Apple vs. EU: Jak číst rozsudek v ostře sledované bitvě o placení daní

Aleš Musil

KOMENTÁŘ ALEŠE MUSILA | Tribunál, evropský soud první instance se sídlem v Lucemburku, vydal dlouho očekávaný rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016. Komise v něm konstatovala, že daňová rozhodnutí Irské republiky ve prospěch společnosti Apple představují protiprávní veřejnou podporu, která je neslučitelná s vnitřním trhem EU. Americká technologická společnost měla Irsku doplatit na daních 13 miliard eur.

Čerstvý  rozsudek Tribunálu soudu EU především vyvolal politickou diskusi, která obsahuje jak kritiku fungování příslušného Generálního ředitelství Evropské komise, odpovědného za hospodářskou soutěž, tak i zpochybňování správnosti nominace Margrethe Vestagerové na pozici výkonné místopředsedkyně Evropské komise, která má na starosti soutěž a digitální agendu. V této diskusi však plně nezaznělo několik důležitých faktů. 

Za prvé, rozsudek není zatím konečný a Komise má právo (nikoli však povinnost) se proti němu odvolat k Soudnímu dvoru EU. Je teď příliš brzy odhadovat, jak se Komise zachová, ale ve hře jsou obě možnosti. Za druhé, i samotný rozsudek vytýká Irské republice neúplnou a veskrze nekonzistentní povahu šetřených daňových rozhodnutí vůči společnosti Apple. Hlavní rozpor mezi Komisí a soudem je veskrze právní a je veden o výklad ustanovení článku 107 Smlouvy o fungování EU, který upravuje pravidla veřejné podpory. Tento článek definuje jako neslučitelné s vnitřním trhem ty podpory, poskytované v jakékoli formě státem nebo z veřejných prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby. 

sinfin.digital