Přišel vám obrovský balík se špatným zbožím? Na své náklady jej vracet nemusíte, rozhodl evropský soud | info.cz

Články odjinud

Přišel vám obrovský balík se špatným zbožím? Na své náklady jej vracet nemusíte, rozhodl evropský soud

Rozhodnutí, které má za následek významné potvrzení práv spotřebitelů. I tak je možné shrnout nedávný rozsudek o předběžné otázce Soudního dvora EU. Tu předložil Okresní soud Norderstedt v Německu v soudním sporu, týkajícím se práva spotřebitele bezplatně vrátit zboží zakoupené na dálku, pokud toto zboží neodpovídá dohodnutému stavu, případně právu spotřebitele od smlouvy uzavřené s prodejcem odstoupit.

Před Evropský soudní dvůr se tak z Německa dostal případ pana Fülla, který v roce 2015 zakoupil telefonicky od společnosti Toolport stan o velikosti 5 x 6 m. Po zaslání stanu do svého domu pan Fülla zjistil, že se zboží neshoduje s tím, co si od prodejce objednal.

Problém s velkým stanem

Proto pan Fülla požádal společnost Toolport, aby uvedla zboží do stavu odpovídajícího smlouvě, a to přímo v místě jeho bydliště. Předmětný stan tedy prodejci sám nezaslal a ani mu nenabídl, že tak učiní. Společnost Toolsport následně odmítla reklamaci pana Fülly uznat, jelikož ji považovala za neodůvodněnou. Současně však vůbec panu Füllovi nesdělila, že doprava stanu do místa její provozovny je nezbytná pro uplatnění reklamace, ani panu Füllovi nenabídla zaplacení záloh na náklady na tuto dopravu.

Za těchto okolností se tak pan Fülla rozhodl od smlouvy s prodejcem odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za předmětný stan výměnou za to, že tento stan společnosti Toolsport vrátí zpět. Jelikož prodejce tomuto požadavku nevyhověl, podal pan Fülla žalobu k příslušnému německému soudu, přičemž teprve v tomto řízení před soudem společnost Toolsport uvedla, že místem, kde měl být stan uveden do stavu odpovídajícímu smlouvě, je místo jejího podnikání.

Okresní soud Norderstedt v Německu vyhodnotil, že na řešený případ dopadají ustanovení německého občanského zákoníku věnující se ochraně spotřebitele, které vycházejí z příslušných směrnic EU. Jelikož je soud povinen řešit předložené případy vždy v souladu s unijním právem, požádal v předběžné otázce Evropský soudní dvůr o výklad příslušných ustanovení směrnice upravující práva spotřebitele na bezplatnou opravu vadného zboží a následné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Co je nepřiměřená zátěž?

Evropský soudní dvůr se tedy zabýval zejména nejasnostmi kolem otázky, zda je spotřebitel vždy povinen vrátit zboží, které se po obdržení ukáže jako vadné, zpět prodávajícímu k jeho opravě či výměně, pokud toto zboží bylo zakoupeno telefonicky, případně na internetu, a zda je tak spotřebitel povinen učinit na své vlastní náklady.

V tomto smyslu Evropský soudní dvůr uvedl, že jednotlivé členské státy mají i nadále možnost stanovit místo, kde je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu zboží zakoupené na dálku kvůli jeho opravě či výměně. Určené místo ale musí vyhovovat požadavkům směrnice, tj. že celé vyřízení reklamace musí být pro spotřebitele „bezplatné“, musí proběhnout v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro spotřebitele, přičemž je třeba přistupovat ke každému případu individuálně a vzít v úvahu nejen druh zboží, ale také účel, pro který spotřebitel spotřební zboží zakoupil.

Spotřebitel však obecně nemá, v rámci bezplatného uvedení zboží do odpovídajícího stavu, právo po prodávajícím požadovat předběžné zaplacení nákladů na dopravu zboží zpět do provozovny prodávajícího. Právo požadovat uhrazení takovýchto nákladů po prodávajícím předem má spotřebitel pouze pokud by pro něho tyto náklady představovaly nadměrnou zátěž, která by průměrného spotřebitele odradila od uplatnění reklamačních práv.

Co v konkrétním případě znamená tato „nepřiměřená zátěž“ pro „průměrného spotřebitele“ je na posouzení příslušného vnitrostátního soudu, typicky by se mohlo jednat o velmi těžké, objemné nebo křehké zboží, zejména o kuchyňské spotřebiče, ale také o objemný pokojový nábytek nebo třeba zahradní traktory.

Pokud tedy spotřebitel informoval prodávajícího o existenci vady zboží zakoupeného na dálku, ať už po internetu nebo telefonicky, přičemž doprava tohoto zboží zpět prodávajícímu by pro něj znamenala značné obtíže, je prodávající povinen spotřebiteli buď předem uhradit náklady na dopravu, případně si od něj zboží převzít zpět v místě jeho bydliště.

V případě, že spotřebitel informoval prodávajícího o značných obtížích spojených s přepravou zboží a poskytl mu možnost převzít si vadné zboží v místě svého bydliště, aniž by prodávající zjednal odpovídající nápravu v přiměřené lhůtě, je podle rozsudku Evropského soudního dvora spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy uzavřené s propadávajícím odstoupit.

Ačkoliv rozsudek Evropského soudního dvora ještě neznamená pro pana Fülla konečnou výhru, protože o výsledku jeho sporu se společností Toolsport rozhodne závazně až vnitrostátní soud v Německu (v souladu s názorem Evropského soudního dvora), je tento rozsudek významným potvrzením spotřebitelských práv nejen občanů v Německu, ale i ve všech ostatních členských zemích EU, včetně České republiky. Tohoto rozsudku se tak v případě vrácení zboží zpět prodejci mohou dovolávat i čeští spotřebitelé.


Marc Müller, M.B.A. je partnerem kanceláře bpv Braun Partners, Mgr. Filip Baloušek působí v bpv Braun Partners jako associate.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud