Všeobecné obchodní podmínky pro služby předplatného magazínu „I“

Níže naleznete všeobecné obchodní podmínky pro služby předplatného magazínu „I“, který vydává INFO.CZ.

 I. Úvodní ustanovení

1.      Tyto podmínky pro předplatné a dodávku periodického tisku – magazínu I (dále také jako „magazín“) upravují smluvní vztah mezi objednatelem a vydavatelem předplatného magazínu, jakož i související smluvní vztahy při dodávce magazínu.

2.         Objednatel je fyzickou či právnickou osobou, která s dodavatelem objednávkou prostřednictvím objednacího formuláře na internetových stránkách vydavatele na adrese: https://www.info.cz/info-cz/predplatte-si-novy-magazin-i-a-stante-se-cleny-klubu-pratel-info-cz-45471.html, uzavřela smlouvu o předplatném a doručování magazínu (dále také jako „objednatel“). Objednatel, pokud je fyzickou osobou, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, je v postavení spotřebitele. V takovém případě se smluvní vztah řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.         Vydavatelem magazínu je obchodní společností CMI News s.r.o., IČO: 07749147, DIČ: CZ07749147, se sídlem: Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 306914 (dále také jako „vydavatel“).

4.         Doručení magazínu probíhá prostřednictvím vydavatelem zvoleného přepravce (dále také jako „přepravce“). Magazín je doručován v České republice a na Slovensku.

5.         Smlouva o předplatném magazínu je uzavírána na dobu určitou.

II. Uzavření smlouvy o předplatném

1.         Smlouva o předplatném je uzavřena dokončením objednávky objednatelem prostřednictvím elektronického formuláře na internetovém portálu vydavatele uvedeným v čl. I odst. 2. těchto obchodních podmínek a potvrzením objednávky vydavatelem na objednatelem uvedený kontaktní e-mail.

2.         Objednatel je povinen neprodleně oznámit vydavateli změny údajů v objednávce. Změny údajů v objednávce lze učinit na adrese: predplatne@info.cz. Neoznámí-li objednatel změny v objednávce vydavateli včas, nese plnou odpovědnost za veškerou škodu tímto způsobenou. Současně tímto ztrácí objednatel právo na reklamaci nedodání jím objednaného plnění. Změny v objednávce lze učinit pouze do odeslání aktuálního výtisku magazínu objednateli na uvedenou adresu. V případě, že objednatel provede změnu objednávky po odeslání aktuálního výtisku magazínu, budou tyto změny účinné pro odesílání dalších výtisků magazínu.

3.         Nezvolí-li objednatel jinak, má se za to, že uzavřením smlouvy počíná předplatné doručením nejbližšího vydaného výtisku magazínu na adresu zvolenou objednatelem. Magazín bude doručen nejdříve 10 dnů po úhradě ceny předplatného podle čl. III. těchto obchodních podmínek. Objednávka starších výtisků magazínu je možná vždy po individuální domluvě s vydavatelem na adrese: predplatne@info.cz. 

III. Cena předplatného a způsob jeho úhrady

1.         Cena předplatného je uvedena v objednacím formuláři dostupném na adrese: https://www.info.cz/info-cz/predplatte-si-novy-magazin-i-a-stante-se-cleny-klubu-pratel-info-cz-45471.html. Vydavatel si vyhrazuje právo tuto cenu zvýšit o výši nákladů na doručení v případě doručování na adresu ve Slovensku.

2.         Cena předplatného bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vydavatele vedený u Komerční banky, č. ú. 115-8684310267/0100.

3.         Za okamžik uhrazení ceny předplatného je považován okamžik připsání ceny předplatného na bankovní účet vydavatele. Připsání ceny předplatného na účet vydavatele bude objednateli potvrzenou e-mailovou zprávou.

4.         Cena předplatného je uvedena s DPH, zahrnuje veškeré náklady na výrobu, poštovné, balné a náklady spojené s doručením magazínu.

5.         V případě, že vznikne objednateli nárok na vrácení ceny předplatného či její poměrné části, bude tato částka vrácena v příslušné poměrné části na číslo účtu, ze kterého byla cena předplatného hrazena.

6.         Příslušný daňový doklad k úhradě ceny předplatného bude objednateli odeslán do 7 dnů ode dne vytvoření objednávky prostřednictvím elektronického formuláře na portálu vydavatele. V případě automatického prodloužení smlouvy podle čl. II. odst. 3 těchto obchodních podmínek bude daňový doklad k úhradě ceny předplatného objednateli odeslán nejpozději do 7 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného.

7.         V případě, že objednatel uhradí cenu nižší, než jaká odpovídá ceně objednávky a je v souladu s platným ceníkem, má se za to, že objednává počet výtisků magazínu odpovídající zaslané částce. Případný přeplatek neodpovídající násobku ceny jednoho výtisku bude považován za zálohu na další objednávku předplatného. V případě, že objednatel uhradí cenu vyšší, než jaká odpovídá ceně předplatného v objednávce a je v souladu s platným ceníkem, je tento přeplatek považován za zálohu na další objednávku předplatného.

 IV. Doručování magazínu

1.         Magazín je doručován prostřednictvím České pošty a.s. Objednané výtisky magazínu se považují za doručené jejich vložením do poštovní schránky či osobním odběrem osobou pověřenou objednatelem na adrese určené objednatelem.

2.         Expedice magazínu bude vydavatelem zajištěna do 10 dnů ode dne vydání magazínu. Magazín je vydáván pravidelně, a to vždy na konci měsíce.

3.         Objednatel je povinen zajistit na doručovací adrese poštovní schránku tak, aby byla dobře dostupná, řádně označena jménem či názvem objednatele a musí umožňovat možnost vložení výtisků magazínu tak, aby nedošlo k jejich poškození a aby zamezovala možnost neoprávněného odcizení výtisku magazínů. Objednatel bere na vědomí, že výtisk magazínu je vydáván ve formátu A4. V případě, že objednatel nesplní výše uvedené podmínky, je vydavatel zproštěn veškeré odpovědnosti v případě neobdržení výtisku magazínu objednatelem.

4.         Vlastnické právo k výtiskům přechází na objednatele okamžikem jejich doručení.

5.         Pro účely doručování Objednateli je za kontaktní adresu považována adresa uvedená v objednávce. Jestliže je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, je za kontaktní adresu považována korespondenční adresa. V případě změny korespondenční adresy je objednatel o tomto povinen bezodkladně uvědomit vydavatele.

V. Práva z vadného plnění

1.         Objednatel má právo uplatnit práva z vadného plnění vydavatele zejména z důvodu nedoručení objednaného výtisku magazínu; nedoručení správného počtu kusů magazínu; doručení neúplného či poškozeného magazínu; pozdní dodání magazínu.

2.         Reklamace a jiné uplatňování práv z vadného plnění se uplatňují na e-mailové adrese predplatne@info.cz, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení, případně sjednaného doručení magazínu. K opožděným reklamacím nemusí být vydavatelem přihlíženo.

3.         Vydavatel je povinen objednatele informovat o způsobu vyřízení reklamací či jiných uplatňovaných práv z vadného plnění.

4.         V případě reklamace, která bude vydavatelem posouzena jako oprávněná, má objednatel nárok na doručení nového výtisku magazínu.

   VI. Doba trvání smlouvy

1.         Předplatné období trvá v závislosti na volbě objednatele v objednávce, nejdéle však 12 měsíců [JC1] a vztahuje se pouze na aktuální a budoucí výtisky magazínu. Objednatel bere na vědomí, že předplatné období je automaticky prodlužováno na období odpovídající délce předchozího předplaceného období, není-li v objednávce objednatelem uvedeno jinak. Předplatné je ukončeno, pokud objednatel doručí oznámení o ukončení předplatného na adresu vydavatele: predplatne@info.cz , a to nejpozději 14 dnů před skončením příslušného předplaceného období.

2.         Předplatné může být ukončeno výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní doba počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

3.         Skončením smlouvy není dotčena plavnost a účinnost ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se práv duševního vlastnictví.

4.         Každá ze smluvních stran je z důvodu hrubého porušení závazků vyplývajících ze smlouvy oprávněna odstoupit od smlouvy.

5.         Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vyrovnat všechny vzájemné závazky.

VII. Marketingové akce

1.         Marketingovými akcemi se rozumí takové nabídky vydavatele, v jejichž rámci poskytuje objednatelům specifická plnění pro případ nových objednávek předplatného. Nárok na tato specifická plnění vzniká úhradou ceny předplatného.

2.         Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky.

3.         Nárok na marketingovou akci má objednatel pouze v případě splnění vydavatelem předem stanovených podmínek.

4.        V případě, že dojde k nemožnosti plnění na základě marketingové akce, způsobené objednatelem, není vydavatel povinen odeslat toto plnění opětovně. V takovém případě má objednatel právo zaslat písemnou žádost o zaslání tohoto plnění vydavateli, přičemž je povinen hradit veškeré vydavateli takto vzniklé náklady spojené s opětovným doručením.

5.         Předplatné uzavřené na základě marketingové akce není možno ukončit předčasně před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena a není možnost toto plnění jakkoli měnit.

6.         Vydavatel si vyhrazuje právo zaslat plnění v obdobné hodnotě v případě, že plnění na základě marketingové akce již není možno provést.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.         Smluvní vztahy mezi vydavatelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.         Dokončením objednávky objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.         Změna obchodních podmínek nemá důsledky na smluvní vztah uzavřený za platnosti a účinnosti obchodních podmínek v původním znění.

4.         V případě, že je objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem, je objednatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení případného řešení sporu mezi vydavatelem a objednatelem k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz.

5.         V případě, že je objednatelem subjekt, který je podnikatelem, vylučují smluvní strany aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.         Kontaktní údaje vydavatele: CMI News s.r.o., IČO: 07749147, DIČ: CZ07749147, se sídlem: Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, e-mail: office@info.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 6. 2020.

SDÍLET
sinfin.digital