Vietnam ratifikoval obchodní dohodu s EU, je to příležitost i pro české firmy

Export.cz, David Jarkulisch

12. 06. 2020 • 18:05

EXPORT.CZ | Vietnamský parlament definitivně schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Dokument, který by měl vstoupit v platnost 1. srpna 2020, zruší většinu cel ve vzájemném obchodě. Přinese významný impuls pro zotavení vietnamské ekonomiky a otevře nové příležitosti pro české firmy.

Spolu s dohodou o volném obchodu parlament schválil také dohodu o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA), která však ještě podléhá ratifikaci národními parlamenty jednotlivých členských zemí EU, a zřejmě tak vstoupí v platnost v horizontu dvou let.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodou, jakou kdy unie uzavřela s rozvojovou zemí. Výrazná liberalizace obchodních toků v rámci dohody by měla umožnit až padesátiprocentní nárůst objemu vzájemného obchodu do pěti let.

EVFTA povede nejenom k odstranění cel na 99 procent obchodovaného zboží, ale umožní také zjednodušení celních procedur, odstranění netarifních překážek obchodu, usnadní evropským firmám přístup k vietnamským státním zakázkám a poskytne silnější ochranu práv k duševnímu vlastnictví. 

Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a produkty ze dřeva. Evropská unie si od dohody slibuje také celkové zlepšení podnikatelského prostředí ve Vietnamu a usnadnění vstupu evropských firem do řady doposud chráněných odvětví.

Vzhledem k tomu, že většina zboží exportovaného z Česka do Vietnamu spadá do kategorie strojů a zařízení, kde bude tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze očekávat, že EVFTA výrazným způsobem usnadní další pronikání českých výrobků na vietnamský trh. Kromě strojírenských výrobků budou cla snížena na nulu, nebo na zlomek současné celní sazby také u ostatních tradičních českých vývozních položek do Vietnamu. Mezi ty patří například sklo, zbraně a munice, nebo hračky.

Z dostupných studií, které se zabývaly dopadem dohody na tuzemský vývoz, vyplývá, že by se export české strojírenské produkce mohl po uplynutí všech přechodných období zvýšit o 35 % a export českých sklářských produktů dokonce až o 269 %. U ostatních významných exportních položek je očekáván nárůst v rozmezí od 10–30 %.

Některá odvětví však zůstanou ve Vietnamu před evropskými exportéry ještě po určitou dobu chráněna. Patří sem i pro české exportéry velmi perspektivní automobilový průmysl. Cla na dovozy automobilů a jejich součásti budou snižována postupně ze současných 78 % na nulu po dobu deseti let. Automobilový sektor tak bude pro české exportéry do Vietnamu plně liberalizován až v roce 2030. Po uplynutí všech přechodných období však lze očekávat nárůst českého exportu automobilů a autodílů do Vietnamu až o 55 %.

Také oblast zemědělského dovozu si bude Vietnam ještě nějaký čas chránit. Do jedenácti let však bude rovněž plně liberalizován. U řady zemědělských produktů bude clo snižováno v pravidelných ročních intervalech již od vstupu dohody v platnost. Například z pohledu českých exportérů velmi atraktivní sušené mléko bude možné dovážet zcela bezcelně už za šest let po vstupu EVFTA v platnost. Za čtyři roky bude zcela eliminováno clo pro dovoz českého chmele.

Nejdelší ochranu na vietnamském trhu bude mít domácí sektor produkce piva. Clo na dovoz českého piva tak bude zcela eliminováno ze současných 35 % až po jedenácti letech. Největším přínosem EVFTA v oblasti vývozu zemědělských produktů z EU do Vietnamu však není snížení celních sazeb, ale především zjednodušení a větší transparentnost v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů. Například dosud velmi komplikované vietnamské dovozní předpisy pro dovoz potravin budou v rámci nové dohody o volném obchodu významným způsobem zjednodušeny, zprůhledněny a budou nabízet rovné podmínky pro všechny členské země EU. Odpadne tudíž nutnost schvalovat dovoz potravin pro každou členskou zemi zvlášť.

Další přínosy EVFTA pro české exportéry budou plynout z liberalizace státních zakázek, které ve Vietnamu patří k nejlukrativnějším. Objednavateli jsou nejen ministerstva a státní instituce, ale také velký počet státních podniků, které stále tvoří více než 30 % vietnamského HDP. Vietnamská vláda se v dohodě zavázala poskytnout evropským firmám ve státních tendrech a výběrových řízeních stejné podmínky jako domácím společnostem.

Pozitivní zprávou pro vývozce tradičních českých produktů je také vyjednaná ochrana zeměpisných označení původu, která zaručuje jednoznačné odlišení originálních produktů od jejich napodobenin. Ve Vietnamu tak budou chráněna například označení „České pivo“, „Budějovické pivo“ nebo „Žatecký chmel“. Vietnam rovněž souhlasil, že na svých hranicích posílí opatření proti obchodu se zbožím s padělanou ochrannou známkou nebo padělaným zeměpisným označením původu.

Na lepší podmínky ve Vietnamu se mohou těšit také české firmy ze sektoru služeb. Vietnam uvolnil podmínky pro vstup evropských podnikatelů do sektorů, jako jsou počítačové, architektonické, finanční, pojišťovací, poštovní nebo realitní služby.

Lze očekávat, že nová dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem povzbudí i české investory ve Vietnamu. Dohoda poskytne českým investorům podstatně větší ochranu, než jakou zde požívali doposud. Případné spory budou moci za české investory řešit evropské instituce.

EU představuje pro Vietnam významný exportní trh, kam směřuje až 20 % vietnamských vývozů. Unie je po USA druhým největším vývozním trhem pro vietnamské produkty. Vietnam si proto od dohody slibuje nejen podstatný nárůst svých vývozů na evropský trh, ale také ekonomické oživení v řadě exportně orientovaných odvětví.

Dohoda nabývá platnosti v době, kdy se Vietnam potýká s negativními ekonomickými dopady pandemie koronaviru a hledá nové impulsy pro opětovné nastartování hospodářského růstu. Podle oficiálních vyjádření vietnamské vlády by dohoda měla být jedním z hlavních nástrojů, které pomůžou udržet růst HDP v tomto roce mezi 3,5-4,5 procenty a v příštím roce vrátí růst vietnamské ekonomiky opět k sedmi procentům.

Pozitivní vliv dohody na vietnamskou ekonomiku očekává také většina analytiků a mezinárodních finančních institucí. Nezávislé dopadové studie odhadují, že vietnamský HDP vzroste do roku 2025 zhruba o 4,6 %, přičemž vietnamské vývozy do EU by mohly vzrůst až o 43 %. Největší dopad bude dohoda mít na vývoz mobilních telefonů, elektroniky, textilu, obuvi a vietnamských zemědělských produktů. Očekává se rovněž pozitivní vliv na redukci chudoby ve Vietnamu. Pozitivní dopady dohody EU-Vietnam by z chudoby mohly dostat až stovky tisíc lidí.

Autor je ekonomický diplomat, působí na Velvyslanectví ČR v Hanoji

Text vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR

SDÍLET