Blažek: Polistopadová existence komunistické strany pomohla k moci populistům, jako je Babiš

Aneta Černá

Naše newslettery rozesíláme každý týden

17. 11. 2018 • 09:00

Češi zažívají nejdelší období svobody ve své novodobé historii. 17. listopad 1989 otevřel dveře demokracii, která měla zajistit konec vlády rudého teroru. Jistá benevolence tehdejších politiků, kteří nezakázali komunistickou stranu, ale podle historika Petra Blažka vedla k tomu, že myšlení lidí se příliš nezměnilo. „Tato skutečnost navíc přispěla i ke vzniku opoziční smlouvy na přelomu století, což následně vedlo vedle různých korupčních skandálů k postupné nedůvěře k tradičním politickým stranám a vzestupu populistů typu Andreje Babiše,“ vysvětluje Blažek.

Jaká očekávání měli Čechoslováci po roce 1989? Co si od revoluce slibovali?

Československo nebylo první zemí sovětského bloku, kde se změny odehrály, což podle mě silně ovlivnilo nálady i očekávání obyvatel. Myslím si, že lidé osobně velmi toužili po změně režimu a jejich motivy souvisely s dlouhými lety takzvané normalizace. Odmítali systém, který podporoval průměrnost až podprůměrnost a který neumožňoval nadaným lidem osobní rozvoj. Někteří také určitě pociťovali silnou ekonomickou motivaci. Z vysílání západního rozhlasu, televizních stanic či z různých časopisů měli až idealistický pohled na život za železnou oponou. Jednoduše řečeno, toužili se mít stejně dobře. 

Touha po velké změně a odchodu z komunistického modelu souvisela také s tím, že systém neumožňoval přes reformní snahy soukromou iniciativu v podnikání a myslím, že to tehdy lákalo poměrně dost lidí i z řad komunistů. Již na počátku devadesátých letech napsal velmi zajímavou knihu sociolog Ivo Možný, ve které popisoval ekonomické motivy soudruhů pro opuštění režimu, ve kterém paradoxně získali výsadní postavení jakou součást nomenklatury. Hovořil o rodinných a ekonomických preferencích, které vytlačily zcela vyprázdněnou ideologii.

Co z tehdejších představ se podle Vás za těch 29 let vyplnilo?

Prognostik Valtr Komárek na konci roku 1989 před nadšenými davy sliboval, že do deseti let bude marka za dvě koruny a že doženeme Rakousko. To se nesplnilo. Ovšem stejně tak, jako rostla ekonomika a blahobyt v západních zemích, tak rostla i u nás. Rozdíly se zmenšily.

Velmi dobře se podle mě povedlo vytvořit na počátku devadesátých let systém politických stran a vrátit hlavní rozhodovací roli institucím, které po celou dobu komunistického režimu existovaly, ale reálně o ničem zásadním nerozhodovaly – tedy především prezidentovi, parlamentu a vládě.

Pouze částečné úspěchy se odehrály v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Relativně úspěšný byl v rovině částečné nápravy křivd a ochrany demokratického státu před exponenty předlistopadového režimu. Podařilo se přijmout legislativní akty vedoucí alespoň k částečným rehabilitacím, restitucí a lustracím. Československo, respektive poté Česká republika, byla v těchto otázkách nejúspěšnější ze zemí východního bloku, přestože řada lidí i tuto otázku pociťuje jako dostatečně nedořešenou. Ve srovnání s ostatními státy se nám ale v tomto ohledu vedlo lépe než v Polsku nebo Maďarsku.

Velké problémy ale podle mě zůstávají v oblasti justice. Situace je zatížená pozůstatky z minulého režimu a souvisí to s tím, že kromě lidí, kteří sami po listopadu 1989 odešli, neskončila nedobrovolně kariéra snad ani jednomu soudci, který se v období komunistického režimu angažoval v politických procesech. Naopak všichni v roce 1992 dostali definitivu. Ani jeden soudce nebyl odsouzen za účast na komunistických procesech. To podle mě hraje velkou roli v kvalitě justice, která není valná.

To, co se povedlo asi nejvíce, bylo zakotvení České republiky do mezinárodních struktur, Evropské unie a Severoatlantické aliance, což je podle mě nedoceněné. Žijeme v relativně bezpečném prostoru a jsme součástí civilizované části Evropy.

Jinou věcí je ale podle mě změna chování, hodnot a mentality Čechů. To jsou věci, které třeba nejsou tolik vidět, ale tam se ty pozůstatky minulosti projevují velmi silně. Myslím, že ti, kteří doufali, že po roce 1989 přijde zlatý věk, by byli v tomto ohledu hodně zklamaní.

Co té hodnotové obrodě Čechů zabránilo? Mělo podle Vás dojít k zákazu komunistické strany?

My bychom se neměli bavit o tom, jestli jsme měli zakázat komunisty, ale proč se to už dávno nestalo. Jestli někdo tvrdí, že zákaz je absurdní, tak tím pádem říká, že schvaluje zločiny, které strana dělala, protože jinak není možné souhlasit s její další existencí. Myslím si, že se dá pochopit z taktického hlediska, že do ledna 1990 lidé, kteří zastupovali vzbouřenou veřejnost, odmítali mluvit o zákazu a zdůrazňovali, že je potřeba soustředit se na budoucnost a až na výjimky nehovořili o potřebě spravedlivého vyrovnávání včetně potrestání konkrétních zločinců. Po roce 1990 už ale tyto názory neměly podle mého názoru opodstatnění. Další existence komunistické strany pak výrazně poznamenala polistopadový vývoj. Například výrazně omezila možnosti alternace, tedy střídání pravice a levice, neboť komunistická strana neměla až donedávna koaliční potenciál.

Nechuť zakázat komunistickou stranu souvisel s tím, že v této partaji bylo v listopadu 1989 celkem 1 740 000 lidí. Byla zde obrovská skupina osob, která byla ochotna vstoupit do strany s totalitním charakterem. Naprostá většina do ní vstoupila v situaci, kdy komunistické vládli za pomoci násilných metod již řadu let. Členové stany nesli pochopitelně různě velkou odpovědnost, ale všichni byli její součástí. A naprostá většina z nich samozřejmě nevolala po zákazu strany, i když z ní většinou hned po listopadu 1989 odešli. Jejich minulost nebylo možné ze dne na den vymazat.

Je tedy na zákaz komunistů už pozdě?

Všechny pokusy o zákaz končily záhy argumentem, že se tento krok měl udělat v roce 1990 a už je na něj pozdě. Postupně, jak čas plynul, se komunisté začali podílet na moci na všech úrovních včetně té vládní, když umožnili vznik současné vlády a velmi často hlasují s ANO a ČSSD. Je možné, že po příštích volbách již otázku zákazu komunistů řešit nebudeme, protože se už komunisté nedostanou do Poslanecké sněmovny. Pokud by měli být dnes zakázáni, pak by to mělo být kvůli současné činnosti. Řada výroků jejich představitelů je podle mě za hranou. Například současné politické zřízení někteří soudruzi považují za zločinné a hovoří o nutnosti jeho likvidace. Takové výroky by měly stačit k tomu, aby tato strana byla zakázaná jako extremistická. Jedná se ovšem o pouhé proklamace, násilné činy se zatím chvála Bohu nekonají. Soudruzi připomínají spíše dobře fungující továrnu na peníze, než revoluční předvoj proletariátu, řečeno ironicky třídní frazeologií.

Mapa pochodu 17. listopadu 1989

Jakým způsobem polistopadová existence komunistické strany ovlivnila současný stav politiky a společnosti? 

Jak jsem již uvedl výše, zásadně to poznamenalo politickou soutěž, protože s komunisty nikdo nechtěl jít do koalice. Tím se výrazně zmenšil manévrovací prostor. Tato skutečnost přispěla i ke vzniku opoziční smlouvy na přelomu století, což následně vedlo vedle různých korupčních skandálů k postupné nedůvěře k tradičním politickým stranám a vzestupu populistů typu Andreje Babiše.

Pak je tu ještě jeden tradiční argument stoupenců zákazu komunistické strany: Když není možné, aby existovala strana nacistická, jak tu může existovat strana komunistická?

Už jste zmínil vyrovnávání se s minulostí například v justiční rovině. Jak se ale Čechům daří vyrovnat se s tím osobně? Zvlášť těm, kteří měli ve straně rodiče a prarodiče?

Každý nesl jiný díl odpovědnosti, někdo jako řadový člen strany a někdo jako funkcionář, který měl díky své angažovanosti značné výhody. Zatížení je proto různé. V poslední době se mi celkem často stává, že se na mě obrací vnukové a pravnuci lidí, kteří zjistili, že někdo z jejich blízkých se angažoval jako straník či příslušník StB. Většinou to jsou lidé, kteří mají vůči komunismu často velmi vyhraněný, odmítavý postoj, a šokuje je, když zjistí, že jejich příbuzní se na minulém režimu podíleli. Říkám jim vždy, že je potřeba zjistit podrobnosti a popsat reálné kontury osudu toho či onoho, ale že je také nutné si uvědomit, že se na fungování totalitního režimu podíleli určitým způsobem jejich předci a nikoliv oni samotní, a proto za to nenesou žádnou osobní odpovědnost. Takhle se přece choval komunistický režim, který trestal děti za to, co dělají rodiče a prarodiče.

Na straně druhé se často setkám s případy, kdy se konkrétní člověk snaží zločiny komunismu bagatelizovat a mává nad tímto tématem rukou, že se to stalo už dávno, a proto o tom není třeba mluvit, tak potom často vidím, že se jedná o člověka, který se sám v komunismu angažoval, nebo měl komunisty mezi svými nejbližšími příbuznými. Svým postojem se snaží historii relativizovat, protože není ochotný se podívat zpět s kritickým nadhledem.

Pojí se s tou relativizací historie i nedostatečné uznávání hrdinů třetího – protikomunistického – odboje?

Na počátku devadesátých let bylo toto téma poměrně neznámé a historici se třetímu odboji věnovali minimálně. Hovořili o něm především ti, kteří sami pocházeli z rodin postižených předlistopadovým režimem. Malá ochota akademických institucí věnovat se tomuto tématu byla společně se snahou více zpřístupnit archivy veřejnosti důležitým motivem, proč vznikl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Významným přelomem byl vznik zákona o ocenění účastníků protikomunistického odboje. Do této doby stát pouze rehabilitoval a odškodňoval oběti komunistického režimu. Dodnes přišlo více než čtyři tisíce žádostí o vydání osvědčení účastníka třetího odboje. Okolo 40 % žádostí vyhodnotilo Ministerstvo obrany či Etická komise ČR jako oprávněné. Na stranu druhou ověřování trvá velmi dlouho, v některých případech se jedná o složité případy. Žádostí stále přibývá, týkají se nyní zemřelých osob, za které je podávají příbuzní či sdružení bývalých politických vězňů a spolky věnující se historii.

Jaká je současná situace bývalých politických vězňů, kteří trávili dlouhé roky za mřížemi či v pracovních táborech? Mnozí z nich mají kvůli tehdejší perzekuci nízké penze, zatímco bývalí komunističtí politici v čele s Miloušem Jakešem si žijí nad poměry průměrných seniorů.

Každý účastník protikomunistického odboje si po udělení zmíněného osvědčení může požádat, pokud splnil podmínky pro udělení důchodu, o jeho zvýšení na průměrnou výši. Političtí vězni, kteří strávili ve vězení dlouhé roky, pobírají k důchodu příplatky a byli opakovaně odškodněni. Problém mají v některých případech spíše jejich děti, které nemohly studovat a musely pracovat často v podřadných zaměstnáních.

V současné době odchází poslední generace politických vězňů z poúnorového období. Nepříznivě se to odráží na situaci v Konfederaci politických vězňů ČR. Opakovaně do Prahy nepřijel dostatek jejích členů, aby mohl být platný sněm, na kterém se měli rozhodovat o tom, zda budou dále pokračovat či ukončí činnost. Jedná se v současnosti o několik set aktivních lidí, většina z nich je frustrována především současnou situací, kdy je vláda u moci díky komunistické straně a v jejím čele stojí registrovaný agent Státní bezpečnosti, který je trestně stíhaný za finanční podvod.

Přesto je řada z nich optimisty a i ve vysokém věku se snaží předávat svoje zkušenosti s totalitním režimem dalším generacím. Bodou nám všem jejich hlasy chybět.

Myslíte, že by dokázali Češi znovu bojovat za ideály a vyjít do ulic, kdyby to bylo potřeba?

V minulém století se vždy našli lidé, kteří v obou totalitních režimech nemlčeli a ozvali se. Nepochybuji o tom, že se najdou také v budoucnosti.  

 

SDÍLET

Naše newslettery rozesíláme každý týden

Šarlatáni brzdí seriózní výzkum účinků antabusu, říká biochemik Cvek

Marek Kerles
Dnes • 08:00

Český biochemik Boris Cvek byl členem mezinárodního týmu, který před třemi lety uveřejnil v prestižním vědeckém časopise Nature důležitou studii o účincích antabusu na rakovinné bujení. Vědci tehdy prokázali, že lék, využívaný pro léčbu alkoholismu, ničí v laboratorních podmínkách nádorové buňky a podobně funguje i při pokusech na myších. Dnes se na celém světě začalo o látce antabus i v odborných kruzích mluvit také jako o možném léku pro pacienty s covidem-19. Podle Borise Cveka je však tenhle předpoklad založen na zcela mylných a neseriozních základech a v konečném důsledku má na solidní výzkum antabusu kontraproduktivní účinek.

Cíl v nedohlednu, česká CNN marně čeká na své diváky

Vojtěch Kristen
Dnes • 06:00

KOMENTÁŘ VOJTĚCHA KRISTENA | Cíl je stále v nedohlednu. Taková je ve zkratce situace stanice CNN Prima News po osmi měsících na trhu. Stanici v průměru sleduje půl procenta lidí u obrazovek, většina pořadů dosáhne na sledovanost pouze v řádu nižších desetitisíců.

Lednové počasí a chyby Francouzů. Co s odstupem víme o blackoutu, který ohrozil Evropu?

Jan Kalous
Včera • 18:39

Možná jste si toho nevšimli, což je dobře. Nevšimla si toho v nějaké větší míře ani mnohá naše média, což už tak dobře není. Evropa se minulý pátek ocitla na hraně blackoutu. Je to ve své podstatě příběh o tom, jak nebezpečnou situaci v přenosové soustavě nastartovala Francie, ale zažehnaly ji české jaderné a uhelné elektrárny.