Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení | info.cz

Články odjinud

Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení

Státní zástupci nesou za své jednání i takzvanou kárnou odpovědnost. V případě provinění jim hrozí třeba snížení platu, v krajní situaci i odvolání z funkce. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje novelu, která bude právě s kárnou odpovědností úzce souviset. „Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období,“ uvedl pro INFO.CZ ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ spustilo desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm zanalyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

Postavení vedoucích státních zástupců patrně brzy dozná zásadních změn. Zatímco v současnosti může třeba i nejvyšší státní zástupce skončit teoreticky ze dne na den, protože ho odvolá na návrh ministra spravedlnosti vláda, do budoucna už by to nemělo být možné. Podle pravidel chystaných ministerstvem spravedlnosti by totiž musel být před vypršením funkčního období, které by mělo být rovněž nově stanoveno, odvolán jedině v rámci kárného řízení. A stejně tak i vedoucí státní zástupci, jimiž jsou například v Praze Lenka Bradáčová nebo v Olomouci Ivo Ištvan.

„V současné chvíli připravujeme v souladu s požadavky Skupiny státu proti korupci (GRECO) novelu zákona o státním zastupitelství. Rádi bychom reformovali postupy při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců tak, aby byla posílena nezávislost a nestrannost státního zastupitelství na výkonné moci. Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období,“ uvedl pro INFO.CZ ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

I když jde na první pohled o posílení postavení státních zástupců a formálně to jistě tak je, realita může být opačná. Například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zastává tuto funkci už přes osm let a za současné společenské a politické situace si jej patrně žádný politik odvolat nedovolí. To stejné platí rovněž pro další výrazné vedoucí státní zástupce. Nová pravidla by tak naopak mohla zakonzervovaný stav znovu rozhýbat.

Co chystá pro státní zástupce ministerstvo spravedlnosti

Novela by podle ministra měla zajistit transparentnost v rámci těchto postupů: „Půjde o jasné stanovení toho, kdo je oprávněn koho jmenovat či odvolat a na základě jakých skutečností se tak stane, včetně stanovení délky funkčního období, jehož uplynutím vedoucí státní zástupce ve funkci skončí.“

„Debaty zatím směřují k tomu, aby byl mandát sedmiletý, ale diskutuje se i o variantě deseti let. Současní vedoucí státní zástupci by po přechodném období, které by trvalo alespoň pět let, skončili a poté by proběhla nová výběrová řízení. A to také z důvodu, aby se všichni vedoucí státní zástupci neměnili v jeden okamžik. Přechodné období musí být dostatečně dlouhé a nesmí znamenat otřesy v soustavě státního zastupitelství. Zároveň chci, aby se stávající státní zástupci mohli na svoje pozice znovu přihlásit. Protože sice počítáme, že nebude možné funkční období opakovat, ale při tom prvním přesoutěžení je moje představa taková, že by to pro ně otevřené bylo,“ uvádí dále ministr.

Aktuálně chystaná novela zákona o státním zastupitelství podle jeho slov dále směřuje k úpravě postupů při výběru vedoucích státních zástupců, nikoli řadových státních zástupců: „Zákon by měl upravit, že do budoucna by měli být vedoucí státní zástupci do funkce jmenováni na základě výsledků povinného výběrového řízení, přičemž rámcově budeme o způsobu provedení výběrových řízení ještě diskutovat.“

Co všechno je kárné provinění státního zástupce

Definice kárného provinění, za které je státní zástupce odpovědný, je poměrně široká a najdeme ji v paragrafu 28 zákona o státním zastupitelství: „Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.“

Jaké jsou úkoly státního zástupce jsme rozebrali již v prvních dvou dílech seriálu, co naopak státní zástupce nesmí, jsme řešili v díle třetím.

Zcela zásadní je v tomto ohledu ale rovněž paragraf 29: „Odpovědnost státního zástupce za kárné provinění zaniká, nebyl-li do 2 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení.“

Důležité to je rovněž pro případnou majetkovou odpovědnost státního zástupce. Připomeňme v této souvislosti znovu slova advokáta Petra Tomana, který je náhradníkem představenstva České advokátní komory a zároveň se výrazně podílí na činnosti Unie obhájců:

„Každý občan České republiky je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním či opomenutím způsobil. To neplatí u státních zástupců. Jejich odpovědnost za způsobenou škodu je totiž zcela nepochopitelně podmíněna předchozím zjištěním jejich pochybení v kárném řízení. Možnost zahájit takové řízení však zaniká, pokud návrh na zahájení kárného řízení nebyl podán do dvou let od spáchání provinění. Vzhledem k délce mnoha trestních řízení je většina pochybení státních zástupců promlčena dříve, než se o nich někdo dozví.“

Tedy po dvou letech od daného prohřešku se tento čin v rámci kárné odpovědnosti promlčuje a státního zástupce již za něj není možné takto potrestat, i kdyby byl sebehorší. Na druhou stranu ale nezaniká případná trestní odpovědnost státního zástupce.

Tresty za kárné provinění státního zástupce

Jaké tresty lze v rámci kárného řízení státním zástupcům uložit? Zjednodušeně jde o rozpětí od písemné výtky až po odvolání z funkce. Podrobnosti se dočteme v paragrafu 30 zákona o státním zastupitelství:

„(1) Za kárné provinění lze státnímu zástupci uložit podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření:

a) důtku,

b) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let,

c) odvolání z funkce.

(2) Od uložení kárného opatření lze upustit, pokud projednání kárného provinění státního zástupce je postačující.

(3) Drobné nedostatky a poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu zástupci písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení.

(4) Kárné opatření snížení platu podle odstavce 1 písm. b) se vůči kárně postiženému státnímu zástupci uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření.“

Kárná provinění státních zástupců řeší takzvaný kárný soud, kterým je Nejvyšší správní soud. Postupuje se přitom podle zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Státní zástupci musí dodržovat i morální pravidla

Důležité je rovněž vědět, že kromě právních předpisů – těm hlavním jsme se též věnovali, ale jejich širší přehled najdete například na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství – by se státní zástupci měli řídit rovněž etickým kodexem. 

Konkrétně jde o Kodex profesionální etiky státního zástupce. „K výkonu své působnosti mají zákonem svěřeny mimořádně významné pravomoci. V odůvodněných případech jsou oprávněni činit zásahy do ústavně zaručených práv obyvatel. Ten, kdo požívá takové pravomoci, musí být schopen osvědčit, že s ní bude nakládat nejen v souladu s právem nýbrž i v souladu se základními morálními pravidly uznávanými civilizovanými národy. Tato pravidla si každý státní zástupce nese sám v sobě,“ dočteme se o státních zástupcích v jeho preambuli.

Kodex se ve svých jednotlivých článcích věnuje nezávislosti, nestrannosti, objektivitě, odbornosti, iniciativě, důstojnosti vystupování i vzájemné spolupráci.

Státní zástupce má být vzorem dodržování zákonů

Zajímavá jsou ale rovněž ustanovení o důvěryhodnosti: „Státní zástupce dodržuje zákony – svým spoluobčanům by měl být vzorem v jejich dodržování. Víra státního zástupce v jemu svěřené poslání posiluje důvěru veřejnosti ve státní zastupitelství. Státní zástupce by proto měl jak svým výkonem funkce tak i svým osobním životem dávat najevo zejména to, že dodržování právních předpisů je pro něj důležitou hodnotou.“

„Proti cti státního zástupce je jakékoliv zneužívání jeho funkce k osobním výhodám. Takovým zneužitím je zejména, jestliže státní zástupce vzhledem ke své funkci přijímá bezdůvodná finanční nebo jiná plnění, vyžaduje neodůvodněné slevy nebo bezplatné služby, snaží se vyhnout postihu za přestupky a správní delikty, snaží se na úřadech získat neoprávněné výhody při projednávání soukromých věcí, zneužívá pracoviště k soukromým aktivitám, zneužívá k soukromým účelům úřední symboly a jiným způsobem se snaží využít své funkce k podpoře osobních zájmů,“ stojí rovněž v kodexu.

Zmínit můžeme také to, že loni podepsali státní zástupci a advokáti takzvané Memorandum o součinnosti. Mělo by jít o další krok ke zlepšení vztahů mezi oběma profesemi.


V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

3. DÍL Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Chvojka: Státní zástupci by měli být při komentování živých kauz zdrženliví

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud