Šéf Exekutorského úřadu v Přerově: Nejsme branou do pekel, k dlužníkům se chováme jako banky | info.cz

Články odjinud

Šéf Exekutorského úřadu v Přerově: Nejsme branou do pekel, k dlužníkům se chováme jako banky

Soudní exekutor Lukáš Jícha, který stojí v čele největšího exekutorského úřadu v zemi se sídlem v Přerově, upozorňuje v rozhovoru pro INFO.CZ na současné problémy spojené s exekucemi. „Méně exekucí než za rok 2018 bylo naposledy v roce 2007 – 427 tisíc. Exekucí tak loni bylo nejméně za jedenáct let. Dá se očekávat, že jejich počet bude neustále klesat a neuživí tak současných 160 exekutorů. To může mít negativní průběh na současných 4,5 milionu exekucí, které je třeba administrovat.“

O Exekutorském úřadu v Přerově se dříve mluvilo i o jako bráně do pekel, řešilo se, co všechno hrozného se tam děje. Jak to tedy v Přerově vypadá?

Úřad je stižený historickým stigmatem, které se ale nezakládá na pravdě. Exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí v zemi. Zvláště, když exekutor vede velký exekutorský úřad, tak se na něj zaměřují jak kontrolní orgány, tak média. Není představitelné, aby si při tak velkém objemu práce exekutor dovolil vykonávat excesivní činnost. Řekl bych, že při mnoha úkonech, která by jiná instituce učinila daleko tvrději než my, jsme papežštější než papež.

V mnoha ohledech s dlužníky jednáme spíše jako s klienty, v zásadě na bankovní úrovni. Mnohými našimi klienty jsou totiž banky, které si zakládají právě na vstřícném postupu k jejich zákazníkům. Nebylo by žádoucí, aby oprávněný, který si zakládá na dobré reputaci, byl spojován s drakonickými úkony exekutora. Proto je součástí spolupráce s mnoha subjekty vážení rizik a reputačního rizika, které si exekutor nemůže dovolit. Všechny naše úkony jsou činěny v souladu s právními předpisy a řádně zdokumentovány v exekučních spisech.

Když člověk přijde na váš úřad, čeká ho příjemná recepce a po bezpečnostním rámu také vlídné zasedací místnosti. Chodí k vám dlužníci?

Není to pravidlem, převažují spíše věřitelé, kteří se na úřad chodí poradit, jak dál vymáhat své pohledávky, požádat o sepis exekučního návrhu, nebo se zeptat na stav vymáhání. Velmi často jsou to ochuzení bývalí přátelé našich dlužníků nebo matky samoživitelky. Najdou se ale i dlužníci kteří chtějí své exekuce řešit osobně a preferují osobní setkání, ať již s vykonatelem nebo s jiným zaměstnancem úřadu. Samozřejmě v těchto prostorách umožňujeme i nahlížení do spisu. A pokud k tomu máte odpovídající prostory, není atmosféra tak ponurá a boří bariéry.

Říká se o vás, že jste největší exekutorský úřad v zemi. Platí to?

V současné době je to pravda. Máme přes 180 zaměstnanců, přibližně dvě třetiny z nich pracují v kanceláři a 22 dvojic vykonavatelů vyjíždí každý den do terénu, aby řešili situaci osobně s dlužníkem na místě.

Jak vypadají vaše běžné postupy?

Exekuci nelze typizovat. Každý dlužník je jiný, stejně jako jeho přístup k dluhu či původ dluhu. Dlužníka musíte nejprve poznat a poté s ním pracovat. Exekuce bývá nařízena proto, že nedošlo ke splnění povinnosti uložené soudem a tato povinnost má být vynucena, což není samozřejmě přijímáno vždy pozitivně.

Exekuce začíná podaným exekučním návrhem, pokračuje žádostí na soud o pověření k jejímu vedení. Po pověření soudem jsme oprávněni vyhledávat majetek povinného a tento zajišťovat. S prvním exekučním příkazem odchází i vyrozumění o zahájení exekuce a výzva k zaplacení. Pokud na výzvu dlužník nereaguje, nehodlá dluh řešit a ukáže se, že dluh není možné vymoci například srážkami ze mzdy nebo jiného zjištěného majetku, musíme do terénu.

Natáčíte průběh všech exekucí?

Natáčí se terénní úkony. V Přerově tyto záznamy pořizujeme již od roku 2005, kdy to nebylo povinné. Povinné je to od roku 2015 a videozáznam je součástí každé prohlídky bytu povinného.

Vždy tedy můžete dokázat, jak terénní úkon probíhal?

Přesně tak, dohledové orgány si při posuzování stížností zvykly na přezkum tvrzení stěžovatele právě pomocí těchto videozáznamů, jimiž můžeme dokázat, co se v terénu událo a naopak, co se nestalo.

Co jsou podle vás největší fámy, které ve veřejném povědomí přetrvávají o exekucích?

První fámou je, že exekutor zvyšuje dluh. Není to pravda, dluh se zvyšuje kvůli prodlení o zákonné úroky a následně o úkony advokátů a soudní poplatky. K dluhu tak přirůstá jen příslušenství, které zákon s prodlením dlužníka a vymáháním práva spojuje. Konečný verdikt vždy vyslovuje soud, který rozhoduje o žalobě. Teprve na konci procesu, kdy je jisté, že dlužník nezaplatil dobrovolně, bez ohledu na to, jaký důvod tam byl, vstupuje do řízení soudní exekutor pověřený soudem. Ten si náklady exekuce neurčuje sám, ale stanovuje je v souladu s exekučním tarifem. Má nárok na náhradu hotových výdajů a odměnu stanovenou tímto předpisem a žádné jiné náklady účtovat nemůže.

Druhou fámou je, že dlužníkovi rostou náklady na cestovném v souvislosti se vzdáleností sídla exekutora od bydliště dlužníka. To rovněž není pravda. Od roku 2013 je výše nákladů zastropována na částce 1500 korun za jeden výjezd. Tato částka se zahrnuje do paušální náhrady hotových výdajů a dlužník ji de facto neplatí, nese ji exekutor a oprávněný.

Oblíbeným tématem je také tvrzení dlužníka, že nebyl nikým obeslán před zahájením exekuce a najednou se bez soudu ocitl v exekuci s obrovsky narostlým dluhem. Drtivá většina povinných si ale z nejrůznějších důvodů poštu vůbec nepřebírá. Zejména nebydlí na adrese trvalého pobytu. O proběhlém soudu pak nemají informace a o dluhu se dozvídají až od exekutora.

Zveřejnili jste dokonce konkrétní poměry…

Za minulý rok si mnou zaslanou výzvu k zaplacení dluhu převzalo jen 28 procent osob. Na ohlašovně má trvalý pobyt zapsaný 34 procent osob, tedy na magistrátech, kde samozřejmě nebydlí. A dalších 40 procent osob, které hledáme v terénu, najdeme na jiné adrese, než je jejich trvalý pobyt. Je tak třeba zamyslet se nad tím, zda současný systém doručování zásilek odpovídá trendům doručování v 21. století. Zda bychom neměli postupovat například cestou elektronizace.

To znamená povinné datová schránky?

Povinné datové schránky pro každého, kdo má trvalý pobyt na ohlašovně a centrální úřední desku pro vyvěšování nedoručených zásilek.

Jak velký problém pro vás s odstupem času je, že došlo ke snížení exekučního tarifu?

Je to velký problém. Zejména drobné pohledávky nejsou při vymáhání rentabilní. To, co vymůžeme na svých odměnách, nepokrývá mzdové náklady spojené s těmito exekucemi. Musíme je pokrývat z jiných exekucí. Neodpovídá to zákonné garanci, že exekutor provádí exekuce za úplatu.

V tomto ohledu je patrně problém, že roste počet nevymožitelných exekucí, které také musíte dotovat.

Ano, ale nejde o to, že by rostl počet nevymožitelných exekucí, ale spíše o to, že roční nápad nových exekucí celkově klesá. Kupí se exekuce, které se nedají provést. Čelíme stále rostoucímu počtu procesních obstrukcí, kdy může povinný opakovaně a bezplatně podávat návrhy na odklad a zastavení exekuce, platící povinní odcházejí do oddlužení, kdy je exekuce vedena, ale nelze ji provádět ani ukončit, protože tyto exekuce se ukončují až po skončení insolvenčního řízení. Statisticky jsou přitom vykazovány jako živé a neúspěšné exekuce, přestože tomu tak není. Pak nám skutečně zůstávají k řešení jen povinní, kteří už nic nemají. Zdroje hrazení provozu exekutorských úřadů jsou tak stále omezenější, přitom lhůty plnit musíme bez ohledu na to, zda povinný má či nemá majetek.

Jak toto řešit?

Na Slovensku náklady bezvýsledné exekuce pro výživné hradí exekutorovi stát, nebo například s prohlášením úpadku je spojen účinek zastavení exekuce. U nás je tomu tak u likvidace pozůstalosti. Nebo alespoň přistupovat přesněji ke statistkám a tyto exekuce do nich nezahrnovat. Obstrukcím by určitě zamezilo zpoplatnění některých typů podání nebo koncentrace lhůt, aby bylo možné některá podání učinit ve stylu jednou a dost.

Exekutorská komora dlouhodobě kritizuje, že exekuce zdražuje DPH. Jaký na to máte názor?

Pokud exekuce vysloveně nevyloučíme z režimu DPH, alespoň by se měly přeřadit do nižší sazby. Za situace, kdy je dlouhodobě tlak na snižování nákladů exekuce, což se dosud vždy přenášelo na bedra soudního exekutora, měl by se na tom podílet především stát. On pak sanuje sociální vyloučení lidí v důsledků nákladů exekuce, jejichž pětinu tvoří DPH. Místo prevence zadluženosti pak stát raději hledá řešení, jak řešit zadluženost.

Proč není ke změně politická vůle?

Argumentace spočívá v unijním právu. Exekuce je považována za službu, tím pádem by měla podléhat sazbě DPH. Museli bychom exekuci podřadit pod jiný institut, než je služba. Řešitelné to tedy určitě je, soudní výkon rozhodnutí prováděný státem nepodléhá této dani. Proto je potřeba odlišit postavení soudního exekutora a jím vykonávané exekuční činnosti.

Tedy nenahlížet na exekutora jako na podnikatele?

Na exekutora jako na podnikatele nahlížet, ale nenahlížet na exekuční činnost jako na podnikání. Teprve příjem v podobě vymožených nákladů exekuce je skutečným příjmem exekutora, do té doby je zvláštním administrátorem řízení, podobně jako insolvenční správce.

V souvislosti s údaji za rok 2018 jste pro INFO.CZ napsal, že vzhledem ke klesajícímu počtu exekucí by bylo třeba svěřit exekutorům další agendu. Jinak se neuživí?

Vlastně méně exekucí než za rok 2018 bylo naposledy v roce 2007, kdy jich bylo 427 tisíc, v roce 2008 už to ale bylo 557 tisíc a nejvíce jich bylo v roce 2011, od té doby počet exekucí neustále klesá. Loni jich bylo nejméně za jedenáct let. Dá se očekávat, že počet exekucí bude neustále klesat a neuživí tak současných 160 exekutorů. To může mít negativní dopad na současných 4,5 milionu exekucí, které je třeba administrovat. To nejde za situace, kdy exekutoři nebudou schopni ze svých příjmů schopni pokrýt provoz svých úřadů a zajistit výkon exekuční činnosti kvalifikovanými zaměstnanci.

Mnozí mí kolegové musí propouštět zaměstnance a snižují investice do IT. Což dříve nebo později povede k průtahům, chybovosti a stát opět ponese odpovědnost za škodu za tyto následky. Proto se nabízí, že by uvolněné kapacity soudních exekutorů mohly být využity například při mimosoudním inkasu. Exekutorům je totiž namístě svěřit i soft vymáhání v předexekuční fázi. Dnes není inkasní činnost nijak regulována a mnohdy jsou k ní větší výhrady než k činnosti exekuční, která již regulována a dozorována je. 

Dále bychom se mohli podílet na vydávání exekučních titulů v řízení o drobných nárocích. Exekutor by například v rámci inkasní činnosti uzavřel s dlužníkem inkasní kalendář a exekuce by byla vedena mírnějším způsobem. 

Změny by byly logické i s ohledem na novelu insolvenčního zákona. Lze očekávat, že mnozí povinní přejdou do insolvenčního řízení a současný počet insolvenčních správců nemusí stačit na pokrytí nového nápadu insolvencí.

Říkáte, že exekuční řád přestává být vzhledem k množství jeho novel funkční. Měl by se přijmout nový?

Mnohé dnes navrhované změny exekuční řádu jsou tak průlomové, že ze současného exekučního řádu prakticky vytrhávají páteř. Pokud se budeme například bavit o pravidlech, jako je jeden exekutor, jeden dlužník, významně tím nabouráváme základní pravidla, a to nejde bez toho, aniž by se změnily desítky paragrafů tohoto zákona. 

Základní odměna insolvenčních správců, kteří vykonávají v zásadě obdobnou činnost jako exekutoři, je 22krát vyšší a neuhrazené náklady jim hradí stát. Stejným metrem je třeba nahlížet i na soudní exekutory. I k těmto změnám by mělo dojít v souvislosti s novým exekučním řádem.

Určitě jsem také zastáncem zrušení dualismu výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. a exekucí podle exekučního řádu. Do budoucna si představuji, že by byl zrušen výkon rozhodnutí prováděný soudy a exekuce by prováděli pouze exekutoři. 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud