Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

DOKUMENT: Koaliční smlouva ANO a ČSSD. Přečtěte si, na čem se strany oficiálně dohodly

DOKUMENT: Koaliční smlouva ANO a ČSSD. Přečtěte si, na čem se strany oficiálně dohodly

Hnutí ANO a ČSSD dnes podepsaly společnou koaliční smlouvu. ČSSD se v jednom z bodů zavazuje k podpoře ANO ve středečním hlasování poslanců o důvěře. Dohoda má zajistit hladkou spolupráci koalice během období jejich vlády. Představitelé stran jsou s podobou smlouvy spokojeni. Podpis smlouvy probíhal za zavřenými dveřmi bez přítomnosti médií. Její obsah si teď můžete přečíst zde. 

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO 2011 a ČSSD

na 8. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Hnutí ANO 2011, zastoupené předsedou Andrejem Babišem a předsedou poslaneckého klubu Jaroslavem Faltýnkem a Česká strana sociálně demokratická, zastoupená předsedou Janem Hamáčkem a předsedou poslaneckého klubu Janem Chvojkou uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tuto koaliční smlouvu:

1.Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem 15 členů, bude uplatněno zastoupení hnutí ANO 2011 a ČSSD v poměru 10 : 5, a to v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze č. 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený předseda vlády Andrej Babiš prezidentu republiky.

2.Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny dle dohody svých předsedů za spoluúčasti předsedů poslaneckých klubů. Obdobně bude postupováno v Senátu.

3.Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslankyně a poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4.Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5.Dojde-li v koalici i po dohodovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy 5 ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá prostřednictvím předsedy vlády demisi do rukou prezidenta, podá do 7 dnů demisi předseda vlády a spolu s ním, jeho prostřednictvím, všichni ministři navržení hnutím ANO 2011.

6.Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh, resp. takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany.

7.Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to

•o státním rozpočtu,

•o daních a poplatcích včetně zákonů na podporu jejich správy,

•s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů či veřejných financí

•týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,

•týkající se zahraniční a obranné politiky státu,

•týkající se postavení a fungování médií veřejné služby

budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 6 této koaliční smlouvy.

8.Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

9.Každá ze smluvních stran se zavazuje, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolá na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se poslanců a senátorů koaličních klubů k iniciativě poslanců či senátorů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády. Nerespektování tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení této koaliční smlouvy a bude postupováno v souladu s články 16, popř. 5.

11. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

•Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

•Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

•Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.

•Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.

•Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.

•Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

12. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

13. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím jednáním smluvních stran. Dohodovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohodovacího jednání.

14. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

15. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaliční smlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A.Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaliční spolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B.Koaliční rada

Jednání svolává předseda vlády dle potřeby. Delegaci koaliční strany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C.Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů se koná pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývá se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Jednání se mohou zúčastnit také max. 2 další zástupci klubu.

Setkání všech koaličních poslanců se koná na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D.Odborná spolupráce

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličních stran a vedení koaličních parlamentních klubů.

E.Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a koaličními senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

16. Dohodovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, která není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohodovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohodovacího jednání, adresované koaličnímu partnerovi, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

17. V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.

Za hnutí ANO 2011

Andrej Babiš

předseda hnutí ANO 2011

Jaroslav Faltýnek

předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011

Za Českou stranu sociálně demokratickou

Jan Hamáček

předseda České strany sociálně demokratické

Jan Chvojka

předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické

 

„Prostě končíš!" Jak Babiš zachází se svými lidmi. Komentář Markéty Žižkové

Už za pár hodin bude jasno o tom, jaké složení vlády si představuje designovaný premiér Andrej Babiš. Události, které k tomuto rozzuzlení vedou, zatím nepřinesly žádné velké překvapení. Už delší dobu se spekulovalo o tom, že ministerské křeslo opustí šéfka resortu obrany Karla Šlechtová nebo ministr průmyslu Tomáš Hüner. Příznačný je ovšem způsob, kterým se o svém konci dozvěděli.

Šéfovi hnutí ANO se daří až do poslední chvíle tajit jména ministrů za ANO. Ví je Hrad a pak zřejmě několik Babišových nejbližších. K jejich zveřejnění vyzývali designovaného premiéra i sociální demokraté (kteří by jako koaliční partneři alespoň občas něco rádi věděli), na veřejnost se ale nedostala. Jak opakují členové hnutí stále dokola, své záležitosti si strana umí řešit za zavřenými dveřmi. Prostor pro úniky je minimální. Už kvůli tomu, že sami členové „této firmy“ toho ví jen pomálu a spoléhají na svého šéfa.

Link

Páteční ráno přitom opět ukázalo, jak Babiš ke svým lidem přistupuje. O svém konci v čele resortů se „nechtění“ ministři dozvěděli až dnes. Během telefonátu. A bez vysvětlení. Alespoň tak to popsala médiím Šlechtová. Telefon jí zazvonil v sedm ráno před zasedáním vlády.

4987065:article:true:true:true

O důvodech, proč už s ní Babiš není spokojený, se napsalo mnoho. Osobně jí ale prý nic nevysvětlil. „Pan předseda nic nezdůvodňuje. Prostě mi řekl, že nebudu součástí nového návrhu vlády,“ komentovala to pro média smířeně končící ministryně.

Dnes ráno se Babišovo rozhodnutí dozvěděl i šéf resortu průmyslu a obchodu. Právě okolo Hünera, potažmo obsazení významného ministerstva vedl Babiš se Zemanem spor. Už nyní – ač neznáme přesné jméno nového ministra – panují obavy z toho, jakým směrem Česko povede v důležitých rozhodnutích, jako je dostavba jaderných elektráren.

Link

Kdy se tento člověk i další „nováčci“ o své nominaci od Babiše dozvěděli, je otázka. Také jim zazvonil telefon dnes ráno?

Faktem přitom je, že i ministři, kteří odchází o „své vůli“ a rozhodnutí oznámili už před časem, to nelíčí zrovna v optimistických barvách. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán pochopil, že se znelíbil Zemanovi mimo jiné tím, že vydal hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Kritizuje i poměry v ANO a tvrdí, že jeho názory se od směřování hnutí liší. Jeho odchod z resortu v posledních dnech působí tiše. Příliš nekomunikuje. Nevyjadřuje se ani k otázkám na resort. Nejvíce by se jeho kroky daly přirovnat k vytracení, kdy za sebou jen potichu zavře dveře.

Končící ministr zahraničí Martin Stropnický si zas po letech uvědomil, že politika je vlastně špinavá hra, na kterou nemá nervy.

Link

Když se podíváme na chvilku mimo vládu – třeba na pražský magistrát – tak uvidíme Adrianu Krnáčovou, která se rozčiluje, že ji obklopuje parta neschopných lidí. Zároveň je ale jasné, že k jejímu konci vedlo i to, že ztratila Babišovu podporu.

5017080:article:true:true:true

Zpátky ke kabinetu: už v pátek večer by mělo být jasno v tom, kdo za ANO získá místo v pověstném vládním autobusu. Jedno je ale jisté už teď. Každý jmenovaný bude muset počítat s tím, že přes přátelskou atmosféru na PR fotkách hnutí, ho může kdykoliv potkat krátký telefonát: „Končíš a není ti nic do toho proč“. A to i firemní šéfové svým podřízeným vyjadřují větší porci úcty.

32744