Informace o zpracování osobních údajů pro předplatitele a registrované uživatele

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CMI News s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306914, IČO: 07749147, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:

e-mail  [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování:

Osobní údaje správce zpracovává na základě:

  • registrace do služby
  • smlouvy o předplatném

Registrace do služby

Správce umožňuje přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen „Služba“) na internetových stránkách (dále jen „Internetové stránky“) a v aplikacích (dále jen „Aplikace“) správce. Uživatel Služby (dále jen „Uživatel“) získá registrací do Služby na Internetových stránkách nebo v Aplikaci přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí správce registrací podmíněny. Blíže viz také „Podmínky pro užívání služby informační společnosti“. Registrací do Služby vstupujete se správcem do smluvního vztahu, který je právním základem pro zpracování osobních údajů. 

Pro účely poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, email, IP adresu Vašeho počítače a údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení), případně Vaše příspěvky k obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích.

Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovanými Službami. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované v rámci registrace, nebudeme Vám moci poskytnout Služby, které jsou registrací podmíněny.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, na základě Vaší registrace.

Smlouva o předplatném

Vámi učiněnou objednávkou předplatného periodického tisku a jejím následným potvrzením z naší strany je uzavřena smlouva, jejímž předmětem je dodávka příslušného titulu Vám nebo Vámi určené osobě a úhrada ceny za toto předplatné správci (dále jen „Předplatné“). Blíže viz také „Všeobecné obchodní podmínky pro služby předplatného“.  Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Předplatného budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa pro Předplatné, telefon, e-mail), objednaný titul a počet výtisků, údaj o Vašich platbách za Předplatné a vrácených částkách (včetně čísla účtu, případně osobního spojovacího čísla SIPO a době a způsobu platby), počátku a konci poskytování Předplatného a o období, na které je Předplatné automaticky obnovováno.

Pokud je Předplatné poskytováno jiné osobě, než která ho objednala, budeme zpracovávat spolu s doručovací adresou pro Předplatné také jméno a příjmení této osoby. Této osobě rovněž můžeme sdělit, kdo pro ni předplatné objednal. Pokud uplatníte reklamaci doručení předplaceného titulu, budeme zpracovávat údaje o této reklamaci (čas a důvod reklamace, předplacený titul, způsob vyřízení reklamace). Pokud jste získali nárok na získání dárku k Předplatnému, budeme zpracovávat údaje o tom, jaký dárek jste získali a o době a způsobu jeho předání včetně případného potvrzení o jeho předání.

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaj o předplaceném titulu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s nabídkou periodického tisku podobného zaměření jako předplacený titul. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce na rozvoji vydavatelské činnosti. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované v objednávce Předplatného, nebudeme Vám moci poskytnout Předplatné a neuzavřeme s Vámi odpovídající smlouvu.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, na základě Vaší objednávky Předplatného.

Příjemci osobních údajů, místo zpracování osobních údajů a technické zabezpečení

K Vašim osobním údajům mají přístup pověření zaměstnanci správce, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů, včetně poskytovatelů služeb, kteří správci poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT.

Vaše heslo není uloženo v čitelné podobě, pouze jeho otisk (hash), z něhož nelze heslo zpět rekonstruovat. K vytvoření otisku (hashe) používá systém algoritmus bcrypt (stretch 12).

Vaše osobní údaje budeme předávat poskytovateli doručovacích služeb za účelem doručení Předplatného.

S Vaším výslovným souhlasem můžeme Vaše osobní údaje poskytnout obchodním partnerům pro účely marketingových nabídek, účasti v soutěžích, aukcích, online hrách či jiných akcí pořádaných správcem či jeho obchodním partnerem. Tento souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každé marketingové nabídce nebo písemně či elektronicky na kontaktní údaje správce.

Osobní údaje správce ukládá v zabezpečené elektronické formě a využívá je pro naplnění shora uvedených účelů, popř. je předává výše specifikovaným osobám. Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Vaše osobní údaje vztahující se k reklamacím budeme zpracovávat po dobu 4 let od uplatnění příslušné reklamace. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejích práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně údaj o předplaceném titulu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovanými Službami a/nebo nabídkou periodického tisku po dobu trvání registrace ke Službě a/nebo Předplatného a dále po dobu 2 let od skončení registrace ke Službě a/nebo Předplatného. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Na Vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.

Tuto Informaci o zpracování osobních údajů může správce příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby správce dále používat i po úpravách či aktualizaci této Informace o zpracování osobních údajů, berete na vědomí její aktuální znění.

Poslední aktualizace dne 1. 1. 2024

sinfin.digital