Apple vs. EU: Jak číst rozsudek v ostře sledované bitvě o placení daní

KOMENTÁŘ ALEŠE MUSILA | Tribunál, evropský soud první instance se sídlem v Lucemburku, vydal dlouho očekávaný rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016. Komise v něm konstatovala, že daňová rozhodnutí Irské republiky ve prospěch společnosti Apple představují protiprávní veřejnou podporu, která je neslučitelná s vnitřním trhem EU. Americká technologická společnost měla Irsku doplatit na daních 13 miliard eur.

Čerstvý  rozsudek Tribunálu soudu EU především vyvolal politickou diskusi, která obsahuje jak kritiku fungování příslušného Generálního ředitelství Evropské komise, odpovědného za hospodářskou soutěž, tak i zpochybňování správnosti nominace Margrethe Vestagerové na pozici výkonné místopředsedkyně Evropské komise, která má na starosti soutěž a digitální agendu. V této diskusi však plně nezaznělo několik důležitých faktů. 

Za prvé, rozsudek není zatím konečný a Komise má právo (nikoli však povinnost) se proti němu odvolat k Soudnímu dvoru EU. Je teď příliš brzy odhadovat, jak se Komise zachová, ale ve hře jsou obě možnosti. Za druhé, i samotný rozsudek vytýká Irské republice neúplnou a veskrze nekonzistentní povahu šetřených daňových rozhodnutí vůči společnosti Apple. Hlavní rozpor mezi Komisí a soudem je veskrze právní a je veden o výklad ustanovení článku 107 Smlouvy o fungování EU, který upravuje pravidla veřejné podpory. Tento článek definuje jako neslučitelné s vnitřním trhem ty podpory, poskytované v jakékoli formě státem nebo z veřejných prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby. 

Lesný: Kdyby stát Smartwings nepodpořil, tak by prodělal. Dopady bychom pocítili všichni

Jako u každé legislativní úpravy takto obecné povahy nelze jinak vymezit rozsah pravomocí příslušných orgánů dohledu než konkrétními rozhodnutími a následnou judikaturou. Komise a soud se zde neshodly na výkladu dvou klíčových právních pojmů veřejné podpory ve vztahu k daňové problematice – zvýhodnění a selektivita. Jinými slovy, zda bylo dostatečně prokázáno zvýhodnění, tedy jestli irské daňové schéma skutečně zvýhodňuje společnost Apple před jinými soutěžiteli na daném trhu a dále zda byla dostatečně prokázána selektivní povaha šetřených daňových rozhodnutí.

Rozsudek tedy nezpochybňuje existenci problému, včetně přitakání obecnému principu, aby všechny společnosti platily spravedlivý podíl na dani. Spíše koriguje přístup Komise k právnímu výkladu dvou klíčových pojmů ve vztahu k daňové problematice. Nadále platí, že pokud členské státy poskytují některým nadnárodním společnostem daňové výhody, které nejsou k dispozici jejich soupeřům, poškozuje to spravedlivou hospodářskou soutěž v EU. Otázka tedy není, zda tento problém existuje, ale o způsobu a výběru vhodných nástrojů k jeho řešení. Je možné, že právo hospodářské soutěže není tím úplně nejvhodnějším nástrojem na jeho vyřešení, ale cíl je rozhodně správný.

SDÍLET
sinfin.digital