Tříletá lhůta pro zastavení exekuce v případě exekuce prodejem zástavy nestačí

Lukáš Jícha

KOMENTÁŘ LUKÁŠE JÍCHY | Komplexní vládní novela exekučního řádu počítá se zavedením povinného zastavování exekucí, pokud exekutor v posledních třech letech nevymohl prostředky ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu posledních 3 let zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce. Zákon umožňuje délku exekuce prodloužit až o dalších šest let složením zálohy.

V případě exekuce prodejem zástavy může být exekuce vedena jen zpeněžením předmětu zástavy. To platí i pro náklady exekuce, které nemohou být vymoženy jiným způsobem, tudíž až do vydražení zástavy jejich třeba i částečné dřívější vymožení pro přerušení běhu lhůty pro zastavení exekuce nepřipadá v úvahu. Zástavou bývá nejčastěji nemovitá věc. Prodat nemovitou věc proti vůli dlužníka je při dnešní úpravě na prostředky štědré procesní obstrukce časově značně náročné, v tříleté lhůtě zcela jistě nemožné a v devítileté s vysokou pravděpodobností nemožné.

Zákon stanoví, že podle exekučního příkazu je možné exekuci provést nejdříve po vyznačení doložky provedení exekuce. Byl-li podán včasný návrh na zastavení exekuce, pak to znamená, že před přistoupením k provedení exekuce musí být soudem pravomocně rozhodnuto o zamítnutí takového návrhu. Ve svém úřadě eviduji řadu exekučních řízení, u nichž soud ani v prvním stupni nerozhodl o návrhu na zastavení exekuce po dobu pěti let od zahájení exekuce, tedy více než polovina zákonné doby trvání exekuce již uplynula marně. Tedy aniž by exekutor mohl přistoupit k provedení exekuce a vymožení pohledávky oprávněného a nákladů exekuce, a to nás čeká ještě řada řízení o opravných prostředcích a dalších podáních povinného, jimiž může dosáhnout oddálení provedení exekuce až za dobu 9 let, kdy bude exekuce povinně zastavena. Z portálu dražeb i dražebních portálů je seznatelné, že dnes se běžně nařizují dražby nemovitostí v exekucích často starších 10 let a výjimkou nejsou ani exekuce zahájené před 15 lety. Po celou tu dobu dlužník nic neplatil, a pokud nemá legální pracovní poměr, pak na něm ani nebylo nic vymoženo a čeká se na prodej nemovitosti. Tak dlouho může majetný dlužník bránit zpeněžení majetku. Stejně tak nedochází ke stanovení lhůty pro zastavení exekuce v případě jejího přerušení v důsledku souběhu s dříve nařízenou exekucí podle zákona č. 119/2001 Sb.

Nebude-li tedy novela pro exekuci prodejem zástavy, jakož i pro další případy, kdy exekuce již majetek dlužníka postihuje, avšak pro zákonné překážky ji není možné dokončit, obsahovat zákonné výjimky z běhu lhůty, pak se věřitelé svých práv nedomohou, protože v takto nesmyslně nastavených mantinelech se dokončení exekuce stihnout nedá.

Autor je soudní exekutor. Článek vyšel v rámci partnerské spolupráce.

sinfin.digital