Články odjinud

Nový šéf správní justice 4: Nástupce Baxy bez jeho souhlasu? Leda by spadlo letadlo se všemi soudci NSS, říká František Korbel

Nový šéf správní justice 4: Nástupce Baxy bez jeho souhlasu? Leda by spadlo letadlo se všemi soudci NSS, říká František Korbel

Dalším rozhovorem pokračujeme v mapování pravidel pro jmenování nového šéfa Nejvyššího správního soudu (NSS). „Bez součinnosti s předsedou NSS je jmenování kohokoli zvenčí předsedou či místopředsedou NSS či soudcem NSS nemožné. Šlo by o zjevně protizákonný postup mající povahu porušení čl. 68 odst. 2 Ústavy. Výklad práva zde není ani v nejmenším sporný, naopak je jednoznačný a všichni tři dosavadní prezidenti republiky výše uvedeným způsobem postupovali, aniž by měli jakoukoli pochybnost,” říká František Korbel, bývalý náměstek ministra spravedlnosti, člen Legislativní rady vlády a partner kanceláře Havel & Partners.

Lze podle vás dosáhnout situace, kdy by mohl být jmenován předsedou či místopředsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) člověk v současnosti působící mimo tento soud, a to bez souhlasu předsedy NSS?

Lze, ale pouze v dohodě se stávajícím či budoucím předsedou NSS. 

Předsedu nebo místopředsedu NSS lze jmenovat pouze z řad soudců tohoto soudu (§ 13 odst. 2 soudního řádu správního, dále s. ř. s.), tedy ze soudců k tomuto soudu (trvale) přidělených nebo přeložených. Nemůže jít zejména o soudce dočasně přiděleného podle § 68 zákona o soudech a soudcích, neboť tento není soudcem NSS, nýbrž svého „domovského“ soudu.

K NSS však může být soudce přidělen nebo přeložen jen se souhlasem předsedy NSS (§ 121 odst. 2, § 124 s. ř. s.).

Znamená to tedy, že buď stávající předseda, nebo předseda nově jmenovaný z řad stávajících soudců NSS, by musel dál souhlas s přidělením či přeložením k NSS nějaké osobě „zvenčí“, která by se poté, co by se stala soudcem NSS, mohla stát jeho předsedou.

Bez součinnosti s předsedou NSS je jmenování kohokoli zvenčí předsedou či místopředsedou NSS či soudcem NSS nemožné. Šlo by o zjevně protizákonný postup mající povahu porušení čl. 68 odst. 2 Ústavy. Výklad práva zde není ani v nejmenším sporný, naopak je jednoznačný a všichni tři dosavadní prezidenti republiky výše uvedeným způsobem postupovali, aniž by měli jakoukoli pochybnost. Prezident Havel takto jmenoval vedení NSS i řadu soudců, prezidenti Klaus a Zeman řadu soudců (tj. jmenovali je soudci s tím, že budou přiděleni k NSS vždy výlučně se souhlasem předsedy NSS).

Lze si například představit situaci, kdy by skončil mandát současnému předsedovi i místopředsedovi a až poté by byl jmenován nový předseda, který by se stal ještě před tím soudcem NSS? Bylo by pak možné tohoto dosáhnout bez souhlasu předsedy NSS?

Tuto situaci si lze představit jen tak, že soudcem NSS bude jmenován někdo se souhlasem stávajícího předsedy. Poté zaniknou uplynutím funkčních období funkce předsedy a místopředsedy NSS, takže nebude žádný předseda ani místopředseda NSS. Prezident republiky může za této situace jmenovat předsedou a místopředsedou jedině tu osobu, která je soudcem NSS, nikoho jiného. Dokud existuje alespoň jeden soudce NSS, má prezident koho jmenovat předsedou. Soudci NSS se stávají lidé s tím, že v případě potřeby musí být každý z nich schopen vykonávat i funkci předsedy nebo místopředsedy.

Pouze v hraniční situaci, kdy by nebyl žádný soudce NSS (např. po letecké katastrofě, při které by všichni zahynuli), by zřejmě bylo možno jmenovat soudce NSS bez souhlasu předsedy a poté jmenovat tohoto soudce předsedou. Tato situace však není na pořadu dne.

Zastupuje předsedu někdo, pokud jde o souhlas s přidělením či přeložením, ve chvíli, kdy vyprší mandát jak předsedovi, tak místopředsedovi? 

Nezastupuje, a je to tak myšleno. Nejde o mezeru v zákoně. Soud má v každém okamžiku mít předsedu a místopředsedu, proto je počítáno s tím, že prezident republiky nové funkcionáře jmenuje předtím, než stávajícím skončí mandáty, a to tak, aby se noví mohli ujmout svých funkcí okamžikem konce mandátů starých funkcionářů.

Pokud by mimořádně došlo k tomu, že prezident republiky svoji ústavní povinnost jmenovat funkcionáře NSS nesplní (například i z důvodů, které nemohl ovlivnit – nemoc apod.), má soud dočasně schopnost fungovat „na autopilota“, neboť rozhodovací činnost vykonávají soudci podle rozvrhu práce, který se předem stanovuje na každý rok. Administrativní a ekonomickou správu soudu může v nejnutnějších případech v řádu dní či týdnů vykonávat ředitel správy soudu.

Prezident republiky je povinen neprodleně, jak toho bude schopen, v takovéto situaci jmenovat z řad soudců NSS předsedu a zásadně i místopředsedu. S místopředsedou může „počkat“, dohodne-li se s nově jmenovaným předsedou, že novým místopředsedou se má stát osoba, jež se teprve stane soudcem NSS (předseda má přirozeně možnost dát souhlas s přidělením nebo přeložením takovéto osoby k NSS).

Byl by podle vás výše popsaný postup legitimní?

Legitimní by v žádném případě nebylo, kdyby „řadový“ soudce NSS dal souhlas s přidělením či přeložením jiné osoby k NSS, přičemž na věci by nic neměnilo ani to, šlo-li by o soudce ze stávajících soudců věkově či služebně nejstaršího či šlo-li by o bývalého funkcionáře.

Naopak by to bylo protizákonné jednání v rozporu se smyslem a účelem dané právní úpravy, narušující závažným způsobem pravidla dělby moci mezi moc výkonnou a moc soudní, jehož si dotyčný „řadový“ soudce NSS musel být vědom. Zřejmě by mělo povahu kárného provinění.

Hrozil by pak soudní přezkum tohoto postupu a jeho případné zrušení?

Jmenování předsedy či místopředsedy NSS bez splnění zákonných podmínek, zejména jmenování do těchto funkcí osoby, která by nebyla k NSS přidělena nebo přeložena se souhlasem předsedy NSS, by bylo zjevně nezákonným a možná i nicotným aktem. Míra závažnosti vady takovéhoto aktu může být sporná, nicméně jde o vadu natolik očividnou a zásadní, že o nicotnosti lze uvažovat. Bylo by proto jen velmi obtížné po komkoli vyžadovat, aby řídící akty takto „jmenovaného“ předsedy či místopředsedy NSS dodržoval.

V první řadě připadá v úvahu žaloba na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, kterou může podat nejvyšší státní zástupce nebo veřejný ochránce práv. Akt prezidenta republiky je nepochybně „rozhodnutím“ ve smyslu definice v § 65 odst. 1 s. ř. s., sporné je, zda jde o rozhodnutí v oblasti veřejné správy (viz k tomu judikaturu v kauze soudních čekatelů, které Václav Klaus odmítl jmenovat soudci).

Zda se u jmenování jedná o správní, anebo ústavní akt prezidenta republiky, vskutku nelze jednoduše rozhodnout, argumenty jsou pro obě řešení. Z toho plyne, že by mohlo být nejasné, zda lze tento akt přezkoumat ve správním soudnictví, anebo jen soudem Ústavním. Proto je možné, že by se tato otázka řešila jako otázka podkladová v nějakých navazujících procedurách, například v souvislosti s vydáním rozhodnutí na základě rozvrhu práce či jeho změny, které by vydal takto „jmenovaný“ předseda NSS, nebo s vydáním rozhodnutí, které by vydala osoba, jež by byla k NSS přidělena či přeložena se ohlasem takto „jmenovaného“ předsedy NSS (viz k tomu judikaturu Ústavního soudu v kauze Jaroslava Bureše v souvislosti s jeho jmenováním místopředsedou Nejvyššího soudu). Ústavní soud by se tím mohl zabývat například v řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí vydanému NSS (z pohledu práva na zákonného soudce).

Hlavně doufám, že se nic takového nestane.

Kdo by měl v tomto případě kontrasignovat rozhodnutí prezidenta – premiér, nebo ministr spravedlnosti?

Jmenování předsedy a místopředsedy NSS je akt svěřený prezidentovi „běžným“ zákonem, tj. akt, s nímž Ústava výslovně nepočítá (čl. 63 odst. 2 Ústavy). Zároveň jde o „rozhodnutí“ ve smyslu čl. 63 odst. 3 Ústavy, neb jde o jednostranný vrchnostenský akt prezidenta republiky. Podle čl. 63 odst. 3 Ústavy proto vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Je tedy na předsedovi vlády, zda tento akt podepíše sám, anebo zda k tomu pověří nějakého ministra (typicky ministra spravedlnosti). K platnosti podpisu jiným členem vlády je třeba „pověřovací řetězec“, tj. pověření předsedy vlády konkrétnímu členu vlády, aby daný akt (danou množinu aktů) podepsal. Primární ústavněprávní odpovědnost stíhá předsedu vlády.

 

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818