Ekonomika měla předbíhat právo. V Komerční bance to ale neplatilo. Nové cesty k Evropě Michala Tomáška 1 | info.cz

Články odjinud

Ekonomika měla předbíhat právo. V Komerční bance to ale neplatilo. Nové cesty k Evropě Michala Tomáška 1

Proděkan pražské právnické fakulty a vedoucí její katedry evropského práva profesor Michal Tomášek bude v novém seriálu INFO.CZ glosovat počátky českého bankovnictví a vzpomínat na své zážitky z Komerční banky, kde působil jako poradce pro EU: Richard Salzmann hodlal v bance zavést všechny unijní bankovní standardy bez ohledu na postup legislativních prací tak, aby banka uspěla v evropském kontextu. Krok v tehdejším komerčním sektoru nevídaný. Vždyť EU se tehdy jevila jako sice lákavý, ale mlhavý pojem. Komerční banka tak v tomto ohledu předhonila všechny ostatní banky, včetně banky centrální, takže v oblasti compliance na chvíli neudávala tón ČNB, ale banka komerční s malým i velkým K."

Určitě je dobře, že výkon některých povolání bývá časově omezen. Patří k nim i diplomacie, kde platí, že je-li diplomat příliš dlouho v zemi svého působení, začíná spíše „kopat“ za ni než za svoji vlast. Změna prostředí přináší nové pohledy, ale i nové výzvy. V mém případě to byla nabídka generálního ředitele Komerční banky Richarda Salzmanna zavádět v bance evropské standardy a podílet se na její strategii směrem k evropskosti. Výzva určitě zajímavá nejen finančně, ve srovnání s platem ministerského úředníka, ale hlavně odborně.

Komerční banka vznikla jako produkt bankovní reformy z roku 1988. Její podstatou bylo rozbití monobanky – Státní banky československé (SBČS), která se napříště stala centrální bankou pro účely emise, měnové politiky a bankovního dohledu, kdežto Komerční banka a na Slovensku Všeobecná úverová banka převzaly úlohu úvěrovat státní podniky. Tato reforma mně byla důvěrně známa. Šlo o jedinou památku využitelnosti čínských reforem v našich podmínkách.

Koncem osmdesátých let jsem byl zapojen do výzkumu čínských ekonomických a právních reforem v rámci Československé akademie věd. Jejich úspěchy vedly tehdy k úvaze o případné využitelnosti pro chřadnoucí československou ekonomiku. Jenže nakonec pojala politická místa podezření, že myšlenky čínské reformy odrážejí některé nápady pražského jara 1968 a že by tudíž mohlo u nás dojít k jejich revizi. Takové obavy byly přehnané. Je ovšem nepochybné, že v ČLR koncepci Oty Šika znali a že k ní do jisté, i když nikoliv určující míry přihlíželi. Proces využívání čínských reformních postupů tak byl v roce 1989 v Československu zmrazen, ale historie nakonec rozhodla úplně jinak.

Píši o tom obšírněji také proto, že  v Komerční bance působilo mnoho lidí z bývalé SBČS, kteří byli sice dokonalými profesionály, avšak ke všemu zahraničnímu i evropskému měli zdrženlivý, až nedůvěřivý postoj. Richard Salzmann, rovněž původem ze SBČS, byl ovšem v řadě věcí vizionář. Chtěl vždy, aby „jeho“ banka byla ve všem první a Evropské unii přikládal velkou váhu. V osobním rozhovoru v březnu 1995 mi jako latiník formuloval můj úkol tak, že transformoval Spinozovu poučku sub specie aeternitatis (pod zorným úhlem věčnosti) v poučku Salzmannovu: sub specie Europae.

Hodlal v bance zavést všechny unijní bankovní standardy bez ohledu na postup legislativních prací tak, aby banka uspěla v evropském kontextu. Krok v tehdejším komerčním sektoru nevídaný. Vždyť EU se tehdy jevila jako sice lákavý, ale mlhavý pojem. Komerční banka tak v tomto ohledu předhonila všechny ostatní banky, včetně banky centrální, takže v oblasti compliance na chvíli neudávala tón ČNB, ale banka komerční s malým i velkým K.

Richard Salzmann dovedl pro „svoji“ banku získat kvalifikované a perspektivní osobnosti. A tak se mi poštěstilo spolupracovat s mnoha ekonomy, kteří se později stali například členy bankovní rady ČNB: Tomáš Holub, Kamil Janáček, Vladimír Tomšík, Eva Zamrazilová, ale i s jinými významnými postavami své doby. Za všechny budiž vzpomenut zesnulý Tomáš Ježek.

Seznámil jsem se i s řadou osobností, které v Komerční bance sice nepůsobily, ale měly nepřehlédnutelný vliv na tehdejší ekonomiku a finance: Oldřich Dědek, Jiří Kunert, Pavel Kysilka, Miroslav Singer nebo Zdeněk Tůma. V budově, kde jsme pracovali, sídlila též Česká ekonomická společnost. Její tajemnicí byla Livie Klausová, za kterou často docházel její manžel…

Za povšimnutí jistě stojí, že jsem se jako právník náhle ocitl mezi samými ekonomy. Také Richard Salzmann, ač nositel titulu JUDr., se dle mého názoru cítil být spíše ekonomem. Byla to pro mě obohacující zkušenost a hodně jsem se od nich naučil. Při veškeré skromnosti si dovoluji tvrdit, že v dobách, kdy platilo, že ekonomika má předbíhat právo, jsem i já trochu přispěl ke korekci tohoto názoru.

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem pražské právnické fakulty a vedoucím její katedry evropského práva. V Komerční bance působil v letech 1995 až 2002.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud