Směrnice EU, nařízení a doporučení. Jak vzniká evropská legislativa? | info.cz

Články odjinud

Směrnice a nařízení. Jak v EU vzniká nová legislativa?

Rozhodovací procesy v EU působí na první pohled složitě a málokdo se v nich vyzná. Spolu s redakcí INFO.CZ si můžete projít jejich základní body a seznámit se s pojmy, které vám pomohou s orientací v evropské legislativě.

Směrnice EU, nařízení, rozhodnutí a jaký je mezi nimi rozdíl

Nařízení je přímo použitelné a závazné ve všech členských státech. Přirovnat by se dalo k zákonu v národním právu.

Směrnice je právní předpis, který členské státy nebo skupinu členských států zavazuje k dosažení určitého cíle. Státy ji přijímají do svého vnitrostátního práva. Směrnice určuje výsledek, kterého se má dosáhnout: je na členských státech, aby jednotlivě rozhodly, jak to zajistit.

Rozhodnutí může být určeno členským státům, skupině osob, či dokonce jednotlivcům. Pro konkrétně jmenované subjekty je závazné v celém rozsahu.

Doporučení a stanoviska umožňují institucím EU sdělit členským státům a v některých případech jednotlivým občanům svůj názor, nejsou však závazná a neukládají dotyčné osobě nebo subjektu žádné právní povinnosti.

Podrobnější informace o právních předpisech si můžete přečíst zde>>>

Instituce EU aneb kdo rozhoduje

V čele rozhodovacího procesu v EU stojí tři instituce: Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise. Zjednodušeně řečeno platí, že Komise navrhuje nové právní akty, které následně přijímá Evropský parlament a Rada EU, tj. členské státy.

Nejčastější způsob přijímání právních předpisů EU je postup spolurozhodování mezi Radou a Evropským parlamentem. Používá se u široké škály oblastí, jako jsou např. práva spotřebitelů, ochrana životního prostředí a doprava. 

První čtení

Návrh Evropské komise putuje do Evropského parlamentu, který ho projedná ve svých výborech. Europoslanci mají možnost předložit své pozměňovací návrhy. Návrhu se poté věnuje celý Evropský parlament, který o něm (a dalších pozměňovacích návrzích hlasuje) na plenárním zasedání.

Návrhem se zabývá také Rada EU, která má za úkol dospět k politické dohodě – k ní může dojít před hlasováním Evropského parlamentu, ale i posléze. V případě, že se schválený postoj Rady liší od pozice Evropského parlamentu, právní předpis postoupí do druhého čtení, aby se vyřešily případné rozdíly.

Zástupci Parlamentu a Rady se setkávají i neformálně a snaží se najít shodu ještě před formálním schválením postojů obou institucí. Pokud se jim to podaří, Rada EU přijme naprosto stejné znění jako Parlament a návrh se stane právním předpisem.

Potřebujete najít konkrétní směrnici nebo nařízení EU? Můžete použít tuto webovou stránku>>>

Druhé čtení

Druhé čtení má podobnou formu jako první čtení, pouze s tím rozdílem, že je mnohem rychlejší, protože postup je časově omezen. Europoslanci posuzují pouze změny, které navrhla Rada, a následně se členské státy zabývají návrhy, se kterými přijde Evropský parlament.

Pokud se obě instituce nemohou stále shodnout, návrh musí posoudit smírčí výbor. Ten se skládá ze stejného počtu zástupců Parlamentu a Rady.

Jakmile se podaří najít dohodu nad konečným zněním a udělají se všechny potřebné překlady, návrh je znovu předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení (Třetí čtení). V případě, že jej obě instituce schválí, nový právní předpis se zveřejní v Úředním věstníku EU a začne platit – je v něm uveden datum provedení ve členských státech, nebo v případě nařízení datum vstupu v platnost.

Podrobnější popis celého procesu v češtině najdete zde.

Znáte všechny instituce EU? Jejich podrobný seznam naleznete zde>>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud