Využití informací pro marketingové účely

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CMI News s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306914, IČO: 07749147, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:

e-mail  [email protected]

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o.
telefon +420228226846
e-mail  [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Osobní údaje správce zpracovává na základě:

  • registrace do služby
  • smlouvy o předplatném

Souhlas s využitím kontaktních informací pro účely přímého marketingu

Vaši e-mailovou adresu můžeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovanými Službami. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, na základě Vaší registrace.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Na Vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.

Tuto Informaci o zpracování osobních údajů může správce příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby správce dále používat i po úpravách či aktualizaci této Informace o zpracování osobních údajů, berete na vědomí její aktuální znění.

Poslední aktualizace dne 1. 1. 2021

sinfin.digital