Úroveň české legislativy je setrvale nízká, říká evropská soudkyně Irena Pelikánová

Jan Januš

10. 07. 2018 • 08:00

Evropská unie by měla podle soudkyně evropského Tribunálu a profesorky obchodního práva Ireny Pelikánové opustit myšlenku, podle níž musí každý orgán fungovat jako reprezentant všech členských států. Pak bude podle ní unie akceschopnější a pružnější. Společenství by mělo podle soudkyně například rovněž snížit počet členů Komise. „Reformy by měly směřovat k větší akceschopnosti unie, nikoli k jejímu ochromení. V Evropě musí konečně převládnout duch solidarity, neporušitelnosti humanitních principů, vědomí společného osudu, vědomí nezbytnosti společně čelit kontextu současného světa,” říká profesorka Pelikánová v rozhovoru pro INFO.CZ, v němž rovněž hodnotí úroveň české legislativy a vrací se i k novému občanskému zákoníku, který silně kritizuje.

Jakým tématům se v současnosti jako soudkyně Tribunálu věnujete?

Těm, jež život přináší – v současné době máme poměrně hodně případů nedovolených státních podpor, pokračují spory o náhradu škody způsobené neoprávněným zmrazením fondů. V souvislosti s tím řešíme zejména otázky odpovědnosti za imateriální škodu způsobenou právnické osobě. Skončili jsme po pěti letech významnou kauzu neonikotinoidů majících nepříznivý účinek na včely.

Vnímáte v evropském soudnictví za období, v němž v něm působíte, určité posuny či nové trendy?

Byla provedena reforma našeho soudu (zdvojnásobení počtu soudců), proti které jsem vystupovala, a nyní spatřuji její dopady, jež nepovažuji za pozitivní. Jejich popis by ale byl na samostatný rozhovor. Reforma vyvolává navazující otázky, jako například otázku hloubky soudní kontroly ve složitých soutěžních věcech, rozšíření kompetencí Tribunálu, omezení práva podat opravný prostředek k soudnímu dvoru a podobně.

A pokud jde o evropské právo jako takové? Jaké vnímáte trendy v něm?

Unijní právo se kontinuálně rozvíjí, nevidím nějaké zásadní zvraty; staví neochvějně na základních principech právního státu, respektování lidských práv, poskytování účinné soudní ochrany bez rozlišování, kdo se ochrany domáhá. Považuji za velmi pozitivní, že nepodléhá politickým tlakům.

Velkým tématem letošního roku je GDPR. Jde podle vás o zásadní změnu? Co přinese?

Jedná se o novou úpravu otázek do značné míry již dříve upravených (srov. směrnice č. 1995/46), jejíž důsledky se zatím neodvažuji předvídat. Bezpochyby za nějaký čas dojdou spory týkající se nařízení i k Soudnímu dvoru EU, ale to nebude hned. Zákonodárná reakce na explozi zneužívání osobních údajů občanů je nutná.

V Evropě rostou protiunijní nálady. Proč? Jak by se tomu mohla EU bránit?

EU je unií států a tento stín nemůže překročit. Jaké jsou členské státy, taková je unie. Bránit protiunijním náladám mohou jenom politici, nakolik mají dostatečný smysl pro odpovědnost za osud svých zemí i Evropy. Na francouzském příkladu vidíte, že osvícený politik je schopen takové nálady zvrátit a usilovat o pokrok evropské integrace, z níž mají prospěch všichni, jakkoli dogmatičtí manipulanti usilují o popření tohoto evidentního faktu. U nás bohužel takové politiky nemáme, naši politici dezorientují a manipulují obyvatelstvo nedůslednými, zmatenými a často zásadně nesprávnými stanovisky živícími malý národní egoismus. Nemáme osobnosti, které by měly sílu prosazovat jednoduchou Cromwellovu tezi: je třeba dělat, co je pro lidi dobré, nikoli to, co se jim líbí. Negativním tendencím poškozujícím všechny se EU může bránit zejména principem většinového rozhodování. Pomocí tohoto principu je možno přemostit vliv extrémních postojů některých států vnitropoliticky ovládnutých populisty. Pravidlo jednomyslnosti je cesta do pekel, jak dobře vidíme na Radě bezpečnosti OSN.

Co je GDPR?

Řešíme odchod Velké Británie ze společenství. Připravuje se na brexit nějak i Soudní dvůr?

Soudní dvůr je soudní institucí, takže se příliš připravovat nemůže. Bude rozhodovat podle toho, co politici dohodnou. Musí ovšem počítat s odchodem svých britských členů zřejmě již na jaře příštího roku a zřejmě také s odchodem britských zaměstnanců, což může být těžká rána s ohledem na jazykový režim řízení.

Očekáváte, že Británii budou následovat i další státy? 

Neočekávám. Naopak doufám, že se další státy poučí, jak nesmyslné je takové rozhodnutí, které způsobí a již působí nedozírné škody i tak vyspělému státu, jakým je Británie.

Mluví se také o různých reformách EU. Byly by podle vás některé změny namístě?

Nepochybně, mnohé reformy by byly svrchovaně žádoucí. Evropské instituce by měly být podstatně akceschopnější a pružnější, je třeba opustit myšlenku, že každý unijní orgán musí fungovat jako reprezentace všech členských států. Unijní orgány musí být užší a musí být vybaveny kompetentními a čestnými osobnostmi. Je například nutno snížit počet členů Komise. Členské státy musí do EU vysílat nejlepší lidi. Reformy by měly směřovat k větší akceschopnosti unie, nikoli k jejímu ochromení. V Evropě musí konečně převládnout duch solidarity, neporušitelnosti humanitních principů, vědomí společného osudu, vědomí nezbytnosti společně čelit kontextu současného světa.

Jak hodnotíte úroveň české legislativy?

Jako setrvale nízkou. Legislativní proces obsahuje některé prvky, které její zlepšení nedovolí. Především neomezenost poslanecké iniciativy je škodlivá. Negativním jevem je, že jenom velmi málo poslanců chápe správně svoji roli a uvědomuje si, že má pracovat výlučně ve veřejném zájmu. Demoralizace, nekompetentnost, malost nás neustále sráží bez ohledu na pozitivní vývoj ekonomiky.

Jaké trendy vnímáte v ní?

Co jsem právě popsala, to je bohužel i trendem. Protitrendem je působení unijního práva, které ale také transponujeme pomalu a nedokonale a zejména bez pochopení a zájmu.

Dlouhodobě kritizujete řadu pravidel v novém občanském zákoníku. Postupuje se podle nich již více než čtyři roky. Co doba účinnosti podle vás ukázala?

Jenom potvrdila výhrady, které byly a trvají. Život si vždycky najde nějaké cesty, protože musí pokračovat i se špatnými kodexy. Dokonce samozřejmě nutno přiznat, že navrácení některých tradičních a zapomenutých institucí do českého práva je z obecného hlediska pozitivní. To jsem ovšem nikdy nepopírala. Škoda, že byla velmi chybně odmítnuta myšlenka novelizace, která by největší problémy odstranila hned v počátku, kdy se ještě nezakořenily a nevžily. To se nestalo, takže se i všechna chybná ustanovení vyučují na právnických fakultách a jiných školách a nové generace právníků je absorbují bez kritického přístupu. Právnické řemeslo nelze vyučovat prostřednictvím kritiky nedokonalé legislativy. Takovou možnost mají v omezené míře jenom soudy, ale zatím je judikatura navazující na nový občanský zákoník velmi skromná, v tomto směru musíme ještě vyčkat. Judikatura nemůže nahradit zákonodárce. Zdokonalení právního řádu tak bylo jenom odloženo zřejmě o dost dlouhou řadu let. Také doktrína nepřispívá k pokroku, jak by měla. Její mělký a popisný charakter je nejen naší slabinou.

SDÍLET