Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jak předat rodinné podnikání? Využijte osvobození od darovací a dědické daně, radí expert

Jak předat rodinné podnikání? Využijte osvobození od darovací a dědické daně, radí expert
 

V předávání rodinných firem nejde jen o právo, ale mnohem častěji o psychologii a o zamezení konfliktům, které vycházejí třeba z nevraživosti mezi sourozenci. Podle advokáta Stanislava Servuse, jenž o rodinných firmách přednáší na Vysoké škole ekonomické a provozuje tematický server Majitelefirem.cz, tomu mohou dobře posloužit například rodinné ústavy. „Nastavují pravidla a principy chování tak, aby rodina i byznys přežily. Aby rodina neskončila jako v seriálu Dallas a v obrovském konfliku,” říká partner kanceláře Dvořák Hager & Partners v rozhovoru pro INFO.CZ o novém fenoménu advokátního byznysu.

V poslední době se intenzivněji mluví o předávání českých rodinných firem. Skutečně k němu, soudě z vaší praxe, teď dochází častěji?

Podnikatelé začali zakládat firmy mezi lety 1990 až 1995. Dnes jim je tak mezi 50 a 70 lety, mnohdy jsou vyčerpaní a uvažují tak o předání. Dříve firmy primárně prodávali, většinou totiž nevěděli, jak to udělat jinak. Postupně se ale vyprofilovala řada rodin, které mají nástupce, nebo je u nich možné zvolit jiné rodinné řešení. Předávání firem tak postupně začalo nabývat na významu, jde o trend zejména posledních zhruba pěti let.

Problémem však je, že první generace má málokdy čas a prostor připravovat na převzetí další generaci. U řady rodin se to zasekne také na tom, že nemají manažersky schopné nástupce. Řeší se tak různé možnosti předání, nastavení rozličných struktur, včetně svěřenských fondů, nebo se sepisují například rodinné ústavy, která nastavují pravidla pro další generace a připravují je na jejich budoucí vlastnickou a správcovskou roli v rodinné firmě.

Existují tedy dvě možnosti, jak s rodinnou firmou naložit: prodat ji, nebo ji předat další generaci. Jsou v zahraničí ještě jiné možnosti?

V zásadě ne. Třetí cestou je ještě oslovení dalšího investora a budování firmy společně, ale rodinnou firmu si buď necháte, nebo nenecháte. Jde také o to, že mezi první a třetí generací přežije jen 10 až 15 procent firem. Souvisí to ale s tím, že firmy dost často končí bez ohledu na to, jestli jsou v rukách rodiny. Záleží na tom, jaký vztah rodina k firmě má. Pro řadu majitelů jde vlastně o jejich dítě, o smysl a účel života, a proto je pro ně i proces generační výměny, tedy jejich odchod z firmy, tak náročný.

Je české právní prostředí předávání firem a nástupnictví nakloněno, nebo by byly třeba změny k lepšímu?

Většinou tam problém není, myšleno tedy v převodu vlastnického titulu k podílu či k akciím. Podstatně náročnější otázkou je rozhodnutí, kdo případně povede rodinnou firmu v manažerské roli či v pozici statutárního orgánu. Převod podílů dokážete upravit poměrně jednoduše, můžete nastavit strukturu, ve které se podíly v určitých fázích předávají. Tak může například zakladatel blokovat převod rozhodující části až do chvíle, než jeho nástupce na tuto funkci dle jeho názoru dozraje, či se splní určité podmínky. Někdo volí závět a říká, že dokud je naživu, podíly nepředá. Může ale například syna jmenovat jednatelem a zapojit ho do vedení. S právním řádem souvisí také poměrně dobrý daňový rámec. V rámci nejbližší rodiny nemáme žádnou dědickou nebo darovací daň, při prodeji se to dá využít také.

Což je velký rozdíl oproti zahraničí…

Přesně tak, v Americe nebo v Anglii s tím souvisí i oblíbenost trustů. Tyto struktury se tam volí především z daňových důvodů. Je tam dosti vysoká darovací a dědická daň při převodech majetku v rámci rodiny, obecně tam není osvobození tak, jak to známe u nás. Z právního a daňového hlediska se tak u nás dá převod majetku, respektující a chránící pozici zakladatele či dalších členů rodiny, velmi dobře strukturovat.

Prospěl tomuto prostředí nový občanský zákoník a některé nové instituty, které přinesl? Třeba svěřenské fondy?

Právo je flexibilnější, velkou roli mohou hrát různé druhy akcií a podílů, se kterými jsou spojena rozdílná práva. Můžete například dávat větší a menší hlasovací práva a kombinovat je tak, aby určité osobě umožňovaly kontrolu.

Svěřenské fondy neochraňují ani tak rodinu, jako spíše majetkový celek. Do fondu lze vložit rodinnou firmu nebo třeba nemovitý majetek či peníze, jde o zvlášť vytvořený soubor majetku, který nemá právní subjektivitu. Majetek pak drží svěřenský správce a je na zakladateli, jaká pro něj nastaví pravidla. Pokud se ale například majitel bojí svých rozhazovačných dětí, pak svěřenský fond může být vhodným nástrojem, musí se však velmi pečlivě nastavit, a to zejména s ohledem na velmi silnou pozici správce a nutnost jeho vhodné kontroly. Zahraniční praxe však ukazuje, že tento instrument konflikty stejně neeliminuje.

České právo neobsahuje definici rodinné firmy, respektive v občanském zákoníku je definován rodinný závod. Bylo by vhodné, aby tato definice vznikla?

Rodinný závod je použitelný jen například na malou restauraci nebo na rodinnou farmu, kde spolu funguje určitá skupina osob a spolu se podílí na určité činnosti, chrání i lidi mimo rodinu. Co vím, ve většině vyspělých ekonomik, jako je třeba USA a Německo, žádná zákonná definice rodinné firmy neexistuje. Otázka správného vymezení rodinné firmy je velmi náročná a pohledů je celá řada. Například na úrovni EU vytvořila pracovní skupina Evropské komise velmi širokou definici rodinné firmy, kam spadají jak malé rodinné firmy, tak například také giganti typu farmaceutické firmy Merck. Je tedy hlavně nutné si říci, k čemu by měla definice sloužit a jak široce, nebo úzce má rodinnou firmu vymezovat.

Právníci definici rodinné firmy samu o sobě nepotřebují, může se ale hodit například pro statistické účely. Jestliže by však došlo k politickému rozhodnutí, že se mají rodinné firmy nějakým způsobem stanoveným zákonem podporovat, například formou určitých daňových výhod, bude samozřejmě třeba rodinné firmy pro tyto účely vymezit. Definici rodinného podniku v současné době připravuje Asociace malého a středního podnikání a myslím, že tam bude ještě další diskuse.

Zmínil jste rodinné ústavy. O co konkrétně jde?

Při nástupu dalších generací postupně stoupá počet členů rodiny, kteří podnik ovládají. Děti a jejich manželé a manželky, jejich děti a jejich manželé a manželky a tak dále. A jde pak o vztahy, problémy mezi sourozenci táhnoucí se od dětství a podobně. Zahraniční zkušenosti ukazují, že větší rodiny mívají problém s komunikací a mají také zcela jiné představy o tom, jak má podnik fungovat do budoucna. Jde také o typologii majitelů. Propojujete systém rodiny a systém podniku. Pokud je firma úspěšná, roste, věnuje se více věcem a také zaměstnává další lidi. Jedná se tedy o určitý společenský celek či skupinu, které však většinou chybí nastavení základních pravidel či principů, což může vést k chaosu a konfliktům.

Rodinná ústava tak nastavuje pravidla a principy chování, včetně určitých institucí rodiny, jako je například rodinná rada, tak, aby rodina i byznys přežily své vzájemné působení. Aby rodina neskončila jako v seriálu Dallas a v obrovském konfliktu. Každý má nějaké očekávání a právě přípravou rodinné ústavy a nastavení určitých pravidel a struktur ho můžeme předcházet. Jinak rodinná ústava je pouze hlavním dokumentem tzv. systému family business governance, což lze přeložit jako systém dobré správy rodinné firmy.

Není to ale právní dokument, není tedy vymahatelný…

Je to spíše morální kodex, je nevymahatelný, do určité míry ale eliminuje konflikt a připravuje rodinu na nástupnictví a dlouhodobé společné vlastnictví majetku. Na rodinnou ústavu navazují další dokumenty, které už mají právní závaznost, třeba takzvané akcionářské dohody. Jde například o pravidla, za jakých podmínek mohu vystoupit z rodinné firmy a prodat svůj podíl, či pravidla o rozhodování v orgánech společnosti či o zaměstnávání. Zásadní je ale proces přípravy a komunikace, až tehdy si totiž rodina velmi často uvědomí řadu věcí, na které se má připravit. Důležité také je, že rodina nastavená pravidla respektuje a udržuje v životě. Každá rodinná ústava je pak individuální a odpovídá konkrétní rodině a jejím představám a určité rodinné a podnikatelské kultuře.

Jaké známé podnikatelské rodiny rodinnou ústavu využívají?

Z velkých zahraničních rodin si dovoluji uvést německé firmy Merck či Haniel.

Osobně jsem se podílel například na přípravě rodinných ústav pro Gumex či Hopi. Připravujeme také dědické či krizové plány, to je vlastně pojistka. Obecně jde o dlouhodobé projekty, neřeší se tak urgentně, jako například prodeje firem.

Samostatným tématem je nástupnictví v advokacii a předávání advokátních kanceláří. V čem je to specifické?

Je to ještě složitější, jako s jakýmkoliv řemeslem nebo svobodným povoláním. Souvisí to totiž se schopnostmi a vlastnostmi daného člověka. Advokátní kancelář navíc právně nelze převést na někoho, kdo není advokátem. U některých řemesel a svobodných povolání to samozřejmě může právně fungovat. Nepřevedete ale schopnost vést kancelář. Pokud můj syn a nebo dcera nebude mít dostatečné právní znalosti a expertízu a nebudou uznávaní, tak kancelář skončí. Už jen kvůli tomu, že většina schopných zaměstnanců odejde. A to si řada firem bohužel neuvědomuje. Úspěšné advokátní kanceláře tak v zahraničí existují spíše jako partnership, kam vstupujete a vystupujete v závislosti na svém přínosu pro danou firmu, ne jako korporace.

Tématu rodinných firem se věnujete i akademicky, přednášíte na Vysoké škole ekonomické…

Dlouho tady neexistovala žádná škola, která by se tímto tématem do hloubky zabývala. Až nedávno se tomu začali věnovat na půdě VŠE, kde profesor Hnilica z Podnikohospodářské fakulty, který vede katedru strategie, minulý rok otevřel kurz s názvem strategie rodinných firem, na kterém se společně s ním podílím. Na VŠE bylo zároveň vytvořeno Centrum pro rodinné firmy, jehož jsem také členem. Rodinným firmám se začala věnovat také Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola finanční a správní. Na VŠE se nyní připravuje i vedlejší specializace, která se týká rodinných firem.

Jako reakci na to, že tu nebylo jedno místo, které by se tomuto tématu více věnovalo, jsem také založil server Majitelefirem.cz. A společně s Tomášem Horáčkem a Davidem Elischerem z pražské právnické fakulty teď připravujeme knihu o nástupnictví, která by měla vyjít v druhém pololetí tohoto roku.

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Komunální volby 2018

Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Může vyklíčit nová totalita. Lidé milují Babiše, protože podvádějí stejně jako on, tvrdí Kroupa

Vyslechl už stovky příběhů politických vězňů, ale i donašečů StB. Většinu z nich si mohou zájemci prohlédnout v nejrozsáhlejší pamětnické databázi v Evropě – Paměti národa. Ředitel a zakladatel Post Bellum Mikuláš Kroupa už hleděl do očí lidem, kteří trpěli za nacismu i komunismu, ale i těm, kteří za jejich útrapy mohli. Je možné, že se podobní lidé brzy opět dostanou k moci. „Současná společenská atmosféra tvoří podhoubí, ze kterého nová totalita v nějaké nové podobě klidně vyklíčí. Tvoříme tu pekelný guláš ze strachu z uprchlíků, nenávisti k Evropské unii a NATO, přesně to zadělává na pěkný malér. Naštvaní, vystrašení lidé zmanipulovaní fake news, které se dnes šíří doslova virovou rychlostí, mají prostě sklon hledat jednoduchá řešení. Není divu, že lidé nacházejí útěchu u populistů,” vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Mikuláš Kroupa.

Kolik příběhů Paměť národa zhruba uchovává?

V databázi jsme zpřístupnili příběhy kolem čtyř tisíc lidí. Ve skutečnosti jich máme ale kolem sedmi tisíc. Řadu z nich ještě zpracováváme a nechceme publikovat nedokončenou práci. Další část vzpomínek, které ještě nejsou veřejné, pořídili žáci a studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Pak máme nahrávky, které nejsou přístupné veřejnosti, protože pamětník si to nepřál, těch je jen několik desítek. 28. října, přesně po deseti letech od vzniku webu Paměti národa, chceme spustit novou podobu této jedinečné databáze s novým designem a novým způsobem, jak příběhy zveřejňovat. Uvažujeme o tom, že zpřístupníme i ty nahrávky, které anonymizujeme. Hlavně Paměť národa proměníme v komfortní publicistický web pro širokou veřejnost, ale zároveň ji ponecháme jako rozsáhlý archiv zpřístupňující celé neupravované mnohahodinové nahrávky určené pro studenty, učitele, spisovatele, scénáristy, a pro ty, kteří ke své práci prostě potřebují celý záznam a písemnou a fotografickou dokumentaci.

Link

Proč se někteří pamětníci rozhodli své vzpomínky poskytnout, ale zakázali je publikovat?

Pro nás je velice důležité, aby každá vzpomínka měla svého jmenného vypravěče, ale jsou lidé, kteří se bojí k vlastnímu příběhu přihlásit. Tak například: když jsme natáčeli lidi, kteří prošli sovětskými gulagy, někteří se nám svěřili, že i dnes mají strach z tajných služeb Ruské federace. Pak jsou tady i pamětníci, kteří se za svůj příběh prachobyčejně stydí. Vypráví s velkými detaily, ale s podmínkou, že neprozradíme jejich jméno. Mají obavy, jak by veřejnost jejich vysvětlení přijala, někteří souhlasili, že je můžeme jmenovitě publikovat až po jejich smrti. Jsou to ale jen výjimečné případy a velmi to zvažujeme. Jde například o některé udavače Státní bezpečnosti.

Jaké to je mluvit s člověkem, který Vám líčí, jak ubližoval jiným lidem? Je těžké v té chvíli zachovat novinářský odstup?

Paměť národa dává prostor lidem, aby vyprávěli svůj příběh tak, jak uznají za vhodné. Nechodíme lynčovat. Jsem vděčný, že tito lidé vypráví. Je výjimečné rozpovídat člověka, který se dopouštěl zločinů třeba v 50. letech. Někteří současnou dobu berou jako dočasnou a mají pocit, že se režim brzo překlopí a oni se opět chopí kormidla. Chápou to tak, že byli dočasně poraženi, ale blíží se doba, kdy nám to natřou. S tím jsem se taky už několikrát setkal. Svůj příběh nám ale svěřují i lidé, které jen trápí svědomí. Krátce před svojí smrtí mi popisovali, za jakých okolností se k udávání dostali, že vnímali svojí situaci bezvýchodně a chtěli využít nabízené cesty, jak si zařídit pohodlnější život. Nejeden z nich mi řekl, že je mu to líto a že si tím zkazil život. Bohužel ale převažuje u bývalých fízlů a donašečů názor, že taková holt byla doba. Osobní charakterové selhání vylučují.

A dostanou se podle Vás komunisté opět k moci? Platí výrok, že historie se opakuje?

Komunisté či jiní darebáci. Dříve nebo později ano. A ten výrok platí i neplatí. To, co se děje, je vždycky jiné, ale přitom můžeme vidět historické paralely. Přítomnost neexistuje bez minulosti a bez znalosti minulosti nemůžeme předvídat. Tvrdím, že ten okřídlený výrok „kdo nezná svou minulost, je nucen ji opakovat“ dává smysl jakožto morální apel. Takže by měl podle mě znít „chovejme se tak, jako kdyby se historie mohla opakovat“. Určité tendence a podobnosti s dobou před rokem 1989 nelze nevidět. Přehnaná loajalita k těm, kdo jsou zrovna u moci, nedostatek odvahy ve veřejném životě, bezzásadovost, nenávist k náboženským či etnickým menšinám stejně jako rozšířená česká xenofobie mají určitě kořeny i v době komunistického experimentu.

3677646:article:true:true:true

Dnešní politická atmosféra těmto odpudivým vlastnostem spíš nahrává. Někteří podnikatelé nám třeba řeknou, že by Paměť národa rádi podpořili. Jenže mají obavu, když rýpeme do Babiše, že by mohli mít problémy. Ale také jich naštěstí moc není. V lidech také přetrvává shovívavost k totalitnímu komunistickému režimu, zvlášť k době normalizace. Jezdili do Jugošky, měli zajištěnou rekreaci, na Vánoce kolekci, na ulicích nebyli bezdomovci a nebyl problém s uprchlíky. Děsivý omyl. Lidé zapomínají nesvobodu té doby a na zločiny, které komunisté páchali.

Ale o KSČM teď nejde. U ní aspoň víme, s kým máme tu čest. Horší jsou údery z jiných a nečekaných stran. Třeba mě mrzí, jak se zachovala ČSSD. Současná společenská atmosféra tvoří podhoubí, ze kterého nová totalita v nějaké nové podobě klidně vyklíčí. Tvoříme tu pekelný guláš ze strachu z uprchlíků, nenávisti k Evropské unii a NATO, přesně to zadělává na pěkný malér. Naštvaní, vystrašení lidé zmanipulovaní fake news, které se dnes šíří doslova virovou rychlostí, mají prostě sklon hledat jednoduchá řešení. Není divu, že lidé nacházejí útěchu u populistů. Stačí jim říci, že tohle všechno vyřeším, když mi do toho ostatní nebudou kecat, Parlament je žvanírna a zdržuje mě od makání. Omezíte veřejnoprávní média, ty nejčtenější si koupíte, šlápnete na krk občanskému sektoru – neziskovkám, zkomplikujete spolkaření, podnikání začnete masivně kontrolovat a zčásti i ovládat. Přesně tak se rodí diktátoři a totalitní režim.

Když se zeptáte lidí, co pro ně znamená svoboda, tak většina řekne, že „dělat si co chce“, a k tomu potřebujete peníze. Pro diktátora je tak nejsnazší lidem naslibovat bohatství a bezpečnost, ve skutečnosti pak všechny ožebračí a ohrozí. Podívejte se třeba na Venezuelu. Jedna z nejbohatších zemí na ropu a jak tam vypadá onen slibovaný ráj na zemi – socialismus? To bohatství pro každého? Lidé tam umírají hlady. Milion lidí ze země prchnul jen za posledních pár let, denně se snaží utéct pět tisíc zoufalých lidí. Jak tento diktátorský režim reaguje? Uzavírá hranice a pronásleduje oponenty.

Link

I když se Vám už podařilo nasbírat tisíce vzpomínek, je přesto osobnost, kterou jste zaznamenat nestihli, a mrzí Vás to?

Těch je obrovské množství. A mrzí mě to moc. Škoda, že jsme s Pamětí národa začali tak pozdě, až v roce 2001. Jeden z úplně prvních pamětníků, za kterým jsem se vydal, byl nesmírně zajímavý válečný veterán z východní fronty druhé světové války, vězeň gulagů a politický vězeň. Žil v Karlových Varech a já jsem se na ten rozhovor hrozně těšil. Když jsem za ním přijel, tam řekl mi, že si to rozmyslel, že nechce, ať se obrátím na tiskového mluvčí obce legionářské. Dodnes mě mrzí, že jsem mu nedokázal vysvětlit, o co nám jde. Nestihli jsme například Rudolfa Pernického, legendárního parašutistu z války a bývalého politického vězně, nebo osudy třeba pátera Josefa Zvěřiny nebo Jiřího Dienstbiera staršího. S Václavem Havlem jsme natočili jen asi hodinu, ale pak už mu nebylo dobře a k dalším setkáním nedošlo. Máme tak zdokumentované jen jeho vzpomínky na dětství a mládí. Ale i dnes takřka denně někdo vzácný a důležitý pro Paměť národa zemře a my ho třeba sice máme mezi těmi, které chceme oslovit, ale už je pozdě, nestihli jsme ho. Je nás málo a nemáme dost peněz, abychom se rozšířili. Skládáme rozpočet na Paměť národa především ze soukromých darů.

Zaznamenáváte pouze vzpomínky přímých účastníků událostí, nebo třeba v případě jejich úmrtí zpovídáte i potomky a příbuzné?

Řada příběhů na Paměti národa přináší svědectví o někom jiném, se kterým vypravěč trávil část života a vzpomínky na něj může předat. Třeba s generálem Heliodorem Píkou jsme mluvit pochopitelně nemohli, ale s jeho synem Milanem ano. Dáváme prostor i příbuzným, ale vždy pečlivě zvažujeme, protože zaznamenat a zpracovat něčí paměti stojí několik tisíc korun. Je důležité si ale uvědomit, že i děti politických vězňů nesou samy velice silné svědectví o životě, který byl tím utrpením maminky nebo tatínka zásadně poznamenaný.

V poslední době se často mluví o tom, že společnost je rozdělená. Co nebo kdo ji rozděluje?

Žijeme v době, kdy dostávájí opět nemalý prostor různé ideologie založené na násilí. Na jedné straně v globálním měřítku to je jistě islamismus, politický islám. Na druhé straně hlásají násilí ti, kteří volají po boji proti islámu a uprchlíkům. A ještě navíc se zaštitují křesťanstvím. Právě ti stejně jako islamisté ničí demokracii nebo ji chtějí takzvaně „řídit“. Někteří politici promyšleně šíří nenávist a manipulují, ti ostatní často přizvukují. Dost to připomíná dobu, kdy se rodila masová podpora komunismu. Co jiného než násilí proti nějaké menšině hlásá marxistická nebo nacistická ideologie. Principy jsou podobné. Vždy jsou založené na nenávisti k nějaké skupině třeba majetných lidí, sudeťáků, židů, cikánů, věřících, homosexuálů… Politici si vědomě a účelově s nenávistí zahrávají, přiživují je – nenávist vůči uprchlíkům, náboženským menšinám, takzvaným. „pravdoláskařům“, „pražské kavárně“. To vytváří strašně nebezpečné klima nenávisti. Stačí dost málo, abyste paušálními polopravdami skupinu pomluvili a už máte své voliče, kteří vás v boji proti nim následují.

Diktátor si v tu chvíli obléká uniformu, opentlí se krvavými symboly. Ano, symboly je dost prozrazují. Všimněte si třeba, jaké klikyháky, odkapávající písmo používají třeba neonacisté, kapely jako Ortel, šibenice na náměstích, placky s přeškrtnutou mešitou... A také jak mluví. Používají arogantní útočné fráze nadřazenosti a pohrdlivost, odmítají chodit do diskuzí. To přeci známe z minulosti. Třeba: „Nevyšším přáním je vůle lidu!“, „Kolik ti je, aby ses do toho pletl?“ a „Politické neziskovky rozkrádají stát.“ Jen mimochodem, jedinými politickými neziskovkami jsou samy politické strany. To, že někdo z neziskových organizací kritizuje vládnoucí garnituru, je přece zcela v pořádku, je to přirozený demokratický a sebevědomý občanský postoj, který ovšem strašně vadí arogantním politikům opilým mocí.

Link

Myslíte, že Češi se nedokázali vyrovnat s minulostí?

Důležité je osobní vyrovnání. V rodinách se minulost mnohdy raději ani neotvírá, zůstává tabu. Pokud se člověk s tím, co se dělo, nevyrovná, nesrovná se a nevyjasní si, co bylo špatně, může i příště zaváhat. Jiný druh vyrovnávání se s minulostí, která s tím osobním a společenským souvisí, je soudní vyrovnání, spravedlnost. To se nepodařilo a napravit se to už nedá. Generace bývalých politických vězňů odchází a spravedlnosti se dočkali jen ve výjimečných případech. Je to hrozná tragédie. Bohužel je to i tím, že se tady režim držel tak dlouho, takže zajistit důkazy po několika desítkách let je prostě těžké nebo takřka nemožné. Problém je také v tom, že soudci často měli v rodině nějakého komunistu, byli vychovávaní v komunismu, nebo sami měli stranickou knížku. Jak mohou nezaujatě soudit? Dneska platí, že kde není žalobce a obžalovaný, není ani soudce. A tak o zločinech a bolesti, kterou nacisté a komunisté způsobili, lze už jen vyprávět. A to je taky hodně důležité, abychom nezapomněli.

Je tedy podle Vás český národ národem bez paměti?

Zdá se mi, že český národ je spíše hlavně národem pragmatiků, kteří se snadno vzdávají principů, protože nám to přinese určité výhody, komfort a klid. Podle mého i to je důvod, proč vítězí ANO, dřív klausovská ODS. A také tím pádem není problém vládnout s komunisty, i když voličům slibovali, že to nikdy neudělají. Voliči jsou holt také pragmatici. Pod heslem „stabilní vláda“ nebo „lepší komouši než okamurovci“, se ovšem skrývá touha po moci doprovozená působivým politickým marketingem. Lidé se rádi nechávají nakrmit heslem „bude líp“, a bodrým vystupováním. Tisíce lidí pana Babiše nekriticky miluje. Zeptejte se jich proč? Odpovědi vás dost překvapí. Třeba: „Je už dost bohatý, takže nemusí krást.“ nebo „Myslí to s námi dobře. Rozumí nám.“ „Zatočí s politickými zločinci, co nás tu osmadvacet let okrádají.“ Jsou jim jedno jeho podvody třeba s Čapím hnízdem, koncentrace moci, estébácká minulost. Proč to tolerují? Proč ho volí? Protože to dělají taky. Přemýšlí, jak obejít finanční úřad, získat peníze na úkor někoho jiného a ještě mít škodolibou radost, že se to tak povedlo. Čtyřicet let se tady kradlo. Říkalo se, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Lidem to poničilo charakter. Demokracie je slabá, když nemá dost politiků a dost voličů charakterních, chytrých a vzdělaných, kterým jde o princip.

Link

Nedávno jste publikovali výzkum, podle kterého polovina mladých lidí netuší, co se stalo v roce 1938. Máte nápad, jak by se ta situace dala zlepšit?

Máme třeba projekt Příběhy našich sousedů. Ten spočívá v tom, že žáky a studenty učíme, jak hledat a zpracovávat zajímavé osudy. Ukazujeme jim, jaké dobrodružství mohou při hledání příběhů zažít a jak úžasné je mluvit se starými lidmi a objevovat jejich životy. Na závěr půlročního projektu pak studenti vystoupí před publikem, kterému převypráví pamětníkův příběh a řeknou, co při tom objevili zajímavého. Zjistí tak nejen něco o historii. Projekt Příběhy našich sousedů sbližuje generace – tu mladší a nejstarší. Dědečkové a babičky se setkávají s mladými lidmi a obě dvě generace si na sebe udělají čas. Starý člověk vypráví svůj příběh a i děti – tedy žáci a studenti – jim říkají o svém pohledu na svět. Nejednou jsme se setkali s tím, že vznikla velká přátelství, děti chodí k pamětníkům pravidelně, pomáhají jim, a třeba je učí jak zacházet s mobilem nebo počítačem. Pamětníci mají radost, když vidí, že jejich příběh nebude zapomenutý a posloužil něčemu dobrému. A studenti zase vidí, že staří lidé jsou úžasní, a mají životní zkušenosti. Nevím přesně, jak změnit výuku systémově, ale tvrdím, že do výuky patří příběhy. Byli jsme přizvaní, abychom diskutovali nad takzvaným Rámcovým vzdělávacím programem, ale myslím, že to je jen základ, doporučení ministerstva. Zásadně záleží na učitelích a jejich snaze a ta, jak se zdá, roste.

Nyní chystáte velkou výstavu ke stému výročí založení republiky. Umístit ji chcete na Letnou do podzemních prostor pod bývalým Stalinovým pomníkem. Proč zrovna tam?

Stalin je úžasné místo. Je tam podzemní sloupová síň s neuvěřitelnými možnostmi vystavování. Něco podobného v Praze nenajdete. V podzemí budeme vyprávět příběhy z války a komunismu a v další části se návštěvník stane dokonce svědkem bitvy o Anglii z kokpitu pilota RAF, přenesme ho prostřednictvím animovaných triků do dobytčího vagonu, na samotku 50. let, do ulic 21. srpna 1968 a na Národní třídu 17. listopadu 1989. Stalin je místo úžasné i svým horizontem nad Prahou. Postavíme na něm padesát metrů dlouhou a pět metrů vysokou zeď symbolizující rozdělenou společnost, jakoby berlínskou zeď, symbol totalitních režimů.

3744652:article:true:true:true

Stalin je uprostřed krásného parku. Když se zajedete podívat do zahraničních muzeí o totalitních režimech, bývají obklopeny zelení. Člověk se ztiší a je připravenější nechat se vést příběhy do minulosti. Mimochodem v Polsku za posledních tuším pět let vznikly nejméně čtyři muzea reflektující totalitní režimy, jedno se zabývá Solidaritou, druhé druhou světovou válkou, třetí historií polských židů a tak dále. Každé z nich je v obrovských a nesmírně architektonicky zajímavých a oceňovaných stavbách, hlavní moderní expozice jsou v podzemí. A každé stálo přes miliardu. U nás takové muzeum chybí, vynechám-li památník Vítkov s výstavou plnou vitrín. Chtěli bychom zde vytvořit Institut Paměti národa. Nyní ale chystáme na onom místě, kde by podle mě mohlo takové expoziční místo a zdaleka ne tak drahé vzniknout, velkou výstavu ke stému výročí republiky. Chceme používat nové technologie, videomapping, působivé instalace vyprávějící příběhy a přinášející svědectví o 20. století. Chceme ukázat, že to umíme a že by to stálo za dlouhodobou expozici.

Link

Jak dlouho výstava na místě bude?

Výstava potrvá do té doby, dokud nám to úřady povolí. Zatím máme svolení od 1. října do poloviny prosince. Co bude dál, o tom rozhodne nová politická reprezentace Prahy.

Jak se vám daří výstavu financovat?

Skučíme. A všechno se snažíme umenšit, zlevnit. Máme spoustu nápadů, ale nemáme dost peněz. Například je potřeba desítky velmi výkonných projektorů, abychom mohli pracovat s celým prostorem. Musíme vestavět do podzemí tunely. Na realizaci projektu sbíráme peníze na našich webových stránkách www.nastalina.cz. Zájem přispěvatelů je zatím největší od vzniku Post Bellum a Paměti národa. Lidé už nám poslali více než tři miliony korun. Přispěli i větší donátoři. Další tři miliony nám poskytl magistrát a v tuto chvíli nám chybí asi dva miliony do ideálního stavu. Každá koruna je pro nás teď vzácná. Dary nejsou jen úžasnou pomocí, ale obrovskou vzpruhou, že o co se snažíme, má smysl a veřejnost o to stojí. Za to moc děkuji.

 35718