Články odjinud

Normalizace ve Sbírce zákonů. Pookupační přechodný zákon platil až do roku 1990. Právní osmičky 2

Normalizace ve Sbírce zákonů. Pookupační přechodný zákon platil až do roku 1990. Právní osmičky 2

Před 50 lety vyšly první zákony bezprostředně reagující na srpnovou sovětskou okupaci tehdejšího Československa. Schváleny byly 13. září, ve Sbírce zákonů ale vyšly až 26. září. Šlo zejména o zákony o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku a o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků. Právě zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku byl tím prvním, který obsahoval slovo normalizace.

Poslanci Národního shromáždění se ke schválení zmíněných zákonů sešli v pátek 13. září. Schůzi řídil jeho předseda Josef Smrkovský, účastnil se jí ale i prezident Ludvík Svoboda, první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček či předseda vlády Oldřich Černík. Dění můžeme rekonstruovat díky stenoprotokolu, který je dostupný na webových stránkách Poslanecké sněmovny a z něhož vycházíme při následných citacích.

Odbojná atmosféra, kterou bylo protknuté srpnové pookupační zasedání, se vytratila. Ústavní právník Ján Gronský píše o „zcela změněné atmosféře rezignace a opurtunního přizpůsobení se posrpnové situaci” (viz Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III. 1960 - 1989. Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, Praha 2007, str. 143 a násl.).

Národní shromáždění stojí za vládou

Národní shromáždění tak nejprve projednalo Prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením. Oldřich Černík shrnul dosavadní směřování vlády, jeho slova ale zároveň odrážela novou realitu a přítomnost sovětských vojsk. Už v úvodu svého vystoupení přitom dospěl k těmto závěrům:

„1. Naše země bude dále pokračovat v polednovém socialistickém vývoji, jak jej předurčila v dokumentech ze svých zasedání KSČ, vedoucí síla naší společnosti. Nová situace bude vyžadovat určité úpravy úkolů stanovených vládou, jak jste je obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Jejich obsahové zaměření i časové rozložení musí být podřízeno novým podmínkám.

2. Tváří v tvář realitě posledních měsíců a týdnů tak jako dříve jsme i nadále součástí socialistického společenství států, se kterými nás váží společné cíle a zájmy, a jsme odhodláni v zájmu našich národů vzájemné vztahy rozvíjet a upevňovat.

3. Naše jediné východisko je nyní dáno výsledky jednání naší delegace v Moskvě. Jsme hluboce přesvědčeni, že politické řešení vzniklé situace je v zájmu našich národů a národností, v zájmu a v hlubokém souladu s cítěním naší dělnické třídy, rolnictva a inteligence. Je tedy i v zájmu socialismu jako společenského řádu, založeného na takové míře demokratických práv a svobod, které nemůže lidu zajistit žádná buržoazní demokracie. Vláda předstupuje před Národní shromáždění s prvními návrhy, které je třeba co nejdříve realizovat, a také vás chce informovat o způsobu realizace závěrů moskevských jednání. Vláda se ve své politice bude opírat o Národní frontu a její organizace, sdružující pracující měst i venkova.”

Národní shromáždění pně důvěřuje vládě

Černík pokračoval například tím, že „závěry moskevských jednání představují politický dokument - komplex neodkladných kroků k postupné normalizaci života naší společnosti, vedoucích k upevnění socialismu v ČSSR, k upevnění moci pracujících, k upevnění socialistického společenství”. Mluvil třeba i o postupném odchodu sovětských vojsk z československého území.

Předseda vlády poté řečnil ještě velmi dlouho, rozváděl jednotlivé teze a popisoval další směřování československé vlády. Následovalo vystoupení prezidenta Svobody, jakož i dalších funkcionářů.

Národní shromáždění poté jednomyslně přijalo toto usnesení k vládnímu prohlášení:

„Národní shromáždění

1. projednalo na své 26. schůzi dne 13. září 1968 prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením;

2. bere na vědomí nezbytnost úpravy programu vlády schváleného Národním shromáždění dne 3. května t. r. a pokládá to ve shodě s vládou, vzhledem k vzniklé situaci, za nezbytné;

3. vyslovuje plnou důvěru vládě republiky a podporu při realizaci jejího programu;

4. při této příležitosti se obrací ke všem občanům republiky, aby ukázněným plněním zákonů a nařízení a nutných opatření uvědoměle působili ke konsolidaci politických poměrů a aby důsledným plněním svých pracovních úkolů přispívali k realizaci vládního programu a tím k dalšímu rozvoji naší socialistické společnosti.”

Komunismus v ČeskoslovenskuKomunismus v Československuautor: Info.cz

První zákon obsahující slovo normalizace

Následně poslanci schválili první zákon obsahující slovo normalizace. Šlo o předpis o některých přechodných opatřeních k upevňování veřejného pořádku, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 126/1968 Sb., a to 26. září v částce 36. Zákon je v digitální podobě dostupný na webových stránkách ministerstva vnitra, citujeme jej podle webu zakonyprolidi.cz

V Národním shromáždění jej představil ministr vnitra Jan Pelnář. „Předložený návrh zákona je jedním z nutných legislativních opatření, která je třeba urychleně přijmout k vytvoření podmínek pro normalizací vnitřních poměrů ve státě,” uvedl na začátku svého vystoupení.

Jeho následná slova se nesla v duchu úvodního prohlášení samotného zákona („v zájmu urychleného vytvoření podmínek pro normalizaci vnitřních poměrů ve státě vzniklých po 20. srpnu 1968, k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku a k upevnění veřejného pořádku”), Pelnář přitom zdůrazňoval nutnost bezpečnosti občanů a ochrany před zneužitím práv. Stejně jako dočasnost daných pravidel, které měly být následně ještě upraveny.

Zákon ale platil v novelizovaných znění až do roku 1990, přibyly k němu ale ještě další předpisy.

Pokuta až tři tisíce

Z dnešního pohledu vypadá zvláštně, že i tento zákon přijalo Národního shromáždění jednomyslně. Zákon totiž směřoval proti veřejným shromážděním a manifestacím, podobně jako vůči dobrovolným organizacím.

Podle již zmíněné knihy docenta Gronského šlo o první „normalizační” legislativní akt „období, jež neznamenalo jen návrat k politické situaci před lednem 1968, ale které v mnohém (i když bez politických justičních vražd) obnovilo systém, jenž existoval v Československu v padesátých letech”. Podle ústavního právníka tak „byla fakticky zrušena svoboda shormažďování a sdružovací”.

Zákon byl přitom napsán vemi obecně. Okresnému výboru například dával v prvním paragarafu pravomoc zakázat či rozpustit veřejné shromáždění: „a) jestliže zaměření nebo průběh veřejného shromáždění by mohl narušit důležité zahraničně politické zájmy státu, b) jestliže by konání veřejného shromáždění bylo v rozporu se zákonem, bylo zaměřeno proti socialistickému řádu nebo by jinak ohrozilo veřejný pořádek.”

Podle prvního odstavce druhého paragrafu pak platilo, že: „Orgán státní správy zastaví činnost dobrovolné organizace nejvýše na dobu tří měsíců, popřípadě organizaci rozpustí, jestliže její činnost směřuje proti Ústavě Československé socialistické republiky, proti samostatnosti a celistvosti státu, proti socialistické hospodářské soustavě, mírovému soužití mezi národy nebo proti důležitým zahraničně politickým zájmům státu; učiní tak též, jestliže činnost organizace je jinak v rozporu se zákony nebo se stanovami, pokud nebude zjednána náprava ve stanovené lhůtě a nelze-li nápravy dosáhnout opatřeními podle jiných právních předpisů.”

Zákon hrozil i přísnou peněžitou sankcí. Pokud nešlo o trestný čin, byla ve hře pokuta až 3000 Kčs. Podle nového právního předpisu se začalo postupovat právě 26. září, tedy ve chvíli, kdy vyšel ve Sbírce zákonů.

Poslanci následně schválili další důležitý zákon, týkající se cenzury v médiích. Tomu se ale již budeme věnovat v dalším dílu tohoto seriálu.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818