2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost | info.cz

Články odjinud

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost

Hlavním úkolem státních zástupců je podávat veřejnou žalobu a stíhat trestné činy, o kterých se dozvědí. Stát jim ale svěřil rovněž další pravomoci, například vykonávají dozor nad dodržováním právních předpisů ve vězení a v dalších zařízeních, v nichž je omezována lidská svoboda. Ještě před tím, než se případ dostane k soudu, by ale právě státní zástupci měli pohlídat, aby nedocházelo k žádným zbytečným zásahům do lidských životů. Smějí tak rovněž udělovat pokyny policii. INFO.CZ pokračuje druhým dílem seriálu Státní zástupci – Čas na změnu?

Ledacos o tom, co všechno smějí státní zástupci, jsme naznačili již v prvním díle seriálu, nyní ale trochu podrobněji.

Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ otvírá nový desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm zanalyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

„Pozice státního zastupitelství je zcela přesně popsána v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, také v trestním řádu, v občanském soudním řádu, popř. v dalších právních předpisech. Podstatné je, že jako kterýkoliv jiný státní orgán může a musí činit pouze to, co mu zákony umožňují. A to přesně od státního zastupitelství i každého státního zástupce očekávám,“ popisuje advokát Petr Toman, který je rovněž náhradníkem představenstva České advokátní komory a angažuje se taktéž v Unii obhájců. 

„Nechci, aby dělal více, protože pak jsou trestně stíháni nevinní lidé, ale ani méně, neboť pak pachatelé unikají trestu a obětem se nedostává náležitého zadostiučinění. Ale snad přeci jen něco navíc, než jen doslovné dodržování zákonů, bych u každého státního zástupce požadoval: cit pro spravedlnost a statečnost jej používat,“ dodává.

Co dělá státní zastupitelství

Takzvanou působnost státního zastupitelství tedy popisuje zákon o státním zastupitelství, a to zejména ve svém čtvrtém paragrafu:

„(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem

a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu,

b) vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda,

c) působí v jiném než trestním řízení,

d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.

(2) Státní zastupitelství se v souladu se svou zákonem stanovenou působností podílí na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.“

Následující paragraf pak doplňuje ještě další oprávnění, kterým státní zástupci disponují, mohou se totiž zapojit i do občanskoprávního řízení: „(1) Státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zahájení občanského soudního řízení anebo vstoupit do již zahájeného občanského soudního řízení jen v případech, které stanoví zákon. (2) Procesní postavení, oprávnění a povinnosti státního zastupitelství, které podalo návrh na zahájení řízení nebo vstoupilo do řízení, stanoví občanský soudní řád nebo zákon o zvláštních řízeních soudních.“

Velmi podrobný výčet toho, co státní zástupci smějí a v čem rovněž spočívají jejich úkoly, najdeme například na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství.  

Co smějí státní zástupci

Vedle podání žaloby a fáze řízení, kdy se státní zástupce postaví naplno proti podezřelému ze spáchání trestného činu, je důležité taktéž předcházející dějství. Právě v něm totiž státní zástupce může – a dokonce vysloveně musí – zabránit řadě možných přešlapů policie.

Jak totiž uvádí Nejvyšší státní zastupitelství, v přípravném řízení je výhradně státní zástupce oprávněn k rozhodnutí:

o postoupení věci jinému orgánu,

o zastavení trestního stíhání,

či o přerušení trestního stíhání.

Dále může podat obžalobu,

rozhodnout o podmíněním zastavení trestního stíhání,

narovnání

a o propuštění z vazby.

Podle téhož zdroje je státní zástupce dále oprávněn:

nařídit nebo zrušit zajištění majetku obviněného,

provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody,

nařídit exhumaci mrtvoly,

požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, údaje z evidence cenných papírů, a některé osobní údaje a údaje získané při správě daní,

nařídit sledování bankovního účtu nebo účtu u Střediska cenných papírů,

zajistit peněžní prostředky na účtu u banky u jiných subjektů, zaknihovaných cenných papírů,

zajistit nemovitosti, jiné majetkové hodnoty a náhradní hodnoty,

zajistit majetek obviněného k zajištění nároku poškozeného,

zajistit majetek obviněného,

nařídit zadržení zásilky,

udělit souhlas k pohřbení mrtvoly při podezření z trestného činu,

vyzvat k vydání věci,

nařídit odnětí věci, osobní prohlídku, zadržení zásilky, sledování zásilky.

Zásahy do osobní svobody

Jak rovněž uvádí Nejvyšší státní zastupitelství, státní zástupce rovněž navrhuje:

aby soud vzal obviněného do vazby nebo aby vydal příkaz k zatčení,

aby nařídil domovní prohlídku,

Dává pak také souhlas či písemné povolení policii k:

zadržení podezřelé osoby,

k vydání příkazu k odnětí věci,

k nařízení osobní prohlídky,

k předstíranému převodu,

ke sledování osob a věcí

a státní zástupce vrchního státního zastupitelství podává návrh, aby soudce vrchního soudu povolil použití agenta.

Státní zástupci toho smějí ale ještě daleko více, a to samozřejmě rovněž v dalších fázích řízení.

S orientací pomůže již zmíněný výčet na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství, vodítkem může být rovněž úterní vyjádření prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty pro INFO.CZ.

Státní zastupitelství jako pojistka proti excesům policie

Pojďme si to tedy shrnout a dejme slovo dalšímu odborníkovi. „Státním zástupcem by měl být kvalifikovaný právník, který jako součást moci výkonné hájí zájmy státu, a to zejména v rámci trestního řízení. Nejviditelnější je jeho role při podání obžaloby a zastupování státu v řízení před trestním soudem,“ popisuje šéf poslaneckého klubu ČSSD a právník Jan Chvojka.

Co tedy podle něj patří k hlavním úkolům státního zástupce? „Zajistit, že budou stíhány všechny trestné činy, o kterých se dozví a dohlížet na činnost Policie ČR při plnění jejích úkolů dle trestního řádu,“ říká a dodává: „Podle mě by měl být dostatečně aktivní při spolupráci s Policií ČR tak, aby trestní řízení probíhalo rychle a efektivně, ale aby zároveň byla řádně zajištěna veškerá práva obviněných a obžalovaných. V tomto smyslu by státní zastupitelství mělo být určitou pojistkou proti případným excesům na úrovni Policie ČR.“

Mají státní zástupci nést širší odpovědnost?

Státní zástupci tak mohou opravdu hodně, zákon jim dává široké pravomoci, i když to tak na první pohled nevypadá. A s rozsáhlými oprávněními by se měly pojit i široké nároky na odpovědnost. Státní zástupci se samozřejmě mohou dopustit trestných činů, i pro ně platí trestní zákoník. Nesou rovněž kárnou odpovědnost, té se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších dílů seriálu.

Podle některých hlasů by měla být odpovědnost státních zástupců skutečně širší. „Každý občan České republiky je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním či opomenutím způsobil. To neplatí u státních zástupců. Jejich odpovědnost za způsobenou škodu je totiž zcela nepochopitelně podmíněna předchozím zjištěním jejich pochybení v kárném řízení. Možnost zahájit takové řízení však zaniká, pokud návrh na zahájení kárného řízení nebyl podán do dvou let od spáchání provinění. Vzhledem k délce mnoha trestních řízení je většina pochybení státních zástupců promlčena dříve, než se o nich někdo dozví," říká Petr Toman.

„Tato právní úprava činí ze státních zástupců privilegovanou skupinu s nižší odpovědností, než mají ostatní profese a občané. To by se mělo změnit, protože vědomí odpovědnosti a obava z potrestání je silným subjektivním korektivem kroků nás všech. Pokud takový korektiv chybí a převládá pocit beztrestnosti, mohou být činěny kroky, kterým je třeba se vyhnout,“ uvádí.

V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019)

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019)

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud