Zachrání Agrofert dokumenty o vnitřních postupech? Pro advokáty se otevírá nový trh | info.cz

Články odjinud

Zachrání Agrofert dokumenty o vnitřních postupech? Pro advokáty se otevírá nový trh

Jak už jsme rozebrali v předchozím textu, dotační kauzy společnosti Agrofert patrně opět oživí zájem o téma trestní odpovědnosti právnických osob a compliance. Asi nejznámější česká advokátní kancelář věnující se trestnímu právu Brož & Sokol & Novák přitom nedávno začala nabízet související certifikaci. INFO.CZ tak zjišťovalo, jestli se k něčemu podobnému chystá i její konkurence, nebo už rovnou podobnou službu nabízí. Obdobné dokumenty by přitom mohly v případném trestním řízení pomoci třeba i Agrofertu, který svá pochybení odmítá.

„Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák začne nově poskytovat právní služby v oblasti analýz trestní odpovědnosti právnických osob včetně vydávání vlastní certifikace. Firmám by vzhledem k zpřísňování podmínek měly nové služby pomoci předcházet právním problémům, které způsobí jejich zaměstnanci, a také usnadnit celý proces zproštění odpovědnosti, tedy vyvinění,“ uvedla koncem dubna zmíněná advokátní kancelář.

S tím, že její nabídka bude zahrnovat jak kompletní analýzu stávajících preventivních opatření, tak jejich úplné sestavení či aktualizaci dle potřeb společnosti: „Dodatečně bude kancelář nabízet i certifikaci, která bude sloužit jako osvědčení, že právnická osoba vynaložila podle názoru advokátní kanceláře veškeré úsilí k tomu, aby spáchání trestného činu zabránila.“

Důvody, proč se kancelář vydává touto cestou, vysvětlil její vedoucí společník Jiří Novák mladší: „Firmy oblast přípravy a prevence dlouhodobě podceňují. Nastavení interních pravidel k zamezení protiprávního jednání je ale mnohem důležitější než dřív. Navíc s vydáním nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství došlo ke značnému posunu v nárocích na přijatá opatření. Firmám již nebude stačit obcházet prevenci obecně, ale budou si muset celý systém nechat ušít na míru.“

„V procesu vyvinění firem sehrává zásadní roli právě stanovisko nezaujatého odborníka, tedy například advokátní kanceláře. Chtěli bychom, aby osvědčení, které u nás v kanceláři vystavíme, bylo silným nástrojem při vyvinění subjektu,“ dodává.

INFO.CZ nyní zjistilo, že některé další kanceláře či firmy plánují obdobný krok, některé jej dokonce už mají za sebou. Nebo naopak ke svým službám přistupují jinak a certifikaci považují za nadbytečnou, nebo rovnou spíše nemožnou.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák začala nabízet certifikaci související s trestní odpovědností právnických osob. Plánujete něco podobného?

Havel & Partners (odpovídá Jaroslav Havel)

Oblast compliance a vyšetřování patří mezi naše klíčové specializace od založení kanceláře v roce 2001. Do nabídky řady advokátních kanceláří, povědomí širší veřejnosti a i médií se však dostává až v posledních letech. V kontextu stále se zpřísňující regulace, zvyšujících se sankcí a kriminalizace nejrůznějších oblastí ekonomického života je compliance nejefektivnější cestou k prevenci či snížení příslušných rizik. Tento přístup je proto integrální součástí našich komplexních právně-daňových služeb, které klientům nabízíme. A to i v rámci seminářů naší vzdělávací Akademie Havel & Partner, kde školíme compliance ve všech oblastech s poznatky z naší praxe.

V uplynulých letech jsme realizovali desítky auditů a šetření pro největší finanční instituce, dále pak státní a obecní podniky, ale i nadnárodní korporace, zejména pak ze sektorů zdravotnictví a farmacie, dopravy anebo obranného průmyslu. Spolupracovali jsme s forenzními odděleními auditorských firem tzv. velké čtyřky, bezpečnostními a detektivními agenturami, Policií ČR a dokonce i americkou FBI.

Zhruba před třemi lety jsme do repertoáru svých služeb zakomponovali i komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva, a to prostřednictvím exkluzivní spolupráce se špičkovým obhájcem a specialistou na trestní právo Filipem Seifertem a jeho advokátní kanceláří Seifert a partneři. Díky tomuto know-how jsme mj. schopni v jednom týmu realizovat na míru komplexní criminal compliance v souladu s požadavky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (příprava criminal compliance programů, implementace, školení, vyhodnocování atd.) s akcentem na individuální prostředí, požadavky klienta a podle aktuálního vývoje legislativy a rozhodovací praxe soudů.

Wolf Theiss (odpovídá Jitka Logesová)

Předpokládám, že máte na mysli certifikaci dle ISO 37001: -Systémy protikorupčního managementu. Certifikace podle ISO 19600 není možná a šlo by případně pouze o audit nastavených systémů. Já jsem například certifkovaným auditorem pro mimo jiné standard ISO 37001 již od roku 2017 a tuto službu už tedy nabízíme.

Požadavky na certifikaci jsou velmi přísné a společností, certifikovaných podle tohoto standardu není mnoho a velmi často se stává, že se organizace v procesu certifikace, kdy je pravděpodobné, že podmínky certifikace nesplní, rozhodne využít procesu pro audit dle standardu ISO 19600. Nastavení procesů v souladu s příslušnými ISO normami nezaručí absenci korupce, avšak pomůže implementovat robustní a přiměřená opatření, která mohou podstatně snížit riziko korupce nebo upozornit na korupci tam, kde se objeví.

Certikace se ovšem nesmí přeceňovat. Pokud se organizace nechala certifikovat, tak to znamená, že se rozhodla se nastavení efektivních compliance procesů skutečně věnovat a alokovat tomuto usílí příslušné prostředky (jak lidské, tak finanční). V žádném případě to neznamená, že pokud je organizace certifikovaná, nemohla pro předcházení porušení právních a compliance procesů učinit více.

Postupy požadované příslušnými ISO normami nezaručují výsledek. Jde jen o jakési doporučení osvědčených postupů ale vždy se zohledněním specifik dané organizace. Pokud se tyto specifika špatně vyhodnotí, tak nemůže být nastavení procesů podle ISO norem vhodné ani dostačující. Certifikace může být vhodným podpůrným argumentem pro "vyvinění se" právnické osoby, ale není samospasitelná. Proto je velmi důležité vybrat si pro certifikaci vhodného dodavatele, který může doložit relevantní zkušenosti, ale hlavně tým složený nejen z českých, ale i zahraničních odborníků, neb praktické zkušenosti s certifikačním procesem zatím u nás nejsou.

Dentons (odpovídá Ladislav Smejkal)

Neznáme podrobnosti certifikace, kterou uvedená advokátní kancelář bude klientům nabízet, proto se k tomu nemohu kvalifikovaně vyjádřit. My v současné době neplánujeme certifikaci, protože jako advokáti nejsme žádná certifikační agentura ani auditoři. Obecně si myslím, že stávající právní úprava nestanoví jasná pravidla, jejichž splnění lze spolehlivě certifikovat. Já osobně bych nerad klientům následně vysvětloval, že jim ta naše certifikace nefunguje, protože orgány činné v trestním řízení nezajímá a nesplnila účel.

Co může být určitá cesta do budoucna, je certifikace ISO 37001 v oblasti protikorupce ze strany akreditovaných auditorů. Tato ISO norma se u nás od letošního roku začíná certifikovat, již jsme byli osloveni ve dvou případech, zda bychom mohli pomoci klientům připravit jejich společnosti na tuto certifikaci.

tdpA (odpovídá Lukáš Trojan)

Nerozumím přesně, co kolegové nabízejí, respektive jaký typ výstupu. Naší standardní praxí je hodnocení systému CMS (Corporate Management System), identifikace případných vad či nedostatků a návrh nápravných opatření. Stejně tak hodnotíme nastavená opatření v rámci příprav na tzv. Dawn raids. Vždy postupujeme dle naší interní metodiky a předkládáme finální analytickou zprávu.

Gřivna & Šmerda (odpovídá Lukáš Bohuslav)

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda již dlouhou dobu po řádné analýze rizik u právnických osob nabízí po dokončení implementace celého procesu tzv. Prohlášení zhotovitele, ve kterém osvědčuje na základě využití praktických i teoretických poznatků, odborné literatury včetně zahraničních zdrojů a unikátního know-how včetně znalosti rozhodovací praxe orgánů činných v trestním řízení, judikatuře a právní teorii to, že daná právnická osoba se vyrovnala s požadavky, které na ni právní úprava klade, a má řádný, kvalitní existující Compliance program. Certifikaci ve smyslu ISO 19600:2014 však v tuto chvíli nenabízíme.

Screening Solutions (odpovídá řídící partner firmy Petr Moroz)

Něco podobného nabízíme dlouhodobě, naše metodika se však od advokátů trochu liší. Pokud to klientovi stačí, zaměřujeme se na formální soulad s platnou legislativou a splnění zákonných požadavků, což často děláme ve spolupráci s jeho právníky. Našim klientům však zpravidla nejde „jen o vyvinění“, ale snaží se s naší pomocí o to, aby se compliance stalo přirozenou součástí firemní identity a pomáhalo jim naplňovat jejich strategické i obchodní cíle. Pomáháme jim ukotvit compliance jako nedílnou součást firemní politiky a strategie a zabýváme se také tím, jak jím společnost „žije“. Náš certifikát tedy zpravidla nepotvrzuje pouze soulad s českým právním řádem, ale také s mezinárodními normami ISO 19600 a 37001. To jsou standardy, které doporučujeme jako dobrou praxi nejen my, ale především Nejvyšší státní zastupitelství.

Moreno Vlk & Asociados (odpovídá Václav Vlk)

„Myslím, že je to velmi dobré řešení jak po obchodní, tak po právní stránce, nicméně je spíše reflexí přístupu státního zastupitelství k problematice trestního stíhání právnických osob,“ říká partner kancelář Moreno Vlk & Asociados Václav Vlk.

Kritizuje totiž, že u nás dochází ke kriminalizaci jednání, které je na úrovni administrativních přestupků: „Pak je logické, že se vracíme k vytváření certifikátu na úrovni školení BOZP apod. My nic podobného neplánujeme, systém compliance děláme dlouhodobě tam, kde si klienti přejí (zejména naši zahraniční, španělští klienti – což odpovídá našemu působení na trhu obchodního práva), a to jsou specifické, klientem přímo vyžádané služby.“

Trestní odpovědnost právnické osoby by se podle Vlka měla uplatňovat tam, kde vyvození obyčejné odpovědnosti jedné fyzické osoby nestačí: „Tedy kupříkladu, když velký podnik vypustí do řeky odpad, který otráví všechny ryb, když se nadnárodní korporace dopustí zjevného daňového úniku či podobného jednání, ze kterého mají prospěch jak právnická osoba, tak kupříkladu její vlastníci, zaměstnanci a pracovníci, ale odpovědnost fyzické osoby se těžko hledá.“

Sniehotta & Vajda (odpovídá Michal Sniehotta)

Problematikou trestní odpovědnosti právnických osob se intenzivně zabýváme a tudíž nabízení certifikací považujeme ze strany této kanceláře za dobrý krok. V naší kanceláři jsme dlouhodobě uvažovali nad nějakou formou garance pro klienty, že námi vytvořený compliance program jim bude maximálně nápomocný při vyvinění společnosti ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Do budoucna bychom rádi našim klientům nabídli vlastní originální službu v oblasti criminal compliance.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud