Historické vazby se v Africe a Asii projevují i v oblasti práva, říká odborník na export Jan Linda | info.cz

Články odjinud

Historické vazby se v Africe a Asii projevují i v oblasti práva, říká odborník na export Jan Linda

Čeští exportéři míří stále častěji do Afriky a do Asie. Záda jim přitom pomáhají krýt i právníci a mezi ty špičkové patří třeba partner pražské kanceláře White & Case Jan Linda. „Nejlepší právníci v Africe si drží vysokou úroveň. S mezinárodním prostředím mají často zkušenost, studovali mnohdy v Evropě a není výjimkou, že mají i pracovní zkušenosti z advokátních kanceláří v zemích západní Evropy. Procentuálně je dle našich zkušeností těchto lidí určitě více v Africe než v Asii,“ popisuje Linda v rozhovoru pro INFO.CZ.

Čím se zabývá právník, který se věnuje exportu a exportnímu financování?

Obecně řečeno, jde o právní podporu ve všech otázkách souvisejících s vývozem mimo Českou republiku, a to nejen pro exportéry, ale i pro banky. Ty se na vývozu podílejí třeba tím, že financují zahraniční subjekt, který ze zdrojů tohoto financování platí českým exportérům za dodávky. To jsou dva nejčastější scénáře, na kterých pracujeme ve White & Case.

Konkrétněji pak jde o asistenci v souvislosti se strukturováním celého obchodního případu, vyjednávání vývozního kontraktu nebo, v případě zastupování bank, přípravu úvěrové smlouvy a související dokumentace.

Stále častěji se nicméně zabýváme otázkami strukturování a analýzou vývozního kontraktu i v rámci zastupování financujících bank. Většina bank, které zastupujeme, totiž velice dobře vnímá, že kvalitní vývozní kontrakt může mít zásadní vliv na návratnost půjčených finančních prostředků. Banky v tomto plní nezastupitelnou roli, protože jejich specialisté z exportních oddělení stejně jako my disponují rozsáhlými zkušenostmi z různých obchodních případů, které pravidelně převyšují zkušenosti většiny českých exportérů.

Exportérům se snažíme rovněž vysvětlit, že každému většímu vývozu by měla předcházet alespoň základní analýza z pohledu daňového a případné místní regulace. Zejména proto, aby měl alespoň hrubý přehled o tom, jaké dopady můžou mít lokální celní, daňové a regulatorní předpisy na daný vývoz a tím samozřejmě i na profitabilitu celého vývozu. V tomto ohledu vnímáme na straně exportérů ještě značné rezervy.

Na co je potřeba si dát při obchodu s cizinou opravdu pozor?

Tyto smlouvy se často řídí zahraničním (tzn. jiným než českým) právním řádem a relevanci má samozřejmě i lokální právo. Na to je potřeba vždy pamatovat. Neméně důležitým aspektem je typ projektu.

Exportéři mnohdy ne zcela doceňují rozdíly v komplikovanosti různých projektů a mívají tendence používat stejnou smluvní dokumentaci bez ohledu na to, jestli se jedná o jednorázovou dodávku hotového zboží nebo třeba o komplikovanou výstavbu investičního celku.

Kromě analýzy těch ustanovení, které ve smlouvě výslovně upraveny jsou, upozorňujeme klienty třeba také na to, co ve smlouvě uvedeno není. Typicky se jedná o dostatečně jasnou a dostatečně podrobnou úpravu problematiky víceprací, problematiky odpovědnosti za škodu nebo třeba rozdělení odpovědnosti za případná zdržení v plnění harmonogramu projektu. Jinými slovy, taková ustanovení, jejichž absence nebo nevýhodné nastavení může mít zásadní vliv na ziskovost celého obchodního případu.

Jak ale získáváte základní informace o právních řádech v jednotlivých afrických nebo asijských zemích?

Nejčastěji čerpáme z našich dosavadních zkušeností s daným typem vývozu nebo danou jurisdikcí. V tom spočívá i naše zásadní přidaná hodnota, protože jsme schopni jak exportéry, tak financující banky již předem upozornit na případná úskalí, a to již v raných fázích vývozu. Díky tomu mají naši klienti možnost se na tato úskalí dostatečným způsobem připravit, ne-li zcela vyhnout.

Kromě toho čerpáme samozřejmě i ze zkušeností našich kolegů z jiných poboček White & Case nebo z rozsáhlé sítě spolupracujících lokálních kanceláří. Například ve frankofonní části Afriky pravidelně využíváme podpory našich kolegů z Paříže, v anglofonních zemích Afriky zase zkušeností kolegů z Londýna. Z historických důvodů jsou samozřejmě vazby Francie a Velké Británie výrazně silnější a dlouhodobější.

Pořád v tomto tedy hrají roli historické vazby jednotlivých zemí?

Samozřejmě, možná víc, než bychom si mohli myslet, a to nejen ve sféře obchodní a jazykové, ale i právní. Bývalé francouzské kolonie se typicky inspirovaly při tvorbě vlastních právních řádů francouzským systémem a anglické zase anglickým. Často se projevují i kulturní rozdíly – můžete počítat s tím, že transakce ve frankofonní části Afriky bude časově náročnější a reakční doby delší než v případě transakce v anglofonní části Afriky.

Právě do Afriky míří stále více českých exportérů. Jaké sledujete v exportu trendy?

Nejdůležitější je právě posun směřování českého exportu. Dlouho směřoval do Ruska a přilehlých zemí, které byly a jsou jazykově a kulturně bližší než zbytek světa. S ohledem na problémy, s nimiž se Rusko v posledních letech potýkalo, byli exportéři nuceni se přeorientovat na jiné země a regiony. Několik let se čeští vývozci pokoušeli, i za výrazné podpory státu, etablovat v Latinské Americe, ale jen s omezeným úspěchem. Je to daleko a silný vliv si na tamních trzích udržují zejména Španělsko, USA a Kanada.

Čeští exportéři se tak více zaměřili na Asii a Afriku, kde se jim daří získávat nové obchody mnohem lépe. Když si uvědomíme velikost České republiky, je až neuvěřitelné, jaké obchody jsou čeští exportéři schopni získat v konkurenci exportérů nejen z Evropy, ale skutečně z celého světa. Oproti dřívějšku jednoznačně přibývá i smluv, které jsou uzavírány přímo s vládami jednotlivých zemí a ne se soukromými subjekty. Je samozřejmě nutné zmínit, že k tomu přispívá i činnost českých státních subjektů, zejména agentury CzechTrade nebo úvěrové pojišťovny EGAP.

Důležité pro české exportéry je rovněž to, že se na trhu objevují i soukromé úvěrové pojišťovny, které dále rozšiřují škálu možností, jak konkrétní vývozní projekt strukturovat. V neposlední řadě je třeba zmínit i aktivitu českých bank, které díky svým aktivitám v oblasti podpory exportu rovněž zvyšují konkurenceschopnost českých vývozců.

Jak dobří jsou právě v Africe nebo v Asii právníci?

Nejlepší právníci v Africe si drží vysokou úroveň. S mezinárodním prostředím mají často zkušenost, studovali mnohdy v Evropě a pracovali tam třeba i v advokátních kancelářích. Procentuálně je těchto lidí určitě více v Africe než v Asii.

V méně rozvinutých zemích Asie, v našem případě šlo třeba o Laos nebo Mongolsko, narazíte na kancelář, v níž působí třeba jen jeden člověk, který umí anglicky, hovoří také místním jazykem, ale nezná dobře lokální právo. Obstarává veškerou komunikaci s právníky, kteří anglicky neumí, ale znají místní právo. Riziko nedorozumění je tam pak výrazně vyšší.

V Africe tohle tedy problém nebývá. Kolik pak tedy služby těch nejlepších afrických právníků stojí? A je tam vlastně více kanceláří na výběr?

Konkurence bývá do určité míry omezená. Identifikujeme třeba čtyři kanceláře, které by díky svým znalostem a zkušenostem připadaly v úvahu. Některé ale musíme často vyřadit kvůli konfliktu zájmů na jejich straně, čímže se konkurence dále zužuje. Zdá se, že to pak má vliv na jejich cenu.

Laik by možná očekával, že v Africe budou náklady na právní služby nižší než v Čechách. Opak je ale pravdou. Částečně kvůli konkurenci a částečně kvůli tomu, že kopírují právě třeba Francii či Velkou Británii a jejich ceny. Hodinové sazby tam jsou pak mnohdy podstatně vyšší než třeba v případě pražské kanceláře našeho typu.

Nicméně získat odpovídající právní podporu není ani v Africe zásadní problém. Důležitější je si uvědomit, že lokální právníci logicky nemají žádnou nebo jen omezenou znalost toho, jak byznys a právo fungují v České republice. Tudíž mohou jen obtížně odhadovat, které záležitosti lokálního práva můžou být pro českého vývozce nebo pro českou banku překvapivé, a na které je tudíž potřeba je upozornit nebo před nimi varovat.

V tom pak spočívá naše role – díky našim zkušenostem jsme schopni formulovat správné zadání pro lokální právní poradce, klást jim ty správné otázky a následně pak pro českého klienta pro něj srozumitelnou formou vysvětlit případné dopady v relevantním kontextu. Jeden z pozitivních efektů je i v konečném důsledku hospodárnější vynaložení prostředků na právní poradenství, protože lokální právní poradce díky tomu řeší jen relevantní záležitosti.

Jaká specifika platí v africkém právu?

S ohledem na velikost kontinentu a množství zemí nelze příliš zobecňovat. Nicméně i když se v některých případech může jednat o zdánlivé nuance, i ty mohou mít podstatné následky. Ostatně totéž platí vlastně i mezi jednotlivými zeměmi evropského kontinentu. V některých zemích se pro platnost smlouvy například vyžaduje překlad do místního jazyka. V případě smluv uzavíraných s vládami bývá pak podmínkou platného uzavření často získání schválení různých orgánů daného státu, včetně například souhlasu parlamentu.

Jezdíte jako právník, který se věnuje exportu, do zemí, o nichž se bavíme, nebo se už dnes všechno řeší na dálku?

V 99 procentech případů se všechno řeší na dálku. Osobní kontakt je důležitý spíše přímo pro vývozce a pro jeho vztah se zahraničním zákazníkem. Oproti Evropě, kde se už téměř vše podepisuje distančně, se ale v případě exportu častěji setkáváme při podpisu smlouvy s podepisující ceremonii, na níž se zástupci smluvních stran setkávají a vnímají ji jako slavnostní událost.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud