do Poslanecké sněmovny. Pokud by měli být dnes zakázáni, pak by to mělo být kvůli současné činnosti. Řada výroků jejich představitelů je podle mě za hranou. Například současné politické zřízení někteří soudruzi považují za zločinné a hovoří o nutnosti jeho likvidace. Takové výroky by měly stačit k tomu, aby tato strana byla zakázaná jako extremistická. Jedná se ovšem o pouhé proklamace, násilné činy se zatím chvála Bohu nekonají. Soudruzi připomínají spíše dobře fungující továrnu na peníze, než revoluční předvoj proletariátu, řečeno ironicky třídní frazeologií.

Mapa pochodu 17. listopadu 1989Mapa pochodu 17. listopadu 1989autor: Info.cz

Jakým způsobem polistopadová existence komunistické strany ovlivnila současný stav politiky a společnosti? 

Jak jsem již uvedl výše, zásadně to poznamenalo politickou soutěž, protože s komunisty nikdo nechtěl jít do koalice. Tím se výrazně zmenšil manévrovací prostor. Tato skutečnost přispěla i ke vzniku opoziční smlouvy na přelomu století, což následně vedlo vedle různých korupčních skandálů k postupné nedůvěře k tradičním politickým stranám a vzestupu populistů typu Andreje Babiše.

Pak je tu ještě jeden tradiční argument stoupenců zákazu komunistické strany: Když není možné, aby existovala strana nacistická, jak tu může existovat strana komunistická?

Už jste zmínil vyrovnávání se s minulostí například v justiční rovině. Jak se ale Čechům daří vyrovnat se s tím osobně? Zvlášť těm, kteří měli ve straně rodiče a prarodiče?

Každý nesl jiný díl odpovědnosti, někdo jako řadový člen strany a někdo jako funkcionář, který měl díky své angažovanosti značné výhody. Zatížení je proto různé. V poslední době se mi celkem často stává, že se na mě obrací vnukové a pravnuci lidí, kteří zjistili, že někdo z jejich blízkých se angažoval jako straník či příslušník StB. Většinou to jsou lidé, kteří mají vůči komunismu často velmi vyhraněný, odmítavý postoj, a šokuje je, když zjistí, že jejich příbuzní se na minulém režimu podíleli. Říkám jim vždy, že je potřeba zjistit podrobnosti a popsat reálné kontury osudu toho či onoho, ale že je také nutné si uvědomit, že se na fungování totalitního režimu podíleli určitým způsobem jejich předci a nikoliv oni samotní, a proto za to nenesou žádnou osobní odpovědnost. Takhle se přece choval komunistický režim, který trestal děti za to, co dělají rodiče a prarodiče.

Na straně druhé se často setkám s případy, kdy se konkrétní člověk snaží zločiny komunismu bagatelizovat a mává nad tímto tématem rukou, že se to stalo už dávno, a proto o tom není třeba mluvit, tak potom často vidím, že se jedná o člověka, který se sám v komunismu angažoval, nebo měl komunisty mezi svými nejbližšími příbuznými. Svým postojem se snaží historii relativizovat, protože není ochotný se podívat zpět s kritickým nadhledem.

Pojí se s tou relativizací historie i nedostatečné uznávání hrdinů třetího – protikomunistického – odboje?

Na počátku devadesátých let bylo toto téma poměrně neznámé a historici se třetímu odboji věnovali minimálně. Hovořili o něm především ti, kteří sami pocházeli z rodin postižených předlistopadovým režimem. Malá ochota akademických institucí věnovat se tomuto tématu byla společně se snahou více zpřístupnit archivy veřejnosti důležitým motivem, proč vznikl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Významným přelomem byl vznik zákona o ocenění účastníků protikomunistického odboje. Do této doby stát pouze rehabilitoval a odškodňoval oběti komunistického režimu. Dodnes přišlo více než čtyři tisíce žádostí o vydání osvědčení účastníka třetího odboje. Okolo 40 % žádostí vyhodnotilo Ministerstvo obrany či Etická komise ČR jako oprávněné. Na stranu druhou ověřování trvá velmi dlouho, v některých případech se jedná o složité případy. Žádostí stále přibývá, týkají se nyní zemřelých osob, za které je podávají příbuzní či sdružení bývalých politických vězňů a spolky věnující se historii.

Jaká je současná situace bývalých politických vězňů, kteří trávili dlouhé roky za mřížemi či v pracovních táborech? Mnozí z nich mají kvůli tehdejší perzekuci nízké penze, zatímco bývalí komunističtí politici v čele s Miloušem Jakešem si žijí nad poměry průměrných seniorů.

Každý účastník protikomunistického odboje si po udělení zmíněného osvědčení může požádat, pokud splnil podmínky pro udělení důchodu, o jeho zvýšení na průměrnou výši. Političtí vězni, kteří strávili ve vězení dlouhé roky, pobírají k důchodu příplatky a byli opakovaně odškodněni. Problém mají v některých případech spíše jejich děti, které nemohly studovat a musely pracovat často v podřadných zaměstnáních.

V současné době odchází poslední generace politických vězňů z poúnorového období. Nepříznivě se to odráží na situaci v Konfederaci politických vězňů ČR. Opakovaně do Prahy nepřijel dostatek jejích členů, aby mohl být platný sněm, na kterém se měli rozhodovat o tom, zda budou dále pokračovat či ukončí činnost. Jedná se v současnosti o několik set aktivních lidí, většina z nich je frustrována především současnou situací, kdy je vláda u moci díky komunistické straně a v jejím čele stojí registrovaný agent Státní bezpečnosti, který je trestně stíhaný za finanční podvod.

Přesto je řada z nich optimisty a i ve vysokém věku se snaží předávat svoje zkušenosti s totalitním režimem dalším generacím. Bodou nám všem jejich hlasy chybět.

Myslíte, že by dokázali Češi znovu bojovat za ideály a vyjít do ulic, kdyby to bylo potřeba?

V minulém století se vždy našli lidé, kteří v obou totalitních režimech nemlčeli a ozvali se. Nepochybuji o tom, že se najdou také v budoucnosti.  

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818