Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Jan Januš

12. 02. 2019 • 07:30

Postavení státních zástupců se pojí se značnou odpovědností. Zákon je tak svazuje množstvím zákazů: musí být například apolitičtí, nestranní, ekonomicky, sociálně i rasově nezaujatí. Rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co řeší. Jak ale konkrétně vypadá jejich postavení? A překračují jej někdy? Na to jsme se zaměřili ve třetím díle seriálu Státní zástupci - čas na změnu?

Státní zástupci - čas na změnu?

Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ otvírá nový desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm zanalyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

Postavení státních zástupců upravuje zejména paragraf 23 a následující zákona o státním zastupitelství. Prvně zmíněný uvádí: „ (1) Státní zástupce výkonem své funkce zajišťuje působnost státního zastupitelství; jím provedené úkony jsou považovány za úkony státního zastupitelství.

(2) Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem státního zastupitelství se řídí zvláštním právním předpisem.“

Tímto zvláštním předpisem je zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jak ale již v minulém díle seriálu upozornil advokát Petr Toman, státní zástupci se musí dopustit kárného prohřešku: „Jejich odpovědnost za způsobenou škodu je zcela nepochopitelně podmíněna předchozím zjištěním jejich pochybení v kárném řízení. Možnost zahájit takové řízení však zaniká, pokud návrh na zahájení kárného řízení nebyl podán do dvou let od spáchání provinění. Vzhledem k délce mnoha trestních řízení je většina pochybení státních zástupců promlčena dříve, než se o nich někdo dozví.“

V čem přesně spočívá profese státních zástupců, jak vypadají jejich hlavní úkoly a pravomoci, jsme již probrali v předchozích dílech tohoto seriálu. Co tedy ale státní zástupce opravdu nesmí? A jak by se neměl chovat?

Podívejme se opět do zákona, do paragrafu 24 a následujících: „(1) Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.

(2) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce.“

Co všechno nesmějí státní zástupci

Následuje pak výčet věcí, které státní zástupce konkrétně nesmí, nebo se v opačném gardu tyto zákazy dají dovodit z toho, co musí. Jde například o to, že ve výkonu své funkce nesmí:

se nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky,

svou funkci vykonávat zaujatě či s ekonomickými, sociálními, rasovými, etnickými, sexuálními, náboženskými nebo jinými předsudky,

projevovat osobní sympatie, náklonnost nebo naopak negativní postoje k osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná,

umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů,

neodpovědně přistupovat ke správě vlastního majetku i majetku, jehož správa mu byla svěřena,

uzavírat takové závazky, jejichž plnění by byla na újmu řádného výkonu funkce státního zástupce a svoje finanční záležitosti uspořádat tak, aby jich nemohlo být využíváno k nepřípustnému ovlivňování jeho osoby v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce,

působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat účastníky soudního řízení nebo působit jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení nebo případů, ve kterých takový postup umožňuje zvláštní právní předpis, anebo případů, v nichž půjde o zastupování dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám státní zástupce.

Zásadní je rovněž paragraf 25, ten se totiž týká povinné mlčenlivosti: „(1) Státní zástupce je povinen zachovat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po skončení výkonu funkce státního zástupce. (2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, může státního zástupce zprostit mlčenlivosti z vážných důvodů nejvyšší státní zástupce; nejvyššího státního zástupce zprošťuje povinnosti mlčenlivosti ministr spravedlnosti.“

Jak se dozvídáme z, z citace vynechané, poznámky pod čarou, oním zvláštním předpisem je například zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Státní zástupci musí být kolegiální k advokátům

Podle dalších odstavců nesmí státní zástupce zanedbávat své odborné znalosti a další vzdělávaní, musí se rovněž chovat kolegiálně, a to i k dalším právníkům, například k advokátům.

„Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně státním zastupitelstvím a vysokými školami,“ dočteme se například ve třetím odstavci 24. paragrafu.

„Státní zástupce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům, jiným osobám vykonávajícím právnické povolání, k ostatním zaměstnancům státního zastupitelství a dalším osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná; je povinen zejména zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky státního zastupitelství a výkonu jeho působnosti, jiných státních zástupců, soudců, advokátů a notářů,“ stojí ve čtvrtém odstavci tohoto paragrafu.

Státní zástupci nesmějí podnikat

Šestý odstavec pak zakazuje státním zástupcům různé jiné činnosti, některé jim ale naopak výslovně umožňuje. Jde o obdobu postavení dalších právníků, kteří nejsou naprostými soukromníky:.

„Státní zástupce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku funkce státního zástupce, kromě výkonu funkce státního zástupce a funkce vedoucího státního zástupce nebo jeho náměstka, anebo činností spojených s dočasným přidělením k ministerstvu nebo Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor Parlamentu a činnosti v Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky podle zákona o zpravodajských službách České republiky, za předpokladu, že tyto činnosti jsou slučitelné s požadavky na řádný výkon funkce státního zástupce.“

Sokol: Jde o chyby jednotlivců, ne systému

Dělají státní zástupci někdy i to, co by neměli? „Úkolem státních zástupců je ctít platné zákony a ne se je pokoušet vykládat tak, jak si zrovna žádá veřejné mínění. Sama myšlenka odvážných právních konstrukcí mi připadá neudržitelná. Stejně tak jsem se vždy více ztotožňoval s výrokem „V pochybnostech nežaluji“ než s jeho obrácenou variantou,“ odpovídal například v rozhovoru pro INFO.CZ předseda Ústavněprávního výboru Marek Benda (ODS).

„Přehnaně ambiciózní úředník stavebního odboru může být problém, ovšem nesrovnatelně menší, než státní zástupce, jenž žije v představě, že je jednak obklopen zločinci a jednak je jeho úlohou je vychytat a dodat za mříže. Ale rovnou poznamenávám, že s tímhle případem se setkávám spíše u tzv. velkých kauz. U nich je poměrně často jádrem sporu to, zda vůbec k nějakému trestnému činu došlo a tady, podle mne mají občas státní zástupci „velké oči“ a méně smyslu pro realitu," říká například prezident Unie obhájců a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol.

„Pak to vypadá tak, že od samého začátku je důkazní materiál zjevně vysloveně slabý, zato státní zástupce má silné přesvědčení, že to zvládne. Jde ale o poměrně složitý problém, protože svého času byli státní zástupci štváni „do útoku“ s tím, že pokud nechtěli podávat obžaloby nebo zastavovali trestní stíhání, pouliční dav je obviňoval ze zametání kauz pod koberec. A samozřejmě mohou být různé názory na to, co jsou a co nejsou dostatečné důkazy. Ale přesto si myslím, že v některých případech to státní zástupci přehánějí,“ dodává s tím, že výše uvedené je inspirováno skutečností.

„Se změnami nebo dokonce posuny bych byl velice opatrný. Na rozdíl od jiných si myslím, že zákon o státním zastupitelství, který upravuje práva a povinnosti státních zástupců vůbec není špatný. Anebo zcela určitě nikdo na žádné skutečné konkrétní vady zatím nepoukázal. Pokud mám výhrady k práci státních zástupců, pak se vždy jedná o něco, co spíše vnímám jako profesní chybu, než chybu systému. A je také třeba připomenout, že až na výjimky jsem protistrana a nikoliv nezávislý posuzovatel.

Zejména pak nelze přehlédnout dokončování návrhu nového trestního řádu. To je klíčový předpis, z něhož vyplyne jakou bude mít roli státní zástupce v budoucím trestním řízení. Zajisté nebude malá a na tento problém bych se soustředil. Řešit cokoliv paralelně, nejde-li o vysloveně naléhavou záležitost, nemá smysl,“ otevírá pak další souvislosti.

O vyjádření jsme pořádali i některé státní zástupce, text prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty již na INFO.CZ vyšel. A přineseme rovněž další rozhovory.

V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

SDÍLET