V kauzách typu Davida Ratha by měl povinně propadat majetek, říká pirát Michálek | info.cz

Články odjinud

V kauzách typu Davida Ratha by měl povinně propadat majetek, říká pirát Michálek

14. DÍL SERIÁLU TRESTY BUDOUCNOSTI | Pirátská strana přichází v poslední době s řadou překotných nápadů. Jak by si její představitelé představovali trestání? V seriálu INFO.CZ Tresty budoucnosti dáváme prostor předsedovi pirátského poslaneckého klubu Jakubovi Michálkovi. „Požadujeme, aby v kauzách typu David Rath, soudy povinně ukládaly propadnutí majetku a majetkový a ideálně i mravnostní restart daného člověka po propuštění z vězení,“ říká například.

Tresty budoucnosti
Česká republika má dlouhodobě přetížené věznice a počtem vězňů se vymyká evropskému průměru. Trestní zákoník přitom nabízí vedle trestu odnětí svobody dalších 11 typů trestů, takzvaných alternativ k vězení. Proč se nevyužívají tak často, jak by bylo žádoucí? Co je třeba udělat pro to, aby soudy častěji nařizovaly peněžité tresty a posílaly odsouzené do domácího vězení? A neměli bychom se na začátku 21. století zamyslet i nad tím, zda nepotřebujeme i zcela nové tresty, třeba zákaz vstupu na sociální sítě či povinné seznámení se s dějinami? Na tyto otázky odpovídá seriál INFO.CZ Tresty budoucnosti.

Jak se podle vás v praxi osvědčují existující druhy trestů a jejich systematika?

Kriticky pohlížíme na časté ukládání podmíněného trestu, zejména v případech, kdy je uložen samostatně. V mnoha případech by bylo lepší nahradit ho právě tresty alternativními, jako je peněžitý trest či zejména obecně prospěšné práce, v rámci kterých odsouzený vrací více do společnosti. Je však třeba zajistit, aby alternativní tresty byly relativně jednoduše proveditelné a praktické. K tomu je třeba nastavit dobré podmínky pro fungování Probační a mediační služby (PMS), která musí mít dostatek finančních i personálních kapacit pro svou činnost.

Mnohá zlepšení nejsou nutně o změně legislativy, ale o praktické proveditelnosti stávající legislativy. Chtěli bychom dávat méně peněz do věznic, ale více do probační služby a rozvíjet náramky pro domácí vězení, snížit recidivu z dnešní rekordní úrovně 66 procent a získat více prostředků z peněžitých trestů. Přílišnému ukládání a řetězení podmíněných trestů by pomohl i princip zamezující kumulaci trestů. 

K jakým změnám by tedy bylo vhodné přistoupit?

Bylo by vhodné upravit legislativu tak, aby byly častěji ukládány peněžité tresty a aby jejich výše lépe reflektovala majetkové poměry pachatele. V tomto duchu podáváme pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely trestního zákona a trestního řádu, který je nyní ve Sněmovně.

Dále vidíme problém v kumulaci trestů, tedy v tom, že v trestním právu neexistují ustanovení, která by umožňovala zohlednit dříve uložené dosud nevykonané tresty při ukládání trestů za nové trestné činy. Soudci tyto tresty oficiálně zohlednit nemůžou. V důsledku toho nemohou individualizovat trest pachateli a nelze tedy uložit trest, který by měl za cíl pachatele přiměřeně napravit či odradit od opakování trestné činnosti.

Z mezinárodního srovnání víme, že lidi odsuzujeme na moc dlouhé doby a trest nevede k nápravě. Také to vede k tomu, že tresty jsou dnes v těchto případech, které nejsou zdaleka výjimečné, citelnější než ty, které by postačovaly. Krom toho, že je to nespravedlivé, to má za následek s delšími tresty odnětí svobody spojené větší náklady pro státní kasu, protože každý odsouzený znamená pro státní rozpočet zhruba minus 400 tisíc korun ročně.

Současně požadujeme, aby v kauzách typu David Rath, soudy povinně ukládaly propadnutí majetku a majetkový a ideálně i mravnostní restart daného člověka po propuštění z vězení.

