Většina exekutorů je před krachem a neprosperuje, musí přijít změny, říká Plášil | info.cz

Články odjinud

Většina exekutorů je před krachem a neprosperuje, musí přijít změny, říká Plášil

Situace soudních exekutorů není v současnosti jednoduchá. „Většina kolegyň a kolegů se zaměřila na ekonomicky nejvýhodnější vedení exekucí tak, aby přežila. Kvůli dlouholetému přístupu některých soudů i předchozích ministrů spravedlnosti stojí většina soudních exekutorů před ekonomickým krachem a neprosperuje. Tomu odpovídá i značný počet rezignací soudních exekutorů v produktivním věku,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil. Snaží se tak iniciovat rozšíření činnosti soudních exekutorů.

V současné době leží v poslanecké sněmovně dva návrhy exekučních novel. Jak se k nim jako Exekutorská komora stavíte?

Je to jednak vládní návrh, jehož gestorem je ministerstvo spravedlnosti a dále poslanecký návrh strany Pirátů. Oba návrhy jsou nepochybně podávány z důvodů potřeby aktualizace zákonné úpravy vymahatelnosti práva v podmínkách společenských a ekonomických vztahů, determinovaných 21. stoletím.

Nepochybně je největším problémem takzvaný „sněhulák“, prosazovaný ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o návrh z dílny bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který předpokládá vznik systému jeden dlužník rovná se jeden exekutor. V praxi realizovaný tak, že exekuce povede pouze a jedině ten soudní exekutor, který byl prvně pověřen vedením exekuce proti konkrétnímu dlužníkovi. Typickým příkladem je skutečnost, že první exekuci vede proti dlužníkovi z Ostravy soudní exekutor z Chebu, který v případě vedení dalších exekucí proti konkrétnímu dlužníkovi bude „nasávat“ i další exekuce.

Že se jedná o velmi špatné řešení, je nabíledni. Tuto světově unikátní představu ministerstva spravedlnosti kritizuje nejenom Exekutorská komora ČR, ale například i nevládní organizace Člověk v tísni či Česká asociace povinných. Legislativní rada vlády dokonce dvakrát s velmi vážnými kritickými připomínkami tento návrh vrátila ministerstvu spravedlnosti k dopracování. Bohužel bezvýsledně. V případě akceptace takovéhoto řešení zákonodárným sborem dojde především ke zvýšení nákladů exekuce a povinní se jako účastníci řízení dostanou do diskomfortního postavení.

Dlouhodobě prosazujete místní příslušnost exekutorů. Jak by podle vás měla vypadat?

Exekutorská komora ČR prosazuje od roku 2014 plnou místní příslušnost v tzv. „krajském formátu“. K tomu vedení Komory zavázalo usnesení jejího sněmu v roce 2014. To znamená, že soudním exekutorům sídlícím v obvodech jednotlivých krajských soudů by byla agenda exekucí, resp. pověření jejich provedením, přidělována tzv. „kolečkem“, tedy rovnoměrným nápadem, obdobně jako je generováno přidělení agendy insolvenčním správcům.

Jak se v současnosti stavíte k exekučnímu tarifu? Mělo by dojít k jeho úpravě?

Zcela určitě. Za 18 roků existence Exekutorské komory ČR byl exekuční tarif skrytou formou snížen asi osmkrát a jedenkrát za mandátu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána oficiálně. Obdobně řeší problémy svých tarifních odměn advokáti a notáři.

V současné době jsou všechny tři profesní komory v situaci, kdy jejich tarifní odměny jsou podstatně nižší než odměny klasických živnostníků, u nichž zákon nepředpokládá absolvování vysokoškolského studia, magisterského studijního programu, a složení odborné profesní zkoušky.

Je rovněž nepochybné, že za 18 let činnosti soudních exekutorů, ale tento problém se zcela logicky týká i advokátů a notářů, je výše jejich tarifních odměn a nezbytných režijních nákladů omezena stávajícími tarify, aniž by byla jakkoliv zohledněna míra inflace a bylo, byť minimálně, promítnuto zvýšení cen vstupů při vedení exekuce. Typickým příkladem je zvýšení poštovního porta, mzdových nákladů, nájmů, telekomunikačních poplatků, ceny energií a dalších vstupů.

Dlouhodobě vyzýváte k tomu, aby byly exekutorům svěřeny další činnosti. Jaký je v tomto v současnosti stav?

Stav je takový, že již od roku 2001, kdy nabyl účinnosti exekuční řád, mohou soudy, a to za podstatně nižší tarif, využívat služeb soudních exekutorů k provádění úkonů, které by jinak příslušely soudním vykonavatelům, provádění dobrovolných dražeb a provádění úkonů na základě pověření orgánů činných v trestním řízení, tedy státních zástupců a soudů, jakož i doručování na žádost soudů. Bohužel, tyto úkony soudní exekutoři neprovádějí, jelikož soudy, ke škodě včasného vyřizování své agendy, soudní exekutory touto činností nepověřují.

Není využíváno ani doručování soudní pošty prostřednictvím soudních exekutorů, kteří vzhledem ke znalosti místních podmínek mohou „ztraceného“ adresáta, jenž se brání přebírat úřední poštu, vyhledat. Stejné je to s úkony, které může soudní exekutor realizovat pro orgány činné v trestním řízení. Jedná se o zjišťování a správu majetku pro účely trestního řízení, tedy úkony, které jsou soudní exekutoři oprávněni realizovat na základě pověření státního zástupce nebo soudce.

Aktuálně se řeší například možná nová oprávnění celní správy. O tento druh práce byste měli jako exekutoři také zájem?

Exekutorská komora ČR dlouhodobě zastává názor, že uvažovaným rozšiřováním agendy celní správy jde pouze o skrytou formu udržení tabulkových počtů příslušníků tohoto bezpečnostního sboru. Česká republika nemá vnější schengenskou hranici. Je tedy k zamyšlení, proč živí tisíce příslušníků celní správy s platy příslušníků bezpečnostního sboru a nárokem na výsluhu? To vše jsou výdaje, které ze svých kapes uhradí daňoví poplatníci, především ti, kteří sami nic nedlužili a nedluží. V případě vedení exekucí soudními exekutory by tyto výdaje zcela odpadly, jelikož by je hradili pouze dlužníci.

Loni se také intenzivně řešily počty exekucí, InsolCentrum totiž přišlo se zcela jinými údaji, než které prezentuje komora. Jaký na to máte názor?

Základním problémem je, že společnost InsolCentrum zpochybňuje údaje tzv. „Mapy exekucí“, což však není agenda Exekutorské komory ČR, ale konkrétní nevládní organizace. Exekutorská komora ČR se v rámci snahy o maximální transparentnost zaměřila na průběžné zveřejňování statistických údajů s tím, že jejich rozsah bude postupně rozšiřovat.

Jaké máte další plány se statistickými údaji, které má k dispozici?

Jak jsem již řekl. Naše profesní komora nemá zájem o počtu exekucí cokoliv tajit. Bude proto tyto údaje nadále zveřejňovat tak, aby jejich vypovídací hodnota nebyla zpochybnitelná. Za tím účelem vedeme řadu jednání s ministerstvem spravedlnosti a Úřadem vlády ČR tak, aby zjišťování údajů, zejména k poptávce dlužníků, bylo co nejjednodušší.

Jak teď vypadá, očima prezidenta, situace uvnitř exekutorské stavu?

Většina kolegyň a kolegů se zaměřila na ekonomicky nejvýhodnější vedení exekucí tak, aby přežila. Kvůli dlouholetému přístupu některých soudů i předchozích ministrů spravedlnosti stojí většina soudních exekutorů před ekonomickým krachem a neprosperuje. Tomu odpovídá i značný počet rezignací soudních exekutorů v produktivním věku.

Plánujete na rok 2020 širší spolupráci s ostatními právními profesemi? Jak by měla vypadat?

Musím říci, a jsem tomu rád, že naše spolupráce s Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR, Soudcovskou unií, Unií státních zástupců a Unií podnikových právníků je za posledních asi šest let velmi korektní a věcná. S radostí to konstatuji a věřím, že tomu tak bude i nadále.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud