Informace o zpracování osobních údajů pro novinářské a další účely

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CMI News s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306914, IČO: 07749147, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
e-mail  [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ zpracování

Správce vydává tištěné periodické tituly, tištěné neperiodické publikace, elektronické verze periodických titulů, elektronické verze neperiodických publikací, provozuje internetové stránky a aplikace pro mobilní telefony, tablety a podobná koncová zařízení (dále jen „média“). 

Při výkonu naší publicistické činnosti můžeme dojít k tomu, že budeme zpracovávat osobní údaje konkrétních osob pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu, a to zpravidla identifikační údaje, kontaktní údaje a obrazové záznamy včetně fotografií apod. Zvláštní ohled bereme na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje), jako jsou např. údaje o náboženském vyznání, zdravotním stavu nebo sexuální orientaci a údaje týkající se rozsudků v trestních věcech, které požívají vyšší míry ochrany. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme a případně zveřejňujeme pouze pokud jsme dospěli k závěru, že na jejich zpracování a zveřejnění je významný celospolečenský zájem.

Osobní údaje zpracováváme zpravidla:

  • jako podklad pro přípravu článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu
  • pro publikaci článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu v příslušném druhu média
  • pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu
  • jako součást fotobanky v případě, že jde o obrazový snímek, k jehož publikaci jsme oprávněni.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), dle kterého lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Toto zpracování osobních údajů není podmíněno povolením nebo schválením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je též oprávněný zájem správce (např. na ochraně práv a oprávněných zájmů v rámci sporů s třetími osobami) a výkon ústavně zaručené svobody projevu a práva na informace. 

Poskytování osobních údajů pro výše uvedené účely a na výše uvedeném právním základě není povinné.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejně dostupných zdrojů nebo z jiných zdrojů. 

Příjemci osobních údajů, místo zpracování osobních údajů a technické zabezpečení

Osobní údaje zveřejňované v rámci médií jsou správcem zpřístupňovány veřejnosti, případně registrovaným uživatelům či předplatitelům.

K Vašim osobním údajům mají přístup pověření zaměstnanci správce, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů, včetně poskytovatelů služeb, kteří správci poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT.

Osobní údaje, které budou publikovány v našich médiích, mohou být předány osobám, které se zabývají monitoringem médií.

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v České republice. Originály písemných dokumentů budou uchovávány také v listinné formě, a to v našem sídle nebo v námi určeném skladovacím zařízení na území České republiky.

Osobní údaje správce ukládá v zabezpečené elektronické formě a využívá je pro naplnění shora uvedených účelů, popř. je předává výše specifikovaným osobám. Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání právního základu pro jejich zpracování.

Pokud je osobní údaj zpracováván jako podklad pro přípravu článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu, ukončíme jeho zpracování, pokud nebude takto použit a současně nebudeme mít za to, že údaj bude použit v jiném připravovaném nebo zvažovaném materiálu.

Pokud je osobní údaj uveřejněn v článku, reportáži resp. jiném publicistickém útvaru, včetně jeho obrazového doprovodu, bude zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém úložišti sloužícím pro provoz příslušného elektronického média nebo pro archivaci příslušného tištěného média v elektronické podobě bez časového omezení.

Pokud je osobní údaj zpracováván pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu může být v závislosti na jeho povaze zpracováván bez časového omezení, zpracování sami ukončíme, pokud důvod pro něj odpadne.

Pokud je osobní údaj zpracováván uložením ve fotobance, bude zpracováván po dobu trvání oprávnění k publikaci příslušného obrazového snímku (tj. v některých případech bez časového omezení).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, a po jakou dobu budou zpracovávány. Máme právo na ochranu zdroje a obsahu informací. Nejsme povinni poskytnout Vám zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, ani informaci o tom, zda pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Právo na přístup k osobním údajům se nepoužije, pokud se jedná o osobní údaje, které námi nebyly uveřejněny a jsou zpracovávány pouze pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. V ostatních případech můžeme přístup k osobním údajům vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.), pokud zpracování těchto údajů není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a šíření informací. V případě uplatnění práv na výmaz nebo na opravu osobních údajů, které jsou zpracovávány pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu, se postupuje podle § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody. Námitku lze v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu vznést jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů; přitom musíte uvést konkrétní důvody nasvědčující, že v daném případě převažuje oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod nad zájmem na takovém zpřístupnění nebo uveřejnění. Pokud budeme mít za to, že jste osvědčili, že nad zájmem na tomto uveřejnění v daném případě převažuje Váš oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod, zpřístupnění nebo uveřejnění ukončíme.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně. Jde-li o zpracování osobních údajů pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu, máte právo na omezení zpracování osobních údajů pouze tehdy, pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy tyto údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. To neplatí, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

V některých případech může být Vaše právo omezeno v souladu s výjimkou podle čl. 85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“).

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Na Vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.

Tuto Informaci o zpracování osobních údajů může správce příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby správce dále používat i po úpravách či aktualizaci této Informace o zpracování osobních údajů, berete na vědomí její aktuální znění.

Poslední aktualizace dne 1. 1. 2024

sinfin.digital