Články odjinud

Když zdědíte dluhy: Odmítnout bývá zbytečné. Zkuste likvidaci dědictví, možná na vás i něco zbude

Když zdědíte dluhy: Odmítnout bývá zbytečné. Zkuste likvidaci dědictví, možná na vás i něco zbude
 

Podle českého práva je možné zdědit rovněž dluhy. I předlužené dědictví se ale může dědici nakonec vyplatit, a to ve chvíli, kdy zvolí přesný právní postup, zahrnující například takzvanou výhradu soupisu a likvidaci pozůstalosti. Když slyší lidé o dluzích, většinou s dědictvím nechtějí nic mít. Ani nechtějí jít k notáři, pošlou mu dopis, že dědictví odmítají. Ale může to být škoda“ říká pro INFO.CZ insolvenční správce Aleš Jirásek ze společnosti Alma insolvence, která se specializuje na likvidace pozůstalostí.

O co vlastně jde při likvidaci dědictví?

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravil nově proces likvidace pozůstalosti. Tato možnost existovala už i dříve, ve starém občanském zákoníku, ale moc se jí nevyužívalo. Likvidace se nyní nařizuje ve chvíli, kdy se zjistí, že je dědictví předlužené a oprávněná osoba ji navrhne, případně ji může nařídit i notář bez návrhu z důvodu veřejného zájmu. Jejím smyslem je, že notář sám, nebo ve spolupráci s likvidačním správcem, zpeněžují majetek a současně přezkoumávají pohledávky věřitelů, kteří se přihlásili do likvidace pozůstalosti.

Prakticky může jít například o to, že je v dědickém řízení na straně aktiv evidována bytová jednotka v určité obvyklé hodnotě dle posudku, např. 1,5 milionu korun, a proti ní stojí na straně pasiv zajištěné pohledávky hypoteční banky, například 1,2 milionu korun, a dalších pěti nezajištěných věřitelů, celkem například 0,7 milionu korun, které všechny dohromady přesahují celkem hodnotu bytové jednotky. Pasiva vycházejí celkem 1,9 milionu korun, aktiva 1,5 milionu korun, rozdíl je 0,4 milionu korun. Pozůstalost je tedy předlužená a dědici ji v tuto chvíli často odmítají, místo aby se pokusili navrhnout likvidaci pozůstalosti.

V případě likvidace pozůstalosti se totiž poté může zjistit, že některá z pohledávek věřitelů není správně vyčíslená, vznikla na základě neplatného úkonu nebo vykazuje jiné vady, tedy množství pasiv se sníží. Nebo se může podařit zpeněžit bytovou jednotku za cenu vyšší, než je obvyklá cena dle posudku, čímž se zase zvýší množství aktiv. Ve výsledku je buď množství pasiv vyšší než množství aktiv, a věřitelé budou poměrně z aktiv uspokojeni, pokud však množství aktiv bude vyšší než množství pasiv, vznikne likvidační přebytek, který může dostat osoba, se kterou se jednalo jako s dědicem a která navrhla likvidaci pozůstalosti. Pokud ale všichni potenciální dědici dědictví odmítnou, navrhne finálně likvidaci pozůstalosti stát, který by v takovém případě dostal tento případný přebytek.

K likvidaci dědictví tedy dochází ve chvíli, kdy to vypadá, že je hodně zadlužené?

Notář musí dojít k závěru, že je dědictví předlužené. Například když věřitelé oznámí dluhy za dva miliony, proti kterým je majetek za půl milionu. Informace notáři sdělí potencionální dědici, případně je zjistí sám ze své činnosti v průběhu dědického řízení. Potencionální dědic může takové dědictví přijmout, včetně dluhů. Nebo jej odmítnout, to je nejčastější situace. Notář poté osloví dalšího možného dědice v pořadí dle dědických skupin, a pokud i oni odmítnou, dostane se až na stát, který je poslední v pořadí.

Potencionální dědic však místo odmítnutí dědictví může požádat o takzvanou výhradu soupisu a současně navrhnout likvidaci pozůstalosti. Rozhodnutím o nařízení likvidace pozůstalosti přestává být tento potencionální dědic účastníkem řízení o likvidaci pozůstalosti, nemusí již v řízení nic činit, nic mu nehrozí a pouze čeká, zda případně likvidace neskončí přebytkem, který by mu po ukončení likvace byl vyplacen. Notář může likvidaci provést sám, pokud je třeba jednodušší, nebo ustanovit ze seznamu insolvenčních správců likvidačního správce, který bude majetek spravovat a vést případné související spory.

Další cestou k nařízení likvidace pozůstalosti je, že o likvidaci rozhodne notář bez návrhu, pokud dospěje k závěru, že jde o veřejný zájem. Teoreticky například ve chvíli, kdy je v předluženém dědictví majetek, který chátrá a bude vhodné ho rychleji zpeněžit. Není to ale častá varianta. Většinou k likvidaci dochází na základě návrhu, a to až toho posledního subjektu v řadě dědických skupin, kterým je stát. Tato dědická řízení však předtím trvají třeba dva nebo tři roky, než je konečně nařízena likvidace.

Jak se dědicové dozvědí o dluzích?

Buď o nich ví sami již od zůstavitele, nebo poté od notáře, který provádí určitou obecnou lustraci. Věřitelé, například banka nebo finanční úřad, oznamují v průběhu dědického řízení své pohledávky za zůstavitelem právě notáři. V této chvíli ale nemusí jít o všechny pohledávky věřitelů za zůstavitelem. Půjde o určitý objem pasiv pozůstalosti, na základě kterého dědici a notář mohou zjistit, že by mělo jít o předlužené dědictví, ovšem bez bližšího přezkumu oznámených pohledávek.

Pokud dojde následně k nařízení likvidace pozůstalosti, začne běžet tříměsíční lhůta k přihláškám věřitelů, následně se již další věřitel nemůže do likvidace přihlásit. Následuje detailní přezkum přihlášených pohledávek a až v této chvíli se definitivně zjistí, s jak vysokými dluhy je třeba v likvidaci pozůstalosti počítat. Jak už jsem říkal, některé pohledávky mohou vykazovat vady, během přezkumu budou popřeny a následně mohou z pasiv pozůstalosti vypadnout, byť s nimi bylo počítáno při předchozím závěru o předlužení dědictví.

Z pohledu dědice je tedy nejvýhodnější požádat o výhradu soupisu a likvidaci, když jsou v dědictví i dluhy? Protože se může dostat do plusu, na rozdíl od situace, kdy by dědictví rovnou odmítl?

Přesně tak. Za situace, kdy je potencionální dědic rozhodnut dědictví odmítnout, stojí vždy za zvážení, zda pro něj nebude vhodnější namísto odmítnutí dědictví navrhnout likvidaci pozůstalosti. Zejména v případě, kdy zůstavitel vlastnil hodnotnější majetek, například nemovitost, byť dluhu zůstavitele převyšují hodnotu tohoto majetku. V konkrétním případě bude nejlepší se obrátit na právního zástupce, nejlépe advokáta, který věc ještě posoudí vzhledem ke specifikům daného případu a potencionálnímu dědici poradí i ohledně jiných úkonů v řízení, například možnosti využití konvokace věřitelů atd.

Nikdo však nemůže předjímat, jak ve výsledku likvidace pozůstalosti dopadne a zda se skutečně nepodaří notáři či likvidačnímu správci dovést řízení k likvidačnímu přebytku, kterého se odmítnutím dědictví potencionální dědic automaticky vzdává. Pravděpodobnost dosažení přebytku v těchto řízeních sice není vysoká, ale v žádném případě ji nelze vyloučit.

Tímto postupem tedy dědic nic neriskuje?

Dle mého názoru by neměl. Ale opravdu je lepší to probrat ještě s notářem a případně právním zástupcem s ohledem na konkrétní situaci. Pokud ale dojde k výhradě soupisu, případně konvokaci věřitelů a návrhu likvidace pozůstalosti, tak i kdyby likvidace nevyšla, dědic by měl být dobře krytý.

Proč by likvidace neměla vyjít?

Některý z účastníků by se například odvolal proti rozhodnutí o nařízení likvidace s tím, že nejsou splněny podmínky pro její nařízení a odvolací soud by mu vyhověl. Nevěřím, že by to byl častý případ, ale nedokážu to vyloučit.

Jde tedy o věc, která je spojena s rekodifikací soukromého práva a je poměrně nová?

Likvidace pozůstalosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních je nová i pro notáře, dědická řízení se řídí touto úpravou od 1. ledna 2014. Já jsem na první likvidaci pozůstalosti začal pracovat na konci roku 2015, nebylo jich tehdy moc. Nyní se však v mnoha dědických řízeních, která byla zahájena po 1. lednu 2014 a kde všichni dědici průběžně dědictví odmítali, dostává pořadí ke státu, který likvidaci navrhuje. Bylo by tedy dobré, kdyby potenciální dědici navrhovali likvidaci častěji už na začátku dědického řízení, a nečekalo se několik let, kdy všichni potencionální dědici průběžně dědictví odmítají, musí se vždy obeslat a pozvat k jednání, dokud nepřijde na řadu stát. Po celou tuto dobu totiž může docházet ke znehodnocování a chátrání majetku v pozůstalosti.

Už máte některé z těchto likvidací úplně uzavřené?

Několik jich je už zcela skončených, většina řízení stále běží. V jednom řízení se podařilo prodat bytovou jednotku výrazně nad cenou obvyklou dle znaleckého posudku a ke vzniku přebytku nedošlo asi o 30 tisíc korun, přičemž byly uhrazeny závazky za více než dva miliony korun.

Proč právě stát mapuje nové cesty? Je to tím, že má vlastní právníky a musí jednat s péčí řádného hospodáře?

Je poslední v řadě zákonných dědických skupin a nařízení likvidace je pro něj nejjednodušší východisko. Nemovitosti i další majetek by jinak musel spravovat, nebo navrhne likvidaci a čeká, co se stane.

Může si dědic zvolit konkrétního likvidačního správce, který bude celou věc řešit?

O případném ustanovení likvidačního správce a jeho výběru rozhoduje notář. Musí jít o člověka ze seznamu insolvenčních správců, který má speciální pojistku. Potencionální dědic ale může vždy dát neformální podnět, pak už je to na úvaze notáře.

Jak se k likvidaci staví z vaší zkušenosti notáři?

Je to půl na půl. Je to pro ně nové téma, někteří si dělají likvidace pozůstalostí sami, jiní je považují za nutné zlo a raději spolupracují se správcem. Pro správce je totiž uvedená agenda denní chleba, kterou v obdobném provedení znají z insolvenčních řízení, a to včetně přezkumu pohledávek, který sice v likvidaci pozůstalosti musí provádět notář, ale správce mu může k pohledávkám sdělit své stanovisko a výhrady. Někteří správci ale funkci likvidačního správce vykonávat nechtějí, protože reálně převažuje množství méně lukrativních kauz.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818