Můžete si zaregistrovat vůni čerstvě posekané trávy? Pravidla pro ochranné známky se mění | info.cz

Články odjinud

Můžete si zaregistrovat vůni čerstvě posekané trávy? Pravidla pro ochranné známky se mění

ANALÝZA LUKÁŠE HOLUBA | S novým rokem vstoupila v účinnost novela zákona o ochranných známkách, která přinesla významné změny v oblasti ochrany obchodních označení. Nová úprava otevírá dveře pro zápis nekonvenčních druhů známek, jako jsou známky zvukové, pohybové, holografické a další. Zároveň se zjednodušuje proces zápisu známek do registru. S tím však souvisejí nové nároky kladené na vlastníky již zapsaných známek, kteří si musí hlídat, zda si někdo nepřihlásil shodné označení.

O čem si přečtete
Tento článek se v první části zaměřuje na změnu definičních znaků ochranných známek a na možnost zápisu jejich nových druhů. Pozornost je věnována i problematice čichových známek. V druhé části je pojednáno o změně v zápisných překážkách, které nově umožňují i zápis shodných označení. Článek zde shrnuje možnosti vlastníků starších známek, jak si svá stávající práva ochránit. V poslední části je pojednáno o novém institutu certifikačních známek a o dalších vybraných novinkách, jako jsou změny ve formálním průzkumu přihlášek nebo upřesnění pojmu „užití v obchodním styku“.

Zelená pro netradiční ochranné známky

Základní podmínkou českých i evropských známek byl po dlouhou dobu požadavek, aby označení, jež se má stát ochrannou známkou, bylo schopno grafického znázornění. To značně omezovalo možnosti, co mohlo tvořit ochrannou známku.

Tato podmínka nadále neplatí, a nově se ochrannou známkou dle § 1a zákona o ochranných známkách může stát jakékoli označení, pokud má rozlišovací schopnost, a pokud takové označení může být „vyjádřeno v rejstříku ochranných známek […] způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“ Zákon demonstrativně uvádí známky tvořené slovy, osobními jmény, barvami, kresbami, písmeny, číslicemi, tvary výrobku nebo jeho obaly nebo zvuky. 

I když nová definice teoreticky umožňuje zápis širokého spektra známek, přihlašovatel může narazit na technologické limity. Při zápisu se musí označit jeden z druhů ochranné známky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Těmi jsou známky slovní, obrazové, prostorové, poziční, tvořené barvou nebo opakujícím se vzorem, zvukové, multimediální, hologramové, pohybové a jiné.

Zákon dále v § 19 odst. 6 vyžaduje, aby Úřad průmyslového vlastnictví („Úřad“) zveřejnil na svých stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Úřad aktuálně přijímá označení ve formátech JPEG, GIF, MP3 a MP4. Není-li označení vyjádřeno v elektronické podobě, pak musí být plošně vyobrazeno o velikosti A8 až A4.

Tyto požadavky tak představují komplikace například pro známky čichové. Prozatím jedinou úspěšně registrovanou čichovou známkou na území EU byla „vůně čerstvě posekané trávy“ pro tenisové míčky (známka EU č. N000428870). Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví se tehdy spokojil se slovním popisem známky, jelikož uvedenou vůni bral jako dostatečně distinktivní.

Nicméně následná rozhodnutí Evropského soudního dvora v čele se Sieckmann (rozsudek z 12. prosince 2002, C-273/00) zápisu čichových známek nepřála. V tomto rozhodnutí soud konstatoval, že známku sice může tvořit označení, které nelze vnímat vizuálně, musí však být možné jej graficky znázornit. Jedině to je zárukou dostatečné identifikace známky pro úřad i ostatní podnikatele.

Soud uvedl, že tento požadavek v případě čichových známek nesplňuje vyobrazení chemického vzorce, slovní popis, uložení vzorku ani jejich kombinace. Případ Eden SARL (rozsudek ze dne 27. října 2005, T305/04) doplnil, že tuto podmínku nesplňuje ani barevné vyobrazení (obrázek jahody a popis „vůně zralé jahody“). I český zákon nyní v § 19 odst. 8 jasně stanoví, že „[p]ředložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení.“ 

Novelizace
Novela zapracovává do známkového zákona požadavky, které byly nastoleny již před třemi lety evropskou směrnicí 2015/2436. Cílem této směrnice je sjednotit systém ochranných známek v členských státech se systémem ochranné známky EU, jakožto i sblížit jednotlivé národní systémy, a tím tak odstranit rozdíly na vnitřním trhu a posílit právní jistotu. Ochranné známky Evropské unie (dříve „ochranné známky Společenství“) prošly modernizací již na základě nařízení 2015/2424, které nabylo platnosti 23. března 2016, a které bylo roku 2017 nahrazeno nařízením 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie. Směrnice předestřených cílů pro národní známky dosahuje zásahy do hmotného i procesního práva. Významná je změna definičních znaků ochranné známky, která do budoucna umožní zápis i takových označení, které ještě dnes nelze zapsat kvůli nedostatku dostupných technologií. Směrnice také posiluje princip, na základě kterého mají ochrany požívat pouze takové známky, které jsou skutečně používány v obchodu. Česká novela tak mimo konsolidace některých stávajících ustanovení, přizpůsobení se aktuální terminologii českého soukromého práva (již ne „výlučná licence“ a „podnik“, ale „výhradní licence“ a „obchodní závod“) a začlenění některých náležitostí, jež dříve byly stanoveny prováděcím předpisem (např. náležitosti žádosti o zápis převodu či přechodu ochranné známky), zapracovává požadavky uvedené směrnice. Dle důvodové zprávy se jedná o nejzásadnější změnu v českém známkovém právu od roku 2003, kdy byl v rámci příprav na vstup České republiky do EU přijat stávající zákon o ochranných známkách.

Tedy i přesto, že podmínka grafického znázornění již odpadla, registrace některých druhů ochranných známek bude narážet na nedostatek volně dostupných technologií. Pokud známka nebude moci být vyjádřena elektronicky v jednom z požadovaných formátů, nebo alternativně nebude moci být „plošně vyobrazena“, budou se přihlašovatelé potýkat s obdobnými omezeními jako před účinností novely.

Směrnice v 13. bodu odůvodnění jako vodítko uvádí, že označení mohou být vyjádřena v „jakékoli vhodné formě využívající obecně dostupné technologie […], pokud je vyjádření jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní.“ Stejná ustanovení obsahují pro známky EU i preambule obou souvisejících nařízení.

Důležité je, že definice už nyní umožňuje zápis řady nových druhů známek a je dostatečně pružná na to, aby umožnila udělení ochrany i čichovým a jiným známkám ve chvíli, kdy dojde k rozvoji technologií, které umožní Úřadu daná označení jednoduše evidovat a veřejnosti je rozlišovat.

Již několik let se testují technologie jako electronic nose, spočívající v elektronickém rozeznávání pachů, nebo scent dome, což je přístroj obsahující různé aromatické oleje, které jsou dle příkazů kombinovány a vypouštěny do vzduchu, čímž dochází k simulaci nejrůznějších vůní. Je třeba ale nezapomínat na požadavek rozlišovací způsobilosti, jež nemusí být splněn v případě vůní registrovaných pro zboží, jako jsou například parfémy nebo osvěžovače vzduchu.

Zákon také nově v § 4 písm. e) rozvádí, že nelze zapsat označení, „které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné  pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu.“

Zápis známky shodné se známkou již registrovanou

Další významnou změnou je přístup k zápisu ochranných známek. Až doposud nebylo možné zapsat označení, pokud bylo shodné se starší ochrannou známkou, která byla zapsána pro shodné výrobky nebo služby (tzv. absolutní překážka zápisné způsobilosti).

Úřad také po podání přihlášky v rámci věcného průzkumu zjišťoval, zda zapisované označení neobsahuje prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně těchto dvou známek, a tedy i k zamítnutí přihlášky. Těmito překážkami se již Úřad nadále nebude zabývat z moci úřední. Nově patří obě mezi relativní překážky zápisné způsobilosti, a ty musí oprávněná osoba namítat. Pokud oprávněná osoba, tedy například vlastník starší známky, námitky nevznese včas, nová známka bude do rejstříku zapsána.

Námitky je třeba podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky konfliktního označení a doložit je důkazy. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit ani prominout její zmeškání. Pokud je starší známka zapsaná po dobu delší než pět let, může přihlašovatel novější známky vyžadovat, aby namítající doložil, že starší známku v předcházejících pěti letech skutečně využíval pro výrobky a služby, pro které je zapsána (§ 26a zák.).

Obdobnou povinnost má i vlastník ochranné známky starší pěti let, pokud to po něm bude vyžadovat žalovaný při vymáhání práv z ochranné známky (§ 10a zák.). Tato ustanovení kladou důraz na to, aby ochranu požívala jen skutečně užívaná označení. Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího, přihlášku zamítne.

Nebudou-li námitky podány včas, nová známka bude zapsána a novému vlastníkovi budou náležet všechna práva z toho plynoucí. Vlastníkovi starší ochranné známky pak nezbyde než iniciovat řízení, ve kterém by se dovolával prohlášení novější známky za neplatnou. Toto řízení může být nově zahájeno pouze na návrh, a to z absolutních i relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, nebo i z důvodu, že přihláška nebyla podána v dobré víře.

Pokud však vlastník starší ochranné známky užívání pozdější známky vědomě strpěl po dobu pěti let, nemůže se neplatnosti pro shodnost nebo podobnost domáhat pro ty výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže by přihláška pozdější známky nebyla podána v dobré víře. Úspěšný nebude v řízení o námitkách nebo v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ani takový vlastník, který do pěti let od zápisu nezačal svou známku řádně užívat, nebo užívání na pět let přerušil (§ 13 zák.).

Další možností je usilovat o zrušení konfliktní známky s účinky ex nunc. To ale nemusí být vždy schůdným řešením. Podmínky, které pro zrušení známky musejí nastat, nebudou vždy v moci navrhovatele, a pokud nastanou, mohou v některých případech ohrožovat i jeho starší známku. Návrh na zrušení lze totiž podat, pokud napadaná známka nebyla užívána po dobu pěti let, pokud došlo k jejímu zdruhovění, nebo pokud její používání může vést ke klamání veřejnosti.

Poslední možností je podat návrh na zrušení ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které určí, že užívání konfliktní známky je nekalosoutěžním jednáním. Monitorování nových přihlášek a případné podání včasných námitek tak většinou bude tou nejméně nákladnou variantou, jak si ochránit svá práva.

Tyto změny by mohly urychlit proces zápisu nových známek. Zároveň to ale znamená, že vlastníci starších známek si musí aktivně hlídat, zda někdo nepřihlašuje tutéž známku. Úřad na svých stránkách zveřejňuje nové přihlášky každý týden, automatizované rešeršní služby ale veřejnosti nenabízí. Lze tedy očekávat nárůst spekulativních přihlášek, jelikož nedostatek dobré víry nově není ani absolutní, ani relativní překážkou zápisu (nedostatek dobré víry lze uplatňovat pouze v řízení o prohlášení známky za neplatnou). 

Certifikační ochranné známky a další vybrané změny

Novela zavádí institut certifikačních ochranných známek (§ 40a až 40d zák.), jež mají dle důvodové zprávy „informovat spotřebitele o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, který certifikační ochrannou známku pro své výrobky anebo pro své služby užívá, splňují určitý standard.”

Přihlašovatelem certifikační známky může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, jež mají být certifikovány, a která je způsobilá certifikaci zajišťovat. Z tohoto vymezení přihlašovatele logicky plynou omezení, na koho bude možné certifikační známku převést. K přihlášce certifikační ochranné známky musí být vždy přiložena pravidla pro její užívání s náležitostmi dle přílohy 2 zákona. U kolektivních ochranných známek došlo k upřesnění, že o zápis mohou požádat pouze takové právnické osoby, které mají právní osobnost a svéprávnost ve smyslu § 15 občanského zákoníku, jako jsou například spolky a osoby veřejného práva.

Za užívání v obchodním styku se nyní počítá i užívání označení jako název právnické osoby a obchodní firmy, jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy, a užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jinými právními předpisy. Vlastník tedy může jinému zabránit v užívání ochranné známky v rámci jeho obchodní firmy nebo názvu. Výslovně se také zakládá právo nabyvatele licence vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.

Od ledna se upravila i pravidla pro formální průzkum. Pokud přihláška ochranné známky bude mít nedostatky, jež se týkají identifikace přihlašovatele, seznamu výrobků nebo služeb, nebo vyjádření přihlašovaného označení, bude přihláška považována za podanou až dnem odstranění těchto nedostatků. Ostatní odstranitelné nedostatky na den podání přihlášky vliv nemají. Úřad bude nově vlastníky informovat o blížícím se konci platnosti zápisu, a to nejpozději šest měsíců před posledním dnem. Neposkytnutí této informace ale nezakládá odpovědnost Úřadu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Ustanovení týkající se splatnosti správních poplatků vybíraných Úřadem a následků jejich nezaplacení byla vyjmuta ze zákona o ochranných známkách a byla zařazena do zákona o správních poplatcích. Výše poplatků zůstala zachována.


Novela přináší zpřehlednění a zjednodušení systému českých ochranných známek a přibližuje jej ochranné známce EU. Dává také prostor pro kreativitu a využití nových technologií v oblasti obchodních označení a klade důraz na to, aby známky byly skutečně používány v obchodu.

Zároveň ale přenáší na vlastníky zapsaných známek zodpovědnost za střežení si jejich vlastních práv. Této změně by se měli všichni vlastníci ochranných známek bez prodlení přizpůsobit. V opačném případě riskují oslabení svých práv a dodatečné výdaje za jejich obranu.

Vzhledem k tomu, že většina změn se zavádí po vzoru ochranné známky EU, lze očekávat, že budou aplikovány v praxi bez větších obtíží.

Lukáš Holub je právníkem v kanceláři Deloitte Legal.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud