Matzner: Maření spravedlnosti začíná být trestné. Koho můžou potkat problémy? | info.cz

Články odjinud

Matzner: Maření spravedlnosti začíná být trestné. Koho můžou potkat problémy?

Od zítřka vstupuje do českého právního řádu nový trestný čin nazvaný maření spravedlnosti. Je dosti kontroverzní a je možné jej oprávněně kritizovat. Co jsou ty největší problémy, které může přinést?

Nový trestný čin maření spravedlnosti byl do trestního zákoníku zaveden jeho poslední novelizací, která nabude účinnosti už od 1. února 2019. Z pohledu odborné veřejnosti i České advokátní komory je oprávněně kritizován.

To, že se stane trestným úmyslné předkládání padělaných nebo pozměněných věcných či listinných důkazních prostředků v rámci soudního řízení, za účelem jejich použití jako pravých, může nepředvídatelným způsobem ohrozit advokáty, které důkazy soudům v zastoupení svých klientů zpravidla předkládají, aniž mají jistotu či dokonce právo takové důkazy ověřit co do pravosti či integrity. Žádný advokát zásadně nemůže posuzovat pravost klientem předložených smluv či podobných dokumentů důležitých pro soudní řízení.

Jednak je to v rozporu s etickým kodexem advokátů, podle něhož advokát není oprávněn bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost jím poskytnutých informací, jednak by advokáti nedělali nic jiného a jednak by ani nebyli řádně schopni takovéto skutečnosti dostatečně ověřit.

V každém případě, existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, které zcela jednoznačně říká, že soud (stát) nelze předložením takové listiny uvést v omyl, tedy podvést, což nebrání v postihu soukromoprávním, případně i trestněprávním. Zjevně se opět posouvá hranice vnímání jednání do roviny trestněprávní, což není dobře.

Topol Show - banner

Přesto, že pro odpovědnost za trestný čin maření spravedlnosti bude muset být pachateli prokázán úmysl, je z posledních zpráv v médiích a způsobu postupu orgánů činných v trestním řízení vidět, že pokud (údajný) pachatel označí jiné osoby, které se měly na trestné činnosti podílet, vyslouží si „ústupky“ v podobě například propuštění z vazby či jiné pomoci. To může lákat k množství obvinění, která se sice následně nemusí potvrdit, ale drtivý dopad následků takového prohlášení na sebe nedá dlouho čekat. Ostatně již několik takových kauz a výpovědí bylo publikováno.

Obava ze zneužívání takového ustanovení například tím, že osoba označí svého advokáta za autora myšlenky, dokumentu apod. ve snaze se zalíbit, zachránit či získat nějakou výhodu je zcela na místě. Klient totiž může vždy začít tvrdit, že jeho právní zástupce o nepravosti předloženého důkazního prostředku věděl.

Nelze však opomenout ani skutečnost, že nový trestný čin do určité míry omezuje i právo obviněného na obhajobu v trestním řízení, podle něhož má obviněný právo se v trestním řízení bránit jakýmikoliv prostředky (bez ohledu na jejich pravost či pravdivost) a je především odpovědností soudu, aby předložené důkazní prostředky důkladně posoudil a vyhodnotil jejich věrohodnost.

Několikráte jsem setkal s tím, že obviněný tvrdí, že to všechno jeho obhájce či advokát, což může jistě být způsob obhajoby.

Rozhovor s Jiřím Matznerem v pořadu Štrunc! autor: INFO.CZ


JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER et. al.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud