Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Problém s finančním úřadem? Jděte k soudu, pokud trváte na svém. Může se to vyplatit, říká advokátka

Problém s finančním úřadem? Jděte k soudu, pokud trváte na svém. Může se to vyplatit, říká advokátka

Soudit se s finanční správou sice trvá několik let, podle advokátky Jiřiny Procházkové, která pracuje pro kanceláře Deloitte Legal, to ale často stojí za to. Firmám totiž nahrává příznivá atmosféra u Nejvyššího správního soudu, který se snaží do složitých daňových zákonů vracet selský rozum. Navíc nechat postoje finančního úřadu jen tak a po doplacení daně se zase vrátit ke svému obvyklému způsobu podnikání je dosti nebezpečné. Ve hře je totiž také případný trestní postih. „Pokud má společnost pocit, že je její přístup oprávněný a případný problém se dotýká jejího obchodního modelu, musí buď obchodní model změnit, nebo se soudit,” upozorňuje Procházková v rozhovoru pro INFO.CZ.

Jak společnost, která vede spor s finančním úřadem, pozná, zda se jí vyplatí soudit?

Vždy záleží na zvážení řady faktorů. Než společnost případ dovede k Nejvyššímu správnímu soudu, tedy k finálnímu rozhodnutí, několik let to trvá a společnosti s tím vznikají náklady. Nikdo také není schopen předvídat, jaké rozhodnutí soudu bude. Pokud ale má společnost pocit, že je její přístup k daňovým otázkám oprávněný a přístup finančního úřadu se dotýká jejího obchodního modelu či vnitřního fungování, stojí před rozhodnutím, že musí buď obchodní model změnit, nebo se soudit.

Jiřina ProcházkováJiřina Procházkováautor: Deloitte Legal

V poslední době se totiž objevují judikáty i v trestní oblasti, podle kterých musíte k daňovým otázkám přistupovat konzistentně. Není tak možné jedno zdaňovací období názor finanční správy, která vám například doměří daň, nerozporovat, ale ve své dosavadní praxi pak pokračovat dál. Pak už totiž přichází v úvahu trestněprávní odpovědnost. Pokud společnost názor finanční správy po kontrole akceptuje, ale do budoucna ho nikterak nereflektuje, může jít o úmyslné krácení daně.

Pokud tedy firma dlouhodobě nezohlední výtky finanční správy, například jen doplatí daň, ale následně se opět vrátí ke svému dosavadnímu způsobu zdaňování, protože kontrola snad už nepřijde, tak riskuje trest podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob? Zároveň ale mohou padnout také tresty pro fyzické osoby, například jednatele či management?

Přesně tak. Bude záležet na konkrétních okolnostech, ale v zásadě platí, že když akceptujete přístup finanční správy za jedno zdaňovací období a v dalších letech jej už nezohledníte, víte, že je to minimálně z pohledu finanční správy špatně. A nic s tím neděláte. Může proto jít o úmyslné krácení daně.

Otázka odpovědnosti managementu, ať už trestněprávní nebo i civilněprávní, je velmi aktuální. Finanční správa se totiž v rámci daňových kontrol dotýká otázek vnitřního fungování společnosti a jejího nastavení. Finanční úřad sice nemůže přezkoumávat, zda management jednal s péčí řádného hospodáře, ve zprávách o daňové kontrole se ale tyto zmínky často objevují. Je nutné to řešit už kvůli tomu, že management se může vyměnit a až tuto zprávu uvidí nové vedení, může uplatňovat náhradu škody vůči tomu předchozímu. Nejde tedy jen o to, na jakou částku vyplníte daňové přiznání, ale i jak máte nastaveny procesy uvnitř společnosti.

Soud se potáhne nějakou dobu. Pokud společnost s názorem finanční správy nesouhlasí, může pokračovat po tuto dobu ve své dosavadní praxi

Pokud má společnost validní argumenty, proč je její způsob zdanění v pořádku, je do ukončení sporu legitimní v tom dál pokračovat. Situace se ale samozřejmě mění, jakmile soud rozhodne, že to tak správně není. Na to musí společnost rychle zareagovat a také počítat s rizikem, že pokud prohraje, finanční správa ji doměří daň za všechna předchozí období a uloží také související sankce, jako je úrok z prodlení a případně i penále. Jde tak také o finanční úvahu, zda raději vše nedoplatit a v případě výhry nechtít tyto peníze zpátky. Vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Jak dlouho podle vaší praxe trvá, než spor dojde až do fáze, že o něm rozhodne Nejvyšší správní soud?

Průměrná délka soudního sporu je podle našich zkušeností dva až tři roky. Ještě před tím ale probíhají daňové kontroly a odvolací řízení, ty v některých případech trvají další tři roky. Společnosti jsou tak dlouhou dobu v nejistotě, vznikají administrativní náklady a podobně.

Obracejí se podnikatelé podle vaší praxe na soudy v daňových otázkách často?

Dle našich zkušeností se postoj podnikatelů k řešení daňových sporů významně mění. Podnikatelé znovunalézají důvěru v soudní systém. V minulosti u nich převažovalo spíše to, že soudy v České republice dlouho trvají a výsledek je nejistý. Neměli tak příliš velkou motivaci dovést spor s finančním úřadem, který rozporoval určitou daňovou otázku, až k soudu. Spíše tak akceptovali postoj finančního úřadu, daň doplatili a dál nic neřešili. To se významně mění.

Impulsem k tomu je mimo jiné i několik v poslední době vydaných rozhodnutí především Nejvyššího správního soudu, který je nejvyšší soudní autoritou v oblasti daňových otázek. Soud se v několika případech zastal daňových subjektů a korigoval praxi finanční správy. Podnikatelé tak vidí, že má smysl se bránit. Trend se mění i kvůli přístupu finanční správy, která se v rámci daňových kontrol intenzivně zaměřuje na některé nové daňové otázky a rozporuje věci, které doposud byly považovány za správné.

Kdy tento trend začal?

Za první zásadní rozsudek považuji ten v kauze Kordárna, který se týkal nadměrných odpočtů DPH, které finanční úřad v důsledku daňové kontroly dlouhou dobu zadržoval. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v takovýchto případech nutné společnosti odškodňovat a potvrdil, že mají za dobu zadržování nadměrných odpočtů finančním úřadem nárok na úrok ve výši 14 procent. Pro podnikatele skutečně může mít zásadní dopad to, když jim finanční úřad nevyplatí uplatněný nadměrný odpočet na DPH a namísto toho tento nárok i několik let prověřuje. Je to významný zásah do cash-flow společnosti, který může v některých případech vést i k omezení činnosti. Nejvyšší správní soud tento fakt potvrdil a s odkazem na evropskou úpravu přiznal společnostem určitou formu kompenzace.

Dá se tedy říci, že finanční správa se začala chovat příliš přísně a Nejvyšší správní soud se proti tomuto postupu vymezil?

Nechci hodnotit, zda to bylo přísné, nebo nebylo. Spíše si myslím, že finanční správa obecně přicházela s novými postupy, jak procesními, tak s tématy, na které se v rámci daňových kontrol zaměřovala. Změnila se i kontrolní praxe finančních úřadů. Společnosti na to musely reagovat, protože se to často promítalo i do jejich obchodního modelu. Například pokud dlouhá léta osvobozujete určité dodávky zboží či služeb od DPH a najednou vám finanční úřad během kontroly sdělí, že podle jeho výkladu toto osvobozené být nemá, promítá se vám to cenotvorby a vaší konkurenceschopnosti.

Podnikatelé si tak nemohli říct, že doměřenou daň za jedno zdaňovací období zaplatí a nechají to být, museli svůj postoj dál obhajovat. Řekla bych tedy, že šlo o přirozenou reakci na to, co se dělo.

Jaká daňová oblast dělá největší problémy? Jde právě o DPH?

Ano, aktuálně se řeší oblast DPH a především odpovědnost za neodvedení DPH. V těchto případech se totiž finanční správa snaží vybrat chybějící DPH od jiné společnosti v řetězci, která podle ní nepostupovala s náležitou opatrností. Podnikatelé tak nesou riziko, že zaplatí DPH za  společnost, se kterou nejsou v žádném přímém obchodním vztahu, a o jejíž existenci dost často ani nevěděli. Nejvyšší správní soud ale nedávno vydal judikát ve věci společnosti Vyrtych, kde tuto praxi korigoval a stanovil, že není možné dovozovat objektivní odpovědnost kohokoliv za jakýkoliv článek v řetězci.

Pro zpochybnění odpočtů musí finanční úřad prokázat souvislost s podvodnou společností. Prověřovat z hlediska důvěryhodnosti při placení daní je totiž možné jen přímé obchodní partnery. Tento rozsudek nepřináší po právní stránce nic zásadně nového, stejnou věc dlouhodobě tvrdí Soudní dvůr EU. Nejvyšší správní soud se ale proti této praxi poprvé výrazně vymezil v českém prostředí, v tom je rozsudek přínosný. Doufejme, že na to bude finanční správa reagovat a svou praxi korigovat.

Nejvyšší správní soud tedy v těchto případech říká, že nová praxe finanční správy není pro podnikatelské prostředí optimální?

Soudy samozřejmě celou věc posuzují v mantinelech daných českou a evropskou právní úpravou.

Oceňuji ale, že v některých případech vnášejí do celé věci zdravý rozum. Například tím, že říkají, že není možné, aby podnikatelé kontrolovali všechny subjekty ve stejném dodavatelsko-odběratelském řetězci a aby bez dalšího odpovídali za to, že někdo z nich neodvede DPH.

Jde jen o případ Nejvyššího správního soudu, nebo i nižší správní soudy přistupují k věcem se selským rozumem?

Mám takovou zkušenost, že jde především o praxi Nejvyššího správního soudu.

Jak hodnotíte nové nástroje, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb?

Z pohledu našich klientů mě vždy zajímá, jaký dopad pro ně takováto nová opatření budou mít.

Když si vezmeme například kontrolní hlášení, pokud má podnikatel pravidelně vyplňovat a poskytovat takovéto množství informací, je logické, že se ptá, zda to pro něj bude znamenat nějaký přínos. Například ten, že daňové kontroly budou rychlejší a efektivnější a finanční úřady nebudou po neúměrně dlouho dobu zadržovat jeho nadměrné odpočty na DPH.

Daňové zákony jsou obecně velmi složité, pro běžné lidi patrně nečitelné…

Je to problém celého českého právního řádu, ale v daňové oblasti se to promítá velmi výrazně. Jde o nepřehlednost a časté dílčí novelizace daňové regulace. Pozitivně v této souvislosti vnímám aktuální nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb, a to ne z pohledu EET, ale z hlediska obecného smyslu.

Ústavní soud v tomto případě vlastně řekl, že před zavedením nové regulace musí být vždy jasně definován její účel, ale také adresáti těchto pravidel, nemohou existovat ad hoc výjimky. Zákonodárce by měl také pečlivěji posuzovat, jaké dopady bude mít každá nová regulace. Jsou to základní a vlastně nijak nové principy, ale je nesmírně důležité si je připomínat.

Mohou tyto předpisy vypadat jinak?

Určitě jde o složitou problematiku, ale jde o to, aby byly zákony dopředu komunikovány s odbornou veřejností a předem promýšlen jejich smysl a účel. Pak se také sníží počet soudních sporů.

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb 2. kolo Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Dění a výsledky ve druhém kole senátních voleb vám přinášíme i v online přenosu>>>

Komunální volby 2018

Výsledky voleb Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva Praha Brno Ostrava

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Volby 2018 - Volební videa a bohaté galerie najdete na Blesk.cz>>>

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Většinu velkých měst získalo ANO, neovládlo ale Prahu. Významně ztratila ČSSD

Hnutí ANO získalo v letošních komunálních volbách nejvíce velkých měst. Ztratilo ale Prahu, kde vyhrála ODS před Piráty, ANO tam skončilo páté. V Brně, Ostravě a řadě dalších měst však zvítězilo. Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie. V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel získala nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast se pohybovala mírně nad 47 procenty, což je zhruba o tři procentní body víc než v roce 2014. Vyplývá to z údajů na volebním serveru.

Občanští demokraté sice v Praze vyhráli, ale mohou i tak skončit v opozici. O koalici chtějí totiž další subjekty, jež v hlavním městě uspěly - hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) - jednat s Piráty. Do pražského zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM. Sociální demokraté nebudou poprvé od roku 1990 ani v zastupitelstvech některých dalších měst, kde dosud měli vliv na chod radnic. Platí to například pro Hradec Králové, Ústí nad Labem a Zlín.

ODS, která v Praze vyhrála komunální volby, získala v 65členném zastupitelstvu 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha Sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Hnutí ANO, jež mělo v minulém období primátorku, v Praze skončilo na pátém místě. Bude mít 12 křesel.

Volby

V Brně vyhrálo hnutí ANO s 23,03 procenta voličů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Na druhém místě skončila ODS s podporou Svobodných s výsledkem 18,55 procenta, což znamená zisk 14 mandátů. Primátor a lídr ANO Petr Vokřál jednal už s jedničkou ODS Markétou Vaňkovou. Ani jeden spolupráci nevyloučil, ale ani ji nepotvrdil.

V Ostravě vyhrálo ANO s velkým náskokem. Získalo 32,72 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončilo hnutí Ostravak, volilo ho 11,49 procenta lidí a má sedm mandátů. Ostravský primátor a lídr vítězného hnutí ANO Tomáš Macura už před volbami tvrdil, že by uvítal pokračování nynější koalice s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Dnes ČTK řekl, že to platí.

ANO zvítězilo ve valné většině krajských měst, na prvním místě skončilo také v Plzni, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Pardubicích, Českých Budějovicích a Zlíně. V Liberci skončilo ANO druhé, vyhráli tam Starostové pro Liberecký kraj.

Link

Z dalších statutárních měst zvítězila například v Karviné a ve Frýdku-Místku ČSSD. V Třinci vyhrálo sdružení Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě hnutí ProMOST. Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Teplicích. ANO vyhrálo v Chomutově, Přerově, Prostějově, Havířově, Děčíně a Opavě.

Drahoš a Čunek se můžou smát, o Senát zápolí ODS s ANO. Rath s Paroubkem propadli>>>

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch. ANO podle něj mění Česko k lepšímu. Pražský výsledek předseda ANO a premiér považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců hnutí v hlavním městě v uplynulých čtyřech letech. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by podle něj měla ODS bojovat o směřování Česka proti "levicovému hnutí ANO". Babiš předtím při hodnocení voleb levicovou orientaci svého hnutí odmítl a Fialu kvůli podobným vyjádřením kritizoval.

Link

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Volby se podle komisí obešly bez větších problémů. V Ústeckém kraji ale policie přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabývá. Kriminalisté zasahovali ve volebních místnostech v Ústí nad Labem a Bílině na Teplicku, podrobnosti ale zatím policie sdělovat nebude.

Sto třicet mega v hajzlu a Prahu nemáme. Komentář čtěte zde>>>

Po volbách už padají hlavy. Rezignovat se chystá místopředseda ČSSD Foldyna>>>

-1