Dotace na sport budou dostupnější. Zafunguje Národní sportovní agentura? | info.cz

Články odjinud

Dotace na sport budou dostupnější. Zafunguje Národní sportovní agentura?

Hlavně menší sportovní kluby se dlouhodobě potýkají s nedostatečnou podporou ze strany státu. Vzhledem k tomu, že velká část z nich je na finanční podpoře ze strany státu závislá, lze dokonce slýchat o jejich existenčních problémech. Peněz se nedostává ani na výstavbu sportovních zařízení nebo na výchovu mladých sportovců. To vše by měla změnit novela zákona o podpoře sportu.

Cílem aktuální novely zákona č. 114/2001, o podpoře sportu, je vytvoření nástrojů pro zlepšení podmínek ve sportu, a to s ohledem na jeho stále rostoucí, celospolečenský význam. Zmíněného cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím zřízení nového ústředního orgánu státní správy – Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“). Ta by měla mít za úkol především posílit předvídatelnost rozhodování státu v oblasti sportu, transparentnost v rámci poskytování finanční podpory a zvýšit atraktivitu sportu jako takového.

Začátkem května sice byl návrh novely tohoto zákona schválený Poslaneckou sněmovnou zamítnut Senátem, nicméně v polovině června bylo zamítnutí Senátu Sněmovnou přehlasováno a návrh novely zákona tak byl přijat.

Novela by se tak měla stát účinnou již patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. NSA by pak měla následně vzniknout k prvnímu dni následujícího měsíce. Svou působnost v záležitostech sportu by však NSA měla vykonávat až od 1. ledna 2020. V případě poskytování a kontroly dotací dokonce ještě o rok později. Nemělo by tak dojít k žádnému dočasnému omezení ve vztahu k jakékoliv podpoře sportu.

Národní sportovní agentura

Dosavadní agendu v oblasti sportu vykonávalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nově by tedy měla být svěřena odpovědnost do rukou NSA sídlící v Praze. Ta by měla mít na starosti veškeré záležitosti týkající se sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.

Nejhodnotnější fotbalové klubyNejhodnotnější fotbalové klubyautor: INFO.CZ

NSA by se měla angažovat zejména v oblasti přípravy státní politiky a legislativy zaměřené na sport, poskytování a kontroly dotací, rozvoje a propagace sportu, antidopingových programů, programů proti ovlivňování výsledků sportovních soutěží, vedení elektronického rejstříku sportovních subjektů a oblasti spolupráce se sportovními organizacemi (například Fotbalovou asociací České republiky nebo Českým svazem ledního hokeje).

Zajímavostí je, že ačkoliv by NSA měla převzít téměř totožnou agendu, jakou vykonávalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je předpokládáno, že její činnost by mělo zajišťovat až čtyřikrát více státních zaměstnanců než doposud (předpokládá se cca 80 zaměstnanců). Hlavou NSA by měl být předseda odpovědný vládě a podporovaný místopředsedou a Národní radou pro sport vykonávající poradní funkci. Z tohoto hlediska se tedy NSA tváří jako jakési nové „kvaziministerstvo“ sportu, které nebude zcela apolitizované, což může být jeho nevýhodou. Alespoň částečná nestrannost by však měla být zajištěna nepřípustností slučitelností funkcí vrcholných představitelů NSA s funkcemi ve sportovních organizacích nebo podnikatelských či poradenských subjektech.

Rejstřík sportovních subjektů

Se záměrem účelného kontrolování poskytnutých dotací by měla zůstat zachována povinnost příjemců dotací (sportovních organizací nebo jiných osob) zapsat se do rejstříku vedeného v elektronické podobě NSA. Bez toho, aniž by některý subjekt byl zapsán do rejstříku, nebude možné obdržet přímo žádnou dotaci.

Zatímco základní rozsah údajů sportovní organizace zapisovaných do rejstříku má být vymezen zákonem, rozsah zapisovaných údajů jiné osoby žádající o dotaci má být vymezen až vyhláškou vydanou NSA. Takové řešení lze považovat za vhodné, jelikož různé dotační programy si mohou žádat pružnou reakci NSA ve vztahu k potřebným zapisovaným údajům, což vydávání vyhlášek může garantovat. Na druhou stranu minimálně v případě osob, které obdrží finanční prostředky na koupi hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, se lze domnívat, že mohla a měla být zákonem stanovena povinnost těchto příjemců dotací pravidelně zapisovat do rejstříku údaje o stavu využívání takto pořízeného majetku za účelem snadnější kontroly.

Z pohledu sportovních organizací a jejich potenciálního administrativního zatížení může být potěšující zprávou, že rozsah zapisovaných údajů by měl odpovídat rozsahu zapisovaných údajů dle stávajícího právního stavu.

Jednou z vůbec nejdůležitějších funkcí NSA by mělo být ověřování pravdivosti, úplnosti a správnosti zapsaných údajů, k čemuž by NSA měla využívat informační rejstříky systémů veřejné správy (tj. základní registr obyvatel apod.). Tím by mělo být např. zajištěno, že sportovní organizace nebudou do rejstříku zapisovat imaginární členy za účelem obdržení vyšších dotačních příspěvků.

Poskytování dotací

Zákon by měl nově výslovně uvádět, že příjemcem dotací může být i jiná osoba než sportovní organizace, což by mělo vnést do oblasti dotačního financování sportu další špetku kýžené předvídatelnosti. Celkem jsou vyjmenovány tři okruhy subjektů majících možnost přijímat dotace.

První okruh těchto subjektů tvoří sportovní organizace. Těm může být dotace poskytnuta za účelem podpory sportu, zahrnující rovněž zajištění výdajů na činnost, výdajů na zhodnocení existujícího majetku a výdajů na pořádání významných sportovních akcí. Oproti stávajícímu stavu by tak měl zůstat rozsah podpory poskytované sportovním organizacím zachován. Sportovní organizace tak nadále budou oprávněny čerpat důležité finanční podpory na úhradu nákladů spojených např. se zajištěním činností trenérů, rozhodčích či jiných sportovních funkcionářů nebo nákladů na pořádání sportovních utkání. Pro menší sportovní kluby však bude podstatné, aby dotační podmínky byly vždy nastaveny takovým způsobem, který zajistí, že finanční prostředky řádně doputují až k těmto konečným příjemcům.

Nově by měly být sportovní organizace ze zákona oprávněny poskytnout přijatou dotaci dále jiné sportovní organizaci, se kterou jsou sdruženy. Podmínkou je, aby dotace byla dále poskytnuta v souladu s dotačními podmínkami NSA. Případné sankce za využití dotace v rozporu s dotačními podmínkami však budou vždy ležet na bedrech původní sportovní organizace, která dotaci přijala od NSA, přestože by došlo k porušení podmínek až konečným příjemcem dotace. S jistou dávkou spokojenosti lze v těchto případech bezesporu kvitovat možnost NSA vykonávat kontrolu využívání dotací i u těchto konečných příjemců, čímž by mělo být zamezeno vzniku šedých, nekontrolovatelných zón v oblasti dotačního financování.

Druhý okruh příjemců dotací tvoří osoby odlišné od sportovních organizací, přičemž účel dotací poskytnutých těmto subjektům musí směřovat ke koupi nebo zhodnocení existujícího majetku. V těchto případech bude nutné dát si pozor především na podmínku spočívající v udržitelnosti výkonu dané sportovní činnosti alespoň po dobu dalších 10 let od poskytnutí dotace.

Třetí okruh subjektů tvoří rovněž osoby odlišné od sportovních organizací, přičemž účelem dotací poskytnutým těmto subjektům je pořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Těmi mohou být takové sportovní akce, jakými jsou např. mistrovství světa.

Stejně jako doposud by měla NSA poskytovat dotace na základě vyhlašovaných programů. Jednou ze zásadních novinek je, že ze zákona by nemělo být možné poskytnout dotaci subjektům, u nichž nebudou údaje zapsané v rejstříku odpovídat skutečnosti, nebo v případě opakovaného či dřívějšího závažného porušení dotačních podmínek. Tím by mělo být zamezeno nakládat se státními finančními prostředky neodpovědným osobám.

Skutečnost, zda výše uvedené změny opravdu povedou ke kýženému výsledku v podobě optimálního zabezpečení podpory sportu tak z navrhovaného znění zákona nelze přímo dovodit. Velkou úlohu totiž sehraje funkční nastavení praktického chodu NSA, jakož i efektivních kontrolních mechanismů ve vztahu k poskytovaným dotacím, což by měl být náročný úkol zejména pro budoucího prvního předsedu NSA.


Mgr. Petr Řezníček je advokátním koncipientem v kanceláři Císař, Češka, Smutný.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud