Zahraniční e-shopy už vás nesmějí diskriminovat. Prodávat musí za stejných podmínek | info.cz

Články odjinud

Zahraniční e-shopy už vás nesmějí diskriminovat. Prodávat musí za stejných podmínek

ANALÝZA KATEŘINY MANDULOVÉ | On-line nakupování se díky novým pravidlům Evropské unie značně zjednodušuje. Končí totiž zeměpisná omezení prodeje, které mohou mít nejrůznější formu – od zamezení přístupu zákazníků na webové stránky prodejce, přes jejich přesměrování na jiné stránky, až po nedoručování zboží do určitých států nebo platební restrikce. Takováto praxe zahraničních e-shopů už nebude v rámci Evropské unie do budoucna možná.

Evropská komise a národní soutěžní úřady velmi aktivně sledují omezení prodejů v oblasti e-commerce. Vertikální restrikce v dodavatelsko-odběratelských vztazích jsou evergreenem soutěžního práva. Nyní lze pozorovat zvýšenou aktivitu Evropské komise a národních soutěžních úřadů v souvislosti s prodejem on-line. Soutěžní regulace je aktuálně doplněna novým evropským nařízením o zeměpisném blokování bez objektivního důvodu (tzv. geo-blocking), které začalo platit od prosince 2018. Obě formy regulace řeší omezení prodeje, která jsou neslučitelná s jednotným trhem Evropské unie.

Nový rámec pro elektronický obchod v EU má umožnit nákupy v rámci celé unie pro spotřebitele a sekundárně i pro podnikatele. Cílem balíčku opatření souvisejících s novým nařízením je zlepšení přístupu ke zboží a službám nabízeným on-line. Zeměpisná omezení prodeje mohou mít nejrůznější formu – od zamezení přístupu zákazníků na webové stránky prodejce, přes jejich přesměrování na jiné stránky, až po nedoručování zboží do určitých států nebo platební restrikce.

Nepůjde odmítat dodání do jiného státu

Odstranění technických omezení on-line prodeje zákazníkům z jiného členského státu by mělo posílit důvěru spotřebitelů. Obchodníci nemohou nadále odmítat prodej či dodání zboží z jiného členského státu bez objektivního důvodu. Jinými slovy, pokud zákazník z jiného členského státu projeví zájem o zboží a služby, obchodníci provozující e-shop ve více členských státech EU musí prodat takové zboží a služby za stejných podmínek, jako jsou nabízeny lokálním zákazníkům. Z nařízení však neplyne povinnost zboží a služby dodat do jiného členského státu. Čili obchodníci jsou povinni doručit zboží za stejných podmínek dle nabídky na webových stránkách pouze v rámci daného členského státu, kde působí a nikoli do zahraničí.

Zároveň byla v rámci EU přijata opatření ke snížení transakční nákladů a administrativní zátěž u přeshraničních transakcí jako například nové nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků z května 2018.

Jaká omezení nejsou možná?

Nařízení o zeměpisném blokování míří na diskriminační opatření omezující zákazníky on-line v přístupu ke zboží a službám nabízeným na webových stránkách v jiných členských státech EU. Jedním z nich je omezení pasivních prodejů. Již nyní jsou omezení pasivních prodejů posuzovány z hlediska souladu s předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

Evropské právo stanoví rozličná pravidla týkající se omezení pasivních prodejů, když jsou prodeje uskutečněny na základě neadresné nabídky a aktivních prodejů, pokud maloobchodní prodejci přímo aktivně a cíleně oslovují zákazníky. Smluvní omezení pasivních prodejů představuje zpravidla porušení hospodářské soutěže. Některá omezení v oblasti využívání internetu jsou považována za tzv. tvrdá omezení s ohledem na schopnost omezit distributory v získávání různých zákazníků. Mezi ně patří například dohoda, aby distributor bránil zákazníkům z jiného území ve vstupu na jeho internetové stránky, nebo zavedení automatického přesměrování zákazníků na stránky výrobců či jiných distributorů. Taková omezení představují narušení soutěže a jsou zakázána.

Naopak omezení aktivních prodejů je z pohledu soutěžní regulace připuštěno. Například reklamní bannery zacílené na konkrétní území na webových stránkách třetích stran jsou aktivním prodejem na území, kde se zobrazují. Omezení prodejů tohoto druhu například v souvislosti s výhradní distribucí v rámci určitého teritoria jsou z ekonomického důvodu pozitivní.

Pro vertikální omezení prodejů zůstává v platnosti bloková výjimka dle nařízení č. 330/2010 a článek 101 smlouvy o EU. V případě konfliktu mezi nařízením o zeměpisném blokování se soutěžním právem bude mít přednost nové nařízení. Standardní ustanovení umožňující omezit aktivní prodeje svých dodavatelů zůstává zachováno.

První rozhodnutí k geo-blockingu

V prosinci 2018 Evropská komise pokutovala společnost Guess ve výši téměř 40 eur za omezení přeshraničního prodeje. Konstatovala porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie v důsledku vertikálních omezení uložených autorizovaným prodejcům systému selektivní distribuce. Smlouvy obsahovaly řadu ustanovení, které měly v konečném důsledku za následek rozdělení trhu.

Protisoutěžní praktiky v oblasti e-commerce umožnily společnosti Guess uměle udržovat vyšší maloobchodní ceny zboží. Bylo prokázáno, že ceny produktů na trhu ve střední a východní Evropě byly v průměru o 5 až 10 procent vyšší než v západní Evropě.

Problematická z hlediska soutěžní regulace byla řada smluvních ustanovení, zejména nastavení podmínek pro prodej zákazníkům mimo území alokovaná autorizovaným prodejcům, křížové dodávky (tzv. cross-selling) mezi velkoobchodníky a maloobchodními prodejci, jakož i omezení nezávislosti při rozhodování o ceně smluvního zboží, což je velmi často postihováno soutěžními úřady. Dále byly zjištěny omezení týkající se prodeje on-line bez předchozí autorizace společností Guess, která si ponechala plnou diskreci nad tím, komu autorizaci udělí, aniž by stanovila kritéria.

Rozhodnutí ve věci Guess je však zajímavé zejména z hlediska nastavení on-line reklamy a přeshraničního prodeje zákazníkům z jiných členských států EU. Použití ochranné známky pro reklamu on-line s potenciálem zeměpisného blokování bylo popsáno i v závěrečné zpráva Komise o sektorovém šetření v oblasti elektronického obchodu se spotřebním zbožím a digitálním obsahem (tzv. e-commerce), která byla zveřejněna v květnu 2018. Smluvní omezení retailerů v distribučních smlouvách společnosti Guess v období mezi roky 2014-2017, které se týkalo restriktivních podmínek pro použití značky GUESS? a MARCIANO a licencování ochranných známek, bylo v rozporu se soutěžním právem.

Komise rovněž konstatovala, že protisoutěžní omezení pasivních prodejů společností Guess by bylo v rozporu i s článkem 6 o zeměpisném blokování, jehož účinnost je zatím odložena. Nařízení o zeměpisném blokování bude v plné míře uplatňováno od března 2020, aby měly společnosti dostatek času přizpůsobit své distribuční smlouvy nové regulaci.

Na co se zaměřit?

Doporučujeme pečlivou revizi distribučních smluv a nastavení vztahů výrobců s distributory v souvislosti s prodejem zboží a služeb online napříč Evropskou unií. Teritoriální omezení mohou představovat problematické omezení pasivních prodejů a to jak z hlediska soutěžní regulace, tak z hlediska nového nařízení o zeměpisném blokování. Klauzule omezující pasivní prodeje jsou neplatné, což může mít vážný dopad do obchodních vztahů. Je třeba se zaměřit zejména na teritoriální omezení v systému selektivní distribuce a omezení aktivních prodejů na nevýhradním území. Smluvní ustanovení by měly být uvedeny do souladu s platným právem.

Při nastavení smluvních vztahů je možné vycházet ze stanoviska Evropské komise k e-commerce, které je možno vyčíst ze závěrů o sektorovém šetření v oblasti e-commerce, která je součástí Strategie jednotného digitálního trhu.

Navíc do budoucna by mělo být nařízení o zeměpisném blokování revidováno. Dopad bude rozšířen i do oblastí, které jsou prozatím z aplikace vyloučeny, zejména v oblasti audiovizuálních služeb. Vytvoření jednotného unijního digitálního trhu zboží a služeb v Evropské Unii je zřejmou prioritou a tomu bude odpovídat i aktivita v rovině legislativní a aplikační. Lze tedy předpokládat důsledné vymáhání regulace soutěžními úřady a soudy, které dbají o její naplnění.


Kateřina Mandulová je advokátka kanceláře Deloitte Legal.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud