Analýza: Kdy a jak smíte bývalému zaměstnanci zakázat, aby nenastoupil ke konkurenci | info.cz

Články odjinud

Analýza: Kdy a jak smíte bývalému zaměstnanci zakázat, aby nenastoupil ke konkurenci

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Konkurenční doložka představuje závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnanec se v ní zavazuje po určitou dobu zaměstnavateli nekonkurovat a nevyužít tak svých znalostí, zkušeností, kontaktů či know-how, získaných po dobu působení u zaměstnavatele, v jeho neprospěch. Za jakých podmínek ale lze zákaz konkurence se zaměstnancem sjednat?

Konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje, že po určitou dobu po ukončení svého zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla totožná s předmětem činnosti svého dosavadního zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

Zákonná úprava ujednání o zákazu konkurence (tzv. konkurenční doložky) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je zakotvena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“).

Jaký je hlavní účel konkureční doložky?

Co si pod tím však představit? Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá. Posouzení a vyhodnocení toho, jaká činnost bude nebo nebude mít konkurenční povahu vůči zaměstnavateli, bude totiž vždy velice individuální. V každém případě je důležité mít na paměti, že kritériem zde nebude pouhá shodnost v předmětu podnikání zaměstnance a zaměstnavatele (např. zapsaném ve veřejném rejstříku), ale na problematiku soutěžní povahy činnosti zaměstnance bude třeba nahlížet především z faktického hlediska.

Nelze proto jakkoliv uzavřít, že formálně shodný předmět podnikání (např. výkon živnosti volné) bude rozhodný pro posuzování případného porušení konkurenční doložky zaměstnancem. V takovém případě by totiž zaměstnanec byl vyloučen z výkonu takřka jakékoliv činnosti.

Konkurenční doložka může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena od samého počátku pracovního poměru (např. jako součást pracovní smlouvy), nic však nebrání jejímu uzavření i později v průběhu trvání pracovního poměru, pokud pro to vznikne důvod.

Sjednání konkurenční doložky proto není nijak vázáno na pracovní smlouvu a doložka o zákazu konkurence může být uzavřena zcela nezávisle na ní. Závazek zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti shodné s činností zaměstnavatele však nikdy nesmí přesáhnout dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru stanovenou zákonem. Jinak by konkurenční doložka byla neplatná.

Odborné komentáře se shodují, že hlavním účelem konkurenční doložky je ochránit zaměstnavatele před únikem cenného know-how, informací o výrobních procesech, zákaznících či obchodních partnerech ke konkurenci prostřednictvím důležitého zaměstnance, který k podobným informacím měl v průběhu pracovního poměru u původního zaměstnavatele přístup. Únik takovýchto citlivých informací samozřejmě může konkurenci přinést značnou komparativní výhodu, což je i důvodem, proč se někteří podnikatelé mnohdy snaží od konkurence klíčové zaměstnance „přetáhnout“ a získat na svou stranu. Není ani žádným tajemstvím, že jsou nezřídkakdy ochotni za zaměstnance zaplatit i smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky sjednané s původním zaměstnavatelem.

Další podmínky a sankce 

Konkurenční doložku nicméně není možné sjednat s jakýmkoliv zaměstnancem, nýbrž pouze s takovým, od něhož to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při výdělečné činnosti po skončení zaměstnání by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Shora uvedené skutečnosti bude nutné i v tomto případě posuzovat individuálně, jelikož na to neexistuje žádný jednoduchý návod. Přihlížet se však bude zejména k okolnostem, jako je pracovní zařazení zaměstnance, typ vykonávané práce, povaha činnosti zaměstnavatele a tak dále. Z logiky věci však vyplývá, že půjde těžko platně uzavřít konkurenční doložku dle zákoníku práce se zaměstnancem působícím ve firmě na pozici administrativního pracovníka, pomocného asistenta či skladníka.

Jak již bylo nastíněno výše, za porušení konkurenční doložky zaměstnancem lze samozřejmě sjednat smluvní pokutu. Bez ní by podstata konkurenční doložky poněkud postrádala svůj význam, jelikož v takovém případě by zaměstnanec neměl velkou motivaci konkurenční doložku dodržovat. Pokud v konkurenční doložce dojde ke sjednání smluvní pokuty za její případné porušení, závazek zaměstnance plynoucí z konkurenční doložky jejím zaplacením zanikne.

Výše smluvní pokuty nicméně musí být vždy přiměřená povaze a významu konkurenční doložky (tj. povaze a významu informací, know-how, znalostí či poznatků, které zaměstnanec v pracovním poměru od zaměstnavatele obdržel).

Na druhou stranu k tomu, aby byla konkurenční doložka podle zákoníku práce platně uzavřena, musí vedle závazku zaměstnance v konkurenční doložce existovat i závazek zaměstnavatele poskytnout po celou dobu její platnosti zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, a to minimálně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění konkurenční doložky.

Není-li ujednána jiná doba splatnosti, je peněžité vyrovnání splatné vždy pozadu za měsíční období. Jelikož uzavřením konkurenční doložky se zaměstnanec výrazně omezuje ve výkonu své budoucí pracovní činnosti, není možné konkurenční doložku sjednat bez současného závazku zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené protiplnění.

Zánik konkurenční doložky

Konkurenční doložka je v praxi velmi často využívaným institutem, přičemž zaniknout může dvěma způsoby – buď výpovědí, nebo odstoupením. Zaměstnanec může konkurenční doložku zaměstnavateli vypovědět, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti, přičemž v takovém případě konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Vedle toho může zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit, pouze však po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec by měl být rovněž schopen od konkurenční doložky platně odstoupit, a to i po skončení pracovního poměru, a to buď ze zákonných, nebo smluvně sjednaných důvodů.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER et. al.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud