Nemáme tu štěnice? V Řízení letového provozu a Jihočeském kraji si najali firmu na hledání odposlechů

V Řízení letového provozu a Jihočeském kraji si na hledání odposlechů najali privátní firmu z Ostravy. Vyjma kanceláří měla být proti odposlechu prověřena i auta, zda se v nich nenachází sledovací technika. Zkontrolovány měly být rovněž telefonní a elektrické rozvody (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa), počítačové sítě a elektrospotřebiče, nábytek, podlahy, stěny či stropy. 

Při čtení smluv, které uzavírají některé instituce veřejné a státní správy či státní firmy, lze sem tam narazit na velmi zajímavé předměty plnění. Jako například na smlouvu, jejímž cílem mělo být „posouzení fyzické ochrany vybraných prostor a provedení technické prohlídky instalace nežádoucích zařízení včetně pořízení zápisu“. Zjednodušeně řečeno, jde o prověrku prostor či aut, jestli v nich nejsou nainstalovány „štěnice“.

Smlouvu podobného znění uzavřel v roce 2016 Jihočeský kraj s ostravskou společností F.S.C. Bezpečnostní poradenství. Prvního listopadu 2016 ji podepsal hejtman Jiří Zimola. Předmětem smlouvy bylo posouzení fyzické ochrany vybraných prostor Krajského úřadu a provedení technické prohlídky instalace nežádoucích zařízení včetně pořízení zápisu. Předmětem plnění dle této smlouvy bylo osm místností s celkovou podlahovou plochou do 300 m čtverečních a tři osobní automobily objednatele, tedy Jihočeského kraje. „Účelem smlouvy je zhodnotit úroveň fyzické ochrany kanceláří, sekretariátů a zasedacích místností z pohledu ochrany projednávaných a ukládaných informací a ochrany před instalací nežádoucí odposlechové techniky,“ stojí ve smlouvě, která je zveřejněna na Hlídači státu.

F.S.C. Bezpečnostní poradenství Miroslava Fryšara mělo provést fyzickou prohlídku prostorů (místností), „která je orientována na kontrolu telefonních a elektrických rozvodů (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa), počítačových sítí a elektrospotřebičů, nábytku, podlah, stěn, stropů, dekoračních a reklamních předmětů apod“. Dále pak rádiovou kontrolu se zaměřením na odhalení všech rádiových prostředků, které by mohly být v činnosti a na vytvoření frekvenční mapy prostoru. Nebo kontrolu metalických vedení detektorem nelinearit na vedení a kontrolu telefonních linek. V rámci prověrky měl být použit i „detektor nelineárních přechodů druhé generace“, který umí odhalit i odposlechové prostředky, které nejsou v daný okamžik aktivní. Dále měly být použity: „termo kamery k odhalení zdrojů tepelné energie – produkované polovodiči (elektronickými součástkami), přístroj RFDS4 k detekci technických prostředků odposlechu na linkových vedeních (el. rozvody 220V, telefonní rozvody, datová síť) a prostředky pro odhalení skrytých mini objektivů kamerových systémů.

Evropa už není ve válce proti Big Tech sama

Bývalý hejtman Jiří Zimola (ČSSD) se o zakázce bavit nechce. „S vašimi dotazy se obracejte na vedení Krajského úřadu Jihočeského kraje, které vám bezpochyby popíše souslednost i důvodnost všech kroků. Doporučuji vám podívat se i na to, že ve věcech technických smlouvu zajišťoval někdo jiný, mou povinností coby statutárního zástupce kraje bylo ji pouze parafovat. Škoda, že vám v honbě za senzací chybí elementární profesionalita,“ zareagoval na otázky reportéra INFO.CZ.cz exhejtman Zimola. Ze smlouvy vyplývá, že služby na odhalení odposlechu objednal Zimolův náměstek a taktéž člen ČSSD Jaromír Slíva. Prohlídka měla stát 377 tisíc korun.

Podle registru smluv nebyla smlouva nakonec nikdy realizována. „S ohledem na to, že s plněním ze smlouvy dosud nebylo započato, respektive žádná ze smluvních stran neposkytla jakékoliv plnění druhé straně, smluvní strany tímto zároveň výslovně prohlašují, že vůči sobě nemají žádné finanční či jiné nároky,“ podepsala v březnu loňského roku ukončení smlouvy se společností F.S.C. Bezpečnostní poradenství Zimolova nástupkyně Ivana Stráská.

Podle několika zdrojů INFO.CZ nové vedení Jihočeského kraje zvažuje, že na smlouvu s F.S.C. Bezpečnostní poradenství naváže a nechá si prostory, ve kterých bude působit, skutečně proti odposlechu prověřit. To v Řízení letového provozu (ŘLP) prohlídka proti odposlechům proběhla, smlouva byla uzavřena v roce 2015. V rámci obranné prohlídky měly být jednou za tři měsíce prověřeny vybrané místnosti a kontrolou měly projít co čtvrt roku automobily managementu ŘLP. Firma F.S.C. Bezpečnostní poradenství měla zajistit i školení v oblasti citlivých informací pro „vedení podniku, střední management a vybrané specialisty“. Cena prohlídky metru čtverečného proti odposlechům byla stanovena na 630 korun, prověrka jednoho automobilu na 3 700 korun. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

„Až na krev.“ Americké prezidentské volby v deseti obrazech

„Hlavním důvodem je, že státní podnik ŘLP ČR jako prvek kritické infrastruktury státu v rámci své činnosti a strategického poslání pracuje s informacemi, které mohou být považovány za vysoce citlivé z hlediska zájmů státu (zejména spolupráce s Armádou ČR při zajištění integrity vzdušného prostoru). Významným důvodem je také zajištění ochrany citlivých obchodních informací při strategickém rozhodování a úvahách, týkajících se celkového objemu investičních prostředků podniku při pořizování nového hlavního systému podniku a souvisejících zakázkách. Dalším důvodem byl i dynamický nárůst komerčních aktivit podniku a jeho působení na mezinárodním konkurenčním  trhu v oblasti výcviku leteckého personálu,“ vysvětluje najmutí hledačů odposlechů mluvčí ŘLP Richard Klíma.

Zakázka byla podle Klímy soutěžena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jako zakázka malého rozsahu. „Výzva k podání nabídky byla odeslána třem dodavatelům na základě nabídky jejich činnosti na internetu. Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny – v tomto případě váha nabídkové ceny činila 100 procent. K realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ‚Služby v oblasti ochrany citlivých informací‘ byla proto oslovena společnost F.S.C, která podala nabídkovou cenu nejnižší,“ podotýká Klíma.

ŘLP si podle Klímy chtělo zajistit periodickou ochranu (interval tří měsíců) citlivých informací a ochrany před odposlechovou technikou „a to pasivním způsobem, tedy zda existuje riziko odposlechu nebo ne“. „Plnění smlouvy tak zahrnovalo tuto ochranu v případě vybraných prostor podniku a vybraných vozidel podniku. Dalším důležitým předmětem plnění bylo školení všech vrstev managementu v oblasti ochrany citlivých informací a související konzultační činnosti v oblasti bezpečné mobilní komunikace a zabránění úniku citlivých informací,“ pokračuje Klíma.

Klíma ubezpečuje, že v případě ŘLP se jednalo o preventivní a oprávněné opatření, vedoucí k průběžnému zajištění ochrany citlivých informací. „Vedení podniku nedisponovalo informacemi, které by zakládaly důvodné podezření o provádění odposlechů nebo úniku citlivých informací ze společnosti a které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení tak, aby byly nasazeny operativně–technické prostředky policejních složek,“ zareagoval na otázku, proč nebyl osloven policejní Útvar zvláštních činností, který se odposlechy zabývá.

Škárka neví, o čem mluví. Jeho „zrůdy“ rozpoutaly obrovskou vlnu solidarity, říká ředitelka Nedoklubka

Od účinnosti smlouvy v listopadu 2015 ŘLP společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství vyplaceno celkem 1 187 000 korun včetně DPH. „Poslední čerpání ze smlouvy proběhlo v dubnu 2019. V souladu s předmětem smlouvy a na základě předávacích protokolů k jednotlivým fakturám se jednalo o činnosti uvedené v předmětu smlouvy, nebo s předmětem úzce souvisejícími (např. poradenství v případě výběru nového poskytovatele strážní služby – jedná se o velmi důležitý prvek, protože případný teroristický útok by znamenal vysoké finanční ztráty a ohrožení bezpečnosti). V současné době je čerpání ze smlouvy, stejně jako u drtivé většiny ostatních provozních smluv pozastaveno, a to jako součást intenzivního snižování nákladů v reakci na aktuální krizi letecké dopravy,“ dodává ke smlouvě na ochranu před odposlechy mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma.

Dle Hlídače smluv firma F.S.C. Bezpečnostní poradenství uzavřela ve veřejném sektoru 141 smluv za celkem 90 milionů korun. Z toho 13,4 % smluv se skrytou cenou. Hlídač smluv také konstatuje, že společnost dostala 52 dotací v celkové hodnotě 20 803 847 korun.

„Naše společnost poskytuje veškeré služby v souladu s platnými zákony a odbornými normami. Provádění obranných technických prohlídek je prováděno s využitím nejmodernějších technologií a vysoce kvalifikovaným personálem. Rovněž dodržujeme etický kodex, který je součástí našich compliance pravidel. Služba představuje převážně technický úkon, založený na sofistikovaných měřících technologiích. Do měřících technologií, které jsou určeny také např. k měření parazitního vyřazování výpočetní techniky jsme investovali částku v řádech desítek milionů korun. Většina klientů si službu neobjednává jako ochranu proti represivním složkám státu, ale proti komerčním subjektům i jednotlivcům, kteří se nasazováním operativní techniky zabývají,“ zareagovala na otázky asistentka předsedy představenstva společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství Marcela Struhalová. A upozornila, že smlouva, která byla podepsána s Jihočeským krajem, nebyla nikdy realizována.

„To, zda si právnická osoba objedná měření prostor, které má vyloučit nasazení odposlechové techniky, je na jejím rozhodnutí. Výjimkou jsou subjekty, kterým poskytuje tyto služby policie nebo jiné složky státu na základě důvodů uvedených v příslušném právním předpisu. Dalším důvodem objednávek ze státního sektoru jsou kapacitní možnosti policie. Ostatní informace, na které se ptáte, jsou předmětem obchodního tajemství naší společnosti a našich klientů,“ dodala za firmu F.S.C. Bezpečnostní poradenství Marcela Struhalová.

Daniel Křetínský: Proč nepodepíšu dohodu, kterou Google nabídl tisku

SDÍLET
sinfin.digital