Zásady ochrany osobních údajů předplatitelů periodického tisku – magazínu „I“

Info.cz

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

Kdo je správcem mých osobních údajů?

-   CMI News s.r.o., IČO: 07749147, DIČ: CZ07749147, se sídlem: Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 306914 (dále také jako „Info.cz“ či „správce“)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

-      vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, na základě Vaší objednávky předplatného na stránkách www.info.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

-      při objednávce předplatného periodického tisku - magazínu I (dále také jako „magazín I“) shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, údaje o platbě předplatného, údaje o počátku a konci předplatného, včetně období obnovování předplatného;

-      další údaje označené jako nepovinné, které jsou uvedeny přímo Vámi v části nepovinných a doplňujících údajů k objednávce předplatného.

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

-      pro účely plnění smlouvy o předplatném magazínu I, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

o   doručení výtisků magazínů na Vámi uvedenou adresu, přičemž za těmito účely budou osobní údaje zpracovávány také distributorem, prostřednictvím kterého bude docházet k doručení magazínu I na Vámi zvolenou adresu;

o   zasílání obchodních sdělení souvisejících s předplatným magazínu I, a to po dobu jejího poskytování;

o   rozvoj námi poskytovaných služeb

o   vytvoření personalizovaných nabídek a akcí, které by vás mohly zajímat;

o   pro účely marketingových nabídek správce.

-      Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce na zajištění provozu a rozvoji jeho služeb souvisejících s předplatným magazínu I.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

-      osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu na základě předplatného magazínu I, popř. do doby vypořádání vzájemných nároků vzešlých ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis;

-      údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů;

-      pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než je plnění smlouvy (zasílání marketingových nabídek apod.), budeme zpracovávat Vaše osobní údaje až do odvolání takového souhlasu, maximálně však tři roky.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

-      s Vaším výslovným souhlasem poskytujeme osobní údaje subjektům pro účely marketingových nabídek;

-      subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

-      poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout služby předplatného magazínu I;

-      pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání marketingových nabídek), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva ohledně osobních údajů v souvislosti s předplacením magazínu I?

-      Právo na přístup k osobním údajům

o   Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

-      Právo na opravu osobních údajů

o   Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.

-      Právo na výmaz osobních údajů

o   Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

-      Právo na omezení zpracování osobních údajů

o   Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

o   Toto právo máte i v případě, pokud již Info.cz osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování a Vy současně požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

-      Právo na přenositelnost osobních údajů

o   Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

-      Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

o   Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

-      na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Jakým způsobem Info.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

-      osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění níže uvedených účelů;

-      zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

-      osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?

-      ne, Vaše údaje nejsou předávány ke zpracování mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů?

-      Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady může Info.cz příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby Info.cz dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na email našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected].

V Praze dne 25. června 2020.

Info.cz

sinfin.digital