Notáři začnou pracovat online. Firmu založíte stejně rychle jako bankovní účet

Jan Januš

16. 03. 2020 • 07:30

Už příští rok bychom měli mít možnost si obchodní společnost, jedno zda s ručením omezeným nebo akciovou, založit stejně jednoduše a rychle jako bankovní účet, a to bez potřeby osobní návštěvy notářské kanceláře. Digitalizační směrnice, nominovaná na Zákon roku, by dokonce podle Václava Filipa, Associate Partnera Deloitte Legal, mohla vést až k online notářství. „Online postupy musí umožňovat založení společnosti bez fyzické přítomnosti osob. Splacení základního kapitálu se provádí online na bankovní účet banky v EU,“ popisuje podstatu chystaných pravidel pro INFO.CZ Václav Filip.

Společnost Deloitte hledá za mediálního partnerství INFO.CZ Zákon roku 2019. V sérii pěti článků postupně s vybranými členy Nominační rady představujeme jednotlivé nominace, takto jsme se již věnovali pravidlům s charakteristikou „digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé“„stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem“. Vždy rozebíráme podstatu daných změn, jejich přínos i to, zda se již prakticky osvědčily.

Nyní pokračujeme směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Nominační rada Zákona roku ji přidělila charakteristiku „snížení nákladů na podnikání online zakládání obchodních společností“ a toto zdůvodnění:

„Všechny členské státy mají od 1. srpna 2021 umožnit online vytváření společností s ručením omezeným, případně i akciových společností, a dále také umožnit online zápisy poboček a ukládání listin a údajů do obchodních rejstříků. Online postupy musí umožňovat založení bez fyzické přítomnosti osob a nesmí být podmíněny získáním podnikatelského oprávnění. Opatření má vést ke snížení nákladů na podnikání.“

Hlasovat lze na stránkách Zákona roku. A jak tuto nominaci hodnotí člen Nominační rady?

Václav Filip, Associate Partner, Deloitte Legal:

Jak byste popsal podstatu daných změn?

Digitalizační směrnice (směrnice č. 2019/1151) zavádí pro všechny členské státy jednotná pravidla pro vytváření společností online, online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů. Směrnicí se rozšiřuje paleta právních nástrojů, které lze využít při vytváření obchodních společností. Národní právní řády musí umožnovat vytvoření společností plně online i pro online zápis poboček zahraničních společností do obchodního rejstříku. V českých poměrech úprava dopadá na společnost s ručením omezeným a tato pravidla lze vztáhnout i na akciovou společnost.

Online postupy musí umožňovat založení společnosti bez fyzické přítomnosti osob a online splacení základního kapitálu. Splacení základního kapitálu se provádí online na bankovní účet banky v EU. Založení online nesmí být podmíněno získáním licence nebo podnikatelského oprávnění před zápisem do obchodního rejstříku. Procedura založení musí být dokončena do pěti pracovních dnů, bude-li zakladatelem fyzická osoba používající předepsané vzory. Pro ostatní případy je stanovena lhůta 10 pracovních dnů.

Za účelem usnadnění online postupů vydá každý členský stát vzorové dokumenty (společenské smlouvy a zakladatelské listiny) pro založení obchodní společnosti. Současně mají členské státy povinnost zajistit výměnu některých údajů mezi veřejnými rejstříky, aby je představitelé podnikatelských subjektů předkládali jen jednou.

V čem budou podle vás nová pravidla pro byznys konkrétně přínosná?

Pro podnikatele bude mít online zakládání jednoznačný přínos. Podstatně se urychlí a zjednoduší celá procedura založení obchodní společnosti. Sníží se administrativní náklady spojené s touto procedurou. Podnikatelé si budou moci založit obchodní společnost stejně rychle, jako se zakládá bankovní účet.

Osvědčila se již nějak přímo v praxi?

Bavíme se tu o evropské směrnici, kterou mají členské státy povinnost teprve implementovat do národních právních řádů. Stanovená je dvouletá lhůta, která uplyne 1. srpna 2021. V českých poměrech to bude vyžadovat novelizaci několika zákonů – zákona o obchodních korporacích, o veřejných rejstřících, o soudních poplatcích, notářského řádu, zákona o živnostenském podnikání. Je to příležitost, jak zmodernizovat pravidla zakládání obchodních společností a nastavit je tak, aby se co nejvíce usnadnil život podnikatelům.

Odrážejí podle vás tato pravidla i obecné záměry zákonodárce?

Digitalizační procesy v různých oblastech podnikání probíhají už nějakou dobu. Online založení obchodní společnosti je další ze střípků do digitalizační mozaiky. Důležitým prvkem online procesu je ověřování identity jednající osoby. Máme tu pravidla stanovená v nařízení eIDAS (nařízení EU č. 910/2014) nebo další národní pravidla upravující online identitu. Nejnověji je to ověřování přes internetové bankovnictví (tzv. bankovní identita), které umožňuje čerstvě přijatá novela zákona o bankách.

Budou podle vás tato pravidla použitelná či inspirativní i pro jiné oblasti byznysu?

Právní úprava může znamenat revoluci v poskytování notářských služeb. Aby notáři zůstali i nadále garantem řádného založení obchodní společnosti, musí se tomu přizpůsobit. Národní pravidla musí zakotvit jejich roli v online procesu. Můžeme uvažovat o inovativních způsobech poskytování notářských služeb, tzv. online notářství, spočívající například v ověření totožnosti zakladatele formou videokonference a následného vyhotovení notářského zápisu v digitální podobě s patřičným ověřením.

SDÍLET