Jak hodnotíte poměr ukládaných trestů odnětí svobody a alternativních trestů?

Negativně hodnotím, že je ukládána spousta podmíněných trestů odnětí svobody, vedle kterých není ukládaný žádný další alternativní trest. Je tomu tak proto, že pro soudce je nejjednodušší uložit právě pouze podmíněný trest a to typicky ve formě trestního příkazu. Je potřeba přidat peněžité tresty a nastavit je ve splátkách tak, aby je pachatelé skutečně platili, včetně reformy exekucí, aby byl jeden exekutor a dlužníci byli motivováni vydělat si více, posílit náramky na domácí vězení, kde jsme zhruba na 100 lidech, přitom by jich mělo být asi dva tisíce.

Co je nutné udělat, aby byly alternativní tresty ukládány častěji?

Předně je třeba stabilní obsazení ministerstva politikem se silným mandátem, který se nebude v jedné vládě čtyřikrát střídat jako dnes. Je třeba zajistit lepší podmínky pro práci PMS, protože ta při kontrole i výkonu alternativních trestů hraje klíčovou roli. Dále je třeba, aby mezi ní a soudy probíhala flexibilnější spolupráce tak, aby soudy reagovali na návrhy PMS rychleji a ne třeba až v řádu měsíců.

O tom, jaké tresty jsou ukládány, rozhodují soudci. Proto je třeba, aby žádoucí změny byly podpořeny doplněním legislativy a školeními soudců na Justiční akademii, případně i nějakým srovnávacím elektronickým nástrojem, až budou zveřejňovány rozsudky.

Proč je podle vás výhodné ukládat častěji peněžité tresty?

Především u majetkové trestné činnosti se jedná vedle propadnutí věci či majetku o nejefektivnější trest. Pro některé pachatele může být udělení peněžitého trestu více odrazující než udělení například podmíněného trestu. Podmínkám se pachatelé trestných činů často vysmějí. Současně je však třeba zajistit lepší vymahatelnost peněžitého trestu i spravedlivější stanovení jeho výše, která se odvozuje od majetkových poměrů pachatelů, aby peněžitý trest mohl splnit účel.

Nejde však jen o navyšování počtu peněžitých trestů, ale aby byly častěji ukládány samostatně, nikoli pouze jako doplněk jiného druhu trestu.

A domácí vězení?

Trochu uleví přeplněným věznicím a na každém člověku, který nejde do vězení, ušetříme většinu ze zmíněné částky 400 tisíc za rok. Ministerstvo bohužel selhává v masivnějším rozšíření. Svůj účel může plnit jako klasické odnětí svobody, avšak nejsou zde negativní dopady jako bývají u klasického odnětí svobody. U určitých pachatelů může splnit svůj účel lépe než klasické vězení. Zároveň je osoba v domácím vězení v mnohém omezena - víme, kde je, má režim a má dohled. Ředitelka probační a mediační služby mi nabídla, ať si jdu vyzkoušet den práce s odsouzenými, tak to aspoň brzo uvidím v praxi.

Jak řešit různé limitace při ukládání některých dalších alternativních trestů, například při zákazu vstupu?

Posílit PMS, která s lidmi odsouzenými k alternativním trestům pracuje. Dokud nebudeme mít dost lidi, kteří budou schopní být s těmi ve výkonu trestu či po jeho skončení v dostatečném kontaktu, efektivita těchto trestů je nízká. Teď třeba řešíme týrání zvířat a malý podíl nepodmíněných trestů, který berou lidi jako výsměch, a pracujeme na zavedení trestu zákazu chovu zvířat pro trýznitele. Je to sice malý počet několika desítek pachatelů ročně, ale hodně se o něm mluví.

V čem by se mohla ČR, pokud jde o přístup k trestání, inspirovat ve světě?

Více dbát na to, aby se člověk po odpykání trestů plnohodnotně vrátil do společnosti a aby se v ní uživil, vydělal si na bydlení. Jasnější pravidla a větší transparentnost při ukládání trestů. Automatické podmíněné propuštění pro krátké výkony trestů, ty krátké tresty jsou vůbec inspirativní a je překvapivé, že z Česka prakticky zmizely. Přitom člověka od recidivy odradí spíš než podmínka. Zamezit kumulaci trestů a při ukládání peněžitých trestech jasněji zohledňovat majetkové poměry.

Souhlasili byste se zavedením zcela nových trestů? Jakých?

Druhů trestů je již dnes dostatek, spíše je třeba pracovat s těmi současnými, aby lépe plnily svou funkci.

Připadá podle vás v úvahu například zákaz přístupu na sociální sítě?

Nepovažuji za potřebné dávat do zákona nový trest, to je věc režimu věznice nebo jiného takového zařízení.

A zabavování automobilů viníkům dopravních nehod?

Již dnes lze zabavit věc, kterou pachatel spáchal trestný čin. Pokud jde třeba o recidivisty, kteří například řídí opilí a zabijí lidi, tak to jistě je na místě. Bylo by možné uvažovat nad tím, že by tento trest šlo použít v širším rozsahu, než jenom když byla věc byla použita při trestném činu. Osobně si nemyslím, že výrazné posílení trestní represe by snížilo počet nehod, to bychom museli doložit data od kriminologů.

Jak hodnotíte například stanovení povinnosti přečíst určitou knihu či sledovat filmu?

Toto opatření by mohlo ve výjimečných případech pomoci, například u lidí s velkými předsudky, u kriminální činnosti spojené s nenávistí vůči skupině obyvatel, menšinám. Nicméně je zde problém s tím, jak vykonání této povinnosti ověřit, pachatel napíše esej? Navíc nutit někoho ke sledování filmu či čtení knihy naopak může a priori u něho vzbudit odpor k dané knize či filmu. Osobně bych s tím neměl problém, vyžaduje to však zralého a zkušeného soudce.

Jak vysvětlit lidem, že nic takového, jako je trest smrti, by nemělo v České republice existovat?

Trest smrti je zakázán ve velké části vyspělých zemí mezinárodními smlouvami. Ze statistik neplyne, že by v zemích, kde je zaveden trest smrti, byla nutně nižší kriminalita. Ze zahraničí, například USA, navíc víme o časté chybovosti, zejména vůči menšinám. Je potřeba brát v potaz fakt, že lidi často zkratkovitě přeceňují dopad trestů, takže by chtěli trest smrti nebo extrémně dlouhé tresty, ale trestní politika se musí dělat racionálně.


V seriálu Tresty budoucnosti vyšlo:

1. DÍL: Domácí vězení i peněžité sankce pachatele opravdu zasáhnou, podmíněné tresty ne

2. DÍL: Každý vězeň stojí ročně stovky tisíc. Česko jich má nadprůměrně a zbytečně moc 

3. DÍL: Pracuje jen necelá polovina vězňů a do věznic se příliš často vracejí

4. DÍL: Peněžité tresty mohou státu přinést miliony, soudci je ale nařizují pořád málo

5. DÍL: V domácím vězení je jen zhruba 100 lidí. Na náramky se čekalo deset let

6. DÍL: Tomáš Řepka si díky prospěšným pracím odsedí kratší dobu. Jak tento trest funguje?

7. DÍL: Zapletli jste se do fotbalové bitky? Na stadion se nemusíte podívat až deset let

8. DÍL: Posílat neplatiče výživného do vězení nedává smysl, říká šéf Nejvyššího soudu Pavel Šámal

9. DÍL: Zákaz Facebooku za nadávky a šíření poplašných zpráv? Problém by byl s kontrolou, shodují se experti

10. DÍL: Přijít o řidičák a auto nestačí, viníci autonehod by se měli učit zodpovědnosti při řízení

11. DÍL: Nadávali jste Židům? Za trest se dívejte na děsivé záběry z koncentračních táborů a čtěte Lustiga

12. DÍL: Pomlouvali jste někoho? Za trest budete muset všem říct, jaká je pravda

13. DÍL: Trest smrti nejhorší kriminalitě nezabrání, může naopak vést k brutálním zločinům

Benda: Trest smrti za terorismus či válečné zločiny by byl spravedlivý

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud