Články odjinud

Nemáš ženu a děti? Na povýšení zapomeň! Unikátní sonda do života velitelů gestapa

Nemáš ženu a děti? Na povýšení zapomeň! Unikátní sonda do života velitelů gestapa

Uhlazení třicátníci s právnickým doktorátem v kapse, kteří se neštítili posílat nevinné lidi do koncentráků a pod gilotinu. Tak podle bádání historiků Jana Vajskebra a Jana Zumra z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vypadali velitelé řídicích úřadoven protektorátního gestapa. Přestože nacisté s koncem války zlikvidovali řadu důležitých dokumentů a snažili se zakrýt minulost válečných zločinců, badatelům se nyní povedlo identifikovat zhruba 200 mužů, velitelských kádrů gestapa v protektorátu, kteří mají na svědomí tisíce životů. Byli to především mladí lidé, kteří po válce často unikli trestu. „Později se ukázalo, že ani československá justice, pod sovětským nátlakem, dostatečnou spravedlnost nezajistila. Po dohodě sovětských a západoněmeckých politiků byla většina z odsouzených nacistů v roce 1955 propuštěna a odsunuta do západního Německa, nebo do Rakouska,“ vysvětluje historik Jan Zumr.

Ve Vaší studii se zabýváte vedoucími činiteli protektorátního gestapa. Máme si je představit spíše jako úředníky, nebo se také aktivně podíleli na bestiálních zostřených výsleších?

Hlavním úkolem vedoucích úředníků nebylo fyzické týrání zadržených, na to stáli v hierarchii gestapa příliš vysoko. Zostřené výslechy zpravidla nařizovali a tolerovali.  My se nicméně nezabýváme jen zločiny, které páchali v protektorátu, ale také tím, jak se chovali na jiných okupovaných územích. A tam mnohdy osobně zabíjeli. Třeba Franz Schauschütz, vedoucí referátu brněnské řídící úřadovny, který měl na starosti boj s parašutisty, byl v roce 1941 nasazen v Sovětském svazu, kde měl jako velitel popravčí čety na svědomí nejméně 5 tisíc litevských Židů. Podobným případem je Konrad Paikert, což byl poslední vedoucí venkovní služebny v Mladé Boleslavi, který v roce 1943 organizoval deportace obyvatel ghett v okupovaném Polsku do koncentračních táborů a podle svědectví židy osobně bil a zabíjel.

Členové velitelského sboru gestapa tedy nebyli jen vrahy od psacího stolu, nýbrž také muži, kteří měli ruce doslova zbrocené krví. Byli zodpovědní za represivní opatření vůči Čechům, posílali je do koncentračních táborů a u stanných soudů je odsuzovali k trestu smrti. Zároveň se řada z nich osobně podílela na vyhlazovací válce na východní frontě a nemůžeme opomenout ani účast na masakrech v protektorátu v Lidicích, Ležákách, Velkém Meziříčí, Ploštině i jinde.

Čím se lišilo gestapo v protektorátu od bezpečnostního aparátu v jiných okupovaných zemích?

Protektorát byl, na rozdíl od jiných okupovaných území, součástí říše, proto se zdejší organizační struktura gestapa nijak zvlášť neodlišovala od té v Německu. Co se týče vyšetřovacích metod, tak ty byly také všude stejné. Když nestačily klasické vyšetřovací praktiky, tak nastupoval brutální teror. Řekl bych, že v protektorátu na rozdíl od jiných oblastí nacistického Německa ale nebyli jednotliví úředníci vyměňováni tak často a zůstávali zde mnohdy po celou dobu války. To si vysvětluji tím, že bylo potřeba dobře znát české prostředí a když už ho někdo poznal, tak ho neposílali pryč. Nesmíme rovněž zapomínat na skutečnost, že zde Němci tvořili pouze menšinu obyvatel. Jen v případě Brna se zdá, že se zdejší vyšší úředníci, zejména ti mladí, měnili poměrně pravidelně. To odpovídalo obecné politice gestapa, která zastávala princip takzvané bojující správy, podle které by úředníci měli být zbaveni regionálních vazeb a měli by neustále rotovat po území říše i na okupovaných územích.

Zkoumali jste také národnostní složení velitelského sboru gestapa na území protektorátu. Byli mezi nacistickými veliteli i čeští Němci?

Zatím jsme byli schopní identifikovat 183 lidí ve velitelských funkcích. Většina z nich pocházela z Německa, čtvrtina z Rakouska, ve třech případech to byli čeští Němci. Podíl Rakušanů je nadprůměrný. Není to ale tím, že by byl nadpůrměrný jejich počet v gestapu obecně.

Když v březnu 1939 začala okupace českého vnitrozemí, tak většina příslušníků operačních skupin působících na Moravě byla složená z Rakušanů, protože přicházeli z řídící úřadovny gestapa ve Vídni, která byla geograficky blízko a která měla nadpůrměrný počet zaměstnanců. Část příslušníků gestapa byla po ukončení činnosti okupačních oddílů stažena zpět do Vídně, ale většina jich tady zůstala.

INFOGRAFIKA DNE: Poslední boj parašutistůINFOGRAFIKA DNE: Poslední boj parašutistůautor: INFO.CZ

Čím si vysvětlujete poměrně nízký počet českých Němců? Dívali se na ně Němci z říše s nedůvěrou, nebo jen neměli zájem stát se členy gestapa?

Není to tím, že by Němci z říše nedůvěřovali českým Němcům. Primárně to souvisí s personální politikou uplatňovanou uvnitř gestapa. To dělilo zaměstnance na úřední a neúřední síly. Úředníci se dělili ještě do několika skupin, pro nás byla důležitá skupina kriminálních úředníků z výkonné služby, která se dělila na střední a vedoucí. Střední výkonná služba začínala kriminálním asistentem, který byl na nejnižším stupni žebříčku úředníků gestapa. Aby se člověk mohl stát asistentem, tak musel absolvovat 12měsíční školení, následně byl jmenován mimořádným kriminálním asistentem a až po pěti letech mohl být jmenován řádným kriminálním asistentem. Při dobrých služebních výkonech ta lhůta mohla být zkrácena, ale v praxi to znamenalo, že pokud se někdo ucházel o službu ve střední výkonné službě, nemohl, přestože nastoupil ke gestapu už v březnu 1939, dosáhnout na vyšší hodnost než na kriminálního asistenta, to znamená, že stál na úplném dně hierarchie úředníků gestapa.

Pokud se člověk chtěl stát dokonce kriminálním komisařem, tedy úředníkem na nejnižší pozici ve vedoucí výkonné službě, a nepracoval předtím u policie, tak musel absolvovat 34měsíční školení a kurzy. Po absolvování 9měsíčního kurzu pro kriminální komisaře v Berlíně byl jmenován kriminálním komisařem na zkoušku a po zkušební době, která byla minimálně 6 měsíců, mohl být jmenován řádným kriminálním komisařem. Hlavní důvod, proč je v naší statistice tak málo českých Němců, spočívá v dlouhé době, která byla nezbytná, aby člověk vystoupal na vyšší místa, což většina už nestihla. Pokud by válka trvala déle, podíl českých Němců by byl pravděpodobně vyšší.

Zmínil jste, že členy velitelského sboru byli tři čeští Němci. Víte o nich nějaké podrobnosti?

Jde o kriminálního komisaře Josefa Horbaschka, který se na konci války stal posledním velitelem gestapa v Kladně. Po jejím skončení se usadil v západním Německu, kde žil bez trestu až do své smrti. Dále to byl kriminální komisař Rudolf Karl, který pocházel z Karlových Varů. Od roku 1941 byl vedoucím gestapa v Přerově, posléze se stal zástupcem vedoucího gestapa ve Zlíně a v roce 1944 byl nasazen v Maďarsku, kde zahynul. Třetím českým Němcem je kriminální zaměstnanec Franz Marischler, který byl v roce 1944 vedoucím kanceláře kontrarozvědného oddělení na brněnské úřadovně.

Ve Vaší studii jste také zkoumali věkové složení velitelů gestapa i jejich vzdělání. Dostávali se do vedoucích pozic především starší zasloužilí nacisté?

Obecně platilo, že čím mladší a vzdělanější člověk byl, tím vyšší funkce uvnitř gestapa zastával. První vedoucí pražské řídící úřadovny byl Hans Ullrich Geschke, který měl doktorát z práv. Vedoucím služebny se stal ve 32 letech. Jeho nástupcem byl Ernst Gerke, rovněž vystudovaný právník, a do vedení se dostal, když mu bylo 33 let. Günther Herrmann, vedoucí řídící úřadovny gestapa v Brně, byl vystudovaný právník, který velel už ve 30 letech. Jeho zástupce doktor Bruno Lettow se zástupcem stal ve věku 29 let.

Vedoucí a zástupci řídících úřadoven se rekrutovali nejčastěji z mladých vysokoškolsky vzdělaných lidí, nejčastěji absolventů práv. Architektem této politiky byl šéf personálního oddělení gestapa Werner Best, který zastával názor, že píle nutná k absolvování práv je vhodná i k vedení gestapa, takže od poloviny 30. let aktivně podporoval jmenování absolventů práv do nejvyšších funkcí. Ve vedení úřadoven se tak objevovali především mladí, ideologicky upevnění, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří pocházeli ze středních vrstev. Pokud jde o vedoucí venkovních služeben gestapa, tam byla situace odlišná. Veleli jim mladší i starší lidé, s maturitou i vysokou školou, ale nejpočetnější skupinu zde tvořila skupina starších kariérních policistů, která se vyznačovala nižším vzděláním. (Poznámka: řídící úřadovny gestapa se nacházely v Praze a Brně, venkovní služebny pak v menších městech, například v Mladé Boleslavi, Kladně, Jičíně, Plzni a dalších městech)

Pokud tady tedy sloužili především mladší nacisté, bylo obvyklé, že v protektorátu zakládali rodiny?

Ti starší muži už ženatí byli, ti mladší si brali většinou říšské nebo protektorátní Němky, ale v námi zkoumané skupině byli i tací, kteří si vzali Češky. Nicméně to nepředstavovalo problém, záleželo na tom, jak dotyčná splňovala rasové předpoklady. Nesměla být ale z politicky angažované rodiny, například nesměla být dcerou legionáře.

Každý člen SS musel žádat o povolení k sňatku. Tímto způsobem bylo možné si ověřit rasovou kvalitu nastávající nevěsty. Heinrich Himmler od každého příslušníka SS (poznámka: ne každý úředník gestapa ale byl členem SS) očekával, že uzavře sňatek a bude mít co nejvíc dětí. Od každého důstojníka se očekávalo zplození alespoň čtyř potomků. Himmler považoval politiku dvou dětí za „vražedný vynález liberalismu“.

A dařilo se velitelům gestapa naplňovat Himmlerovo přání o minimálním počtu potomků?

Himmlerovi muži v tomto ohledu selhali a úředníci gestapa nebyli výjimkou. Jejich ženy měly průměrně méně než dvě děti, což podle představ vůbec nestačilo na biologické udržení rodu. Požadavek na počet dětí přitom nebyla žádná formalita. Bylo to pečlivě sledováno a povýšení příslušníků gestapa bylo mnohdy podmiňováno počtem jejich dětí. Někdy se stávalo, že se jinak snaživý člověk zaseknul na nižší pozici jen proto, že nebyl ženatý a neměl potomky.

Co se s veliteli gestapa v protektorátu stalo po roce 1945?

Část z nich zahynula už během války, ještě více jich spáchalo po jejím skončení sebevraždu či zemřeli v zajetí. Třetina z nich byla odsouzena. Větší část dostala trest smrti a popravili je, menšímu počet z nich soudy přiřkly různé tresty odnětí svobody. Většina stanula před soudy v Československu.

Biograf - místnost v sídle gestapa v Pestchkově paláci, kde museli vězni v tichosti nehnutě sedět než na ně přišla řada s výslechy.Biograf - místnost v sídle gestapa v Pestchkově paláci, kde museli vězni v tichosti nehnutě sedět než na ně přišla řada s výslechy.autor: ČTK

A kolik z nich trestu uniklo?

Více než polovinu jich odsoudili, zahynuli během války nebo zemřeli v zajetí. Je třeba si ale uvědomit, že speciálně odsouzení v západním Německu dostali pouze velmi mírné tresty. Respektive většina mužů, kteří válku přežili a žili na území západního Německa, často jakémukoli trestu unikla. Ještě horší situace byla v Rakousku, kde bezprostředně po válce z námi zkoumané skupiny odsoudili čtyři osoby, ale tito muži byli nejpozději v 50. letech propuštěni.

Bylo tedy běžné, že členové gestapa před trestem prchali na Západ?

Především se snažili vyhnout sovětskému zajetí. Dobře věděli, že by s nimi zacházeli mnohem hůře, než v britském či americkém zajetí. Pokud se dostali do rukou západních spojenců, snařili se především o to, aby je nevydali do některé ze zemí, které Německo okupovalo. Bylo jim totiž jasné, že by museli počítat s vysokými tresty. Později se ale ukázalo, že ani československá justice, pod sovětským nátlakem, dostatečnou spravedlnost nezajistila. Po dohodě sovětských a západoněmeckých politiků byla většina z odsouzených nacistů v roce 1955 propuštěna a odsunuta do západního Německa, nebo do Rakouska.

A dostali po propuštění ještě další tresty?

Některé muže opětovně vyšetřovali, ale potrestán už nebyl nikdo. Takže i ti, kteří byli odsouzeni v Československu na doživotí, si odseděli třeba deset let, a to bylo všechno.

Jak vypadal jejich další život?

K tomu bohužel nemáme příliš mnoho informací. Těsně po válce většinou žili pod falešnou identitou. V souvislosti s vypuknutím studené války se ale často vraceli ke svým pravým jménům, protože cítili, že snaha potrestat nacistické zločiny upadá. Bývalí příslušníci gestapa navíc po válce zůstávali ve spojení. Informovali se o probíhajícím vyšetřování a navzájem si poskytovali alibi. Velice drželi pospolu a po válce si pomáhali. Někteří se dožili velmi vysokého věku, jako například Günther Herrmann, vedoucí brněnského gestapa v letech 1939 až 1941, který zemřel v 95 letech.

Seriál článků o operaci Anthropoid, parašutistech a odboji za druhé světové války si můžete přečíst zde>>>

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818