Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Cesty k Evropě 4: Počátky obchodování se západními trhy. Komentář Michala Tomáška

Cesty k Evropě 4: Počátky obchodování se západními trhy. Komentář Michala Tomáška
 

Evropská dohoda o přidružení zemí střední a východní Evropy k někdejším Evropským společenstvím měla mnoho přívlastků a charakteristik. Hlavně se zdůrazňovalo, že není vstupenkou do Evropského společenství (ES). Počátkem 90. let byla totiž touha našich občanů, a tím i po jejich hlasech prahnoucích politiků, stát se co nejrychleji součástí západoevropských uskupení takřka nezřízená. Dohoda měla založit do 10 let od účinnosti zónu volného obchodu mezi námi a ES, v níž bude probíhat volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a plateb, nikoliv však volný pohyb pracovníků.

Dohoda byla ve smyslu článku 310 tehdejší Smlouvy o EHS dohodu smíšenou, pro její ratifikaci bylo tedy potřeba souhlasu v každé členské zemi, Evropského parlamentu, jednomyslného souhlasu Rady ES a samozřejmě ratifikace v každém přidruženém státě. Federální shromáždění vyslovilo s Evropskou dohodou souhlas v dubnu 1992. Text byl všeobecně vychvalován spolu s přednostmi ES.

Hlavně se zdůrazňovala další charakteristika, že Evropská dohoda je asymetrická v náš prospěch. Za příklad se dávala především ustanovení o právu usazování v bankovním a finančním sektoru. Jestliže československá banka chtěla vytvořit pobočku nebo dceřinou společnost v některém členském státě, musel jí tamní dohledový orgán udělit licenci, pokud podle principu národního zacházení splňovala podmínky daného státu ES. Opačně to však neplatilo. Státní banka československá nemusela udělit licenci bance z členského státu ES, i pokud by splňovala všechny naše podmínky. Na první pohled to vypadalo oslnivě, ale všichni víme kolik poboček a dcer bank ze zemí ES u nás v 90. letech vzniklo a kolik našich bank se „uchytilo“ v zemích ES. Žádná, a navíc posléze zanikla i za předlistopadového režimu úspěšně fungující pobočka Živnobanky v Londýně, stejně jako ukončila činnost dceřiná společnost ČSOB Prager Handelsbank ve Frankfurtu.

Ojedinělé kritické hlasy proti nemožnosti našich občanů uplatnit se na evropském pracovním trhu měl uzemnit argument, že dohoda zase omezuje občany ze zemí ES skupovat u nás pozemky a jiné nemovitosti. Zatímco západoevropské pracovní úřady byly vůči našim uchazečům o zaměstnání nekompromisní, cizinci z ES tu vesele nakupovali lukrativní nemovitosti skryti za české právnické osoby.

Jestliže dnes ten, kdo vychvaluje EU, je považován téměř za antisociálního eurohujera, pak počátkem 90. let byla jakákoliv kritika našich vztahů s ES i textu Evropské dohody vnímána takřka jako hlas „starých struktur“. Vzpomínám si například na debatu o nutnosti přizpůsobit naše výrobky technickým normám a standardům ES. Bylo to pro naše podniky nákladné a technicky obtížné. Západní zboží tyto parametry mělo, mohlo tedy okamžitě splnit požadavky volného pohybu zboží, kdežto naše výrobky byly dlouho hendikepovány.

Aby se dokonce urychlil proces obchodní výměny mezi námi a ES, byla z dosud neratifikované Evropské dohody vyňata právě její obchodní část, a ta byla ve zkráceném režimu ratifikace – jenom Evropský parlament a Federální shromáždění – uvedena do života jako Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé již ke dni 1. března 1992. Je nad slunce jasné, že rozpad sovětského bloku přispěl k raketovému hospodářskému růstu západní Evropy, která v 80. letech vykazovala spíše depresi. Proti naší euforii ze znovunabyté svobody a ze všeho „západního“ tak stál tvrdý obchodní pragmatismus, na který jsme nebyli zdaleka zvyklí, natož abychom mu čelili.

Obchodní partneři EU

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1