Petřík: Airbnb může skončit. Pirát Michálek vylévá dítě i s vaničkou | info.cz

Články odjinud

Petřík: Airbnb může skončit. Pirát Michálek vylévá dítě i s vaničkou

KOMENTÁŘ JÁCHYMA PETŘÍKA | Sdílená ekonomika je fenoménem dnešní doby a nejenom česká legislativa se učí řešit její dopady přímo za pochodu. Kapitolou samou pro sebe je krátkodobé ubytování, kde hraje prim především platforma AirBnB. A právě v následujících týdnech by měla Poslanecká sněmovna projednávat návrh nové regulace tohoto způsobu podnikání.

Se svými pozměňovacími návrhy přichází i pirátský poslanec Jakub Michálek, který pracuje s premisou, že je-li ubytování poskytováno v rámci podnikání, může být realizováno pouze v prostorách určených k ubytování. Odkazuje při tom na ustanovení stavebního zákona.

To říká, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí. V praxi by to znamenalo, že pokud budete chtít svůj byt či dům pronajímat k ubytování, musíte mít tyto prostory zákonně zkolaudované pro tyto účely. Kouzlo je v tom, že ke kolaudaci potřebujete mj. souhlas všech dotčených subjektů, což jsou i majitelé dalších bytů v bytovém domě nebo vlastníci přilehlých parcel, nehledě na skutečnost, že často může být rekolaudace vyloučena již obecně územním plánem obce. Je nad slunce jasné, že možnost rekolaudace bude velice složitá a v některých případech i vyloučená.

Pozměňovací návrhy poslance Michálka jsou v mnohém nejasné, ovšem dle nejpravděpodobnějšího výkladu prvního z nich se požaduje, aby osoby poskytující ubytování v rámci podnikání – k čemuž dle předmětných pozměňovacích návrhů postačí poskytnout ubytování třikrát za rok a obdržet úplatu přesahující 30 tisíc korun za rok – musely zajistit změnu způsobu využití stavby na stavbu ubytovacího zařízení, když dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům. Pokud toto vlastník nezajistí, bude muset takový způsob ubytování ukončit.

Osobně si v praxi nedovedu představit bezproblémové změny způsobu využití staveb v takovém množství, aby tím nebylo poskytování ubytování prostřednictvím (především) AirBnB nepřiměřeně zasaženo. Například krátkým nahlédnutím do občanského zákoníku zjistíme, že o změně účelu užívání domu nebo bytu rozhoduje shromáždění společenství vlastníků, což samo o sobě majiteli jediného bytu v domě výrazně ztíží možnost dosáhnout takové změny. Nemluvě o vysoké variabilitě jednotlivých územních a regulačních plánů obcí. Z tohoto pohledu tak úprava nahrává spíše těm subjektům, které pro účely poskytování krátkodobého ubytování vlastní celé domy.

Podtrženo sečteno, pokud by první Michálkův návrh prošel a stal se normou, není vyloučen ani úplný konec celého poskytování krátkodobého ubytování přes Airbnb a podobné platformy. A to nejen v Praze, ale i ve zbytku republiky.

Michálkův návrh naprosto opomíjí fakt, že poskytování krátkodobého ubytování má všeobecně pozitivní dopad na ekonomiku, a to včetně dílčích regionů mimo Prahu. Takto likvidační plošná regulace na úrovni zákona se tedy jeví spíše jako nevhodné řešení. Negativní efekt nepocítí jen samotní ubytovatelé, ale též ty oblasti, které by mohly z turistického ruchu a všech jeho pozitivních aspektů těžit.

Je skutečně nutné vytvářet kvůli této formě sdílené ekonomiky specializované zákony? Již nyní existují nástroje, kterými lze kontrolovat tento druh podnikatelské činnosti a zároveň zajistit příjem do státní kasy. Je k tomu ovšem potřeba vytvořit fungující aparát. Ubytovací platformy totiž neodmítají spolupráci se státem a jsou ochotny poskytovat data o pronajímatelích. Podle informací zveřejněných AirBnB si jenom v roce 2017 vydělalo více než jedenáct tisíc českých poskytovatelů ubytování prostřednictvím AirBnB částku 75 milionů eur a jeden milion příchozích hostů utratil v České republice 324 milionů eur.

Pokud by příslušné státní orgány zintenzivnily svoji kontrolní činnost, není nutné řešit další zákonné regulace a lze tímto způsobem nejen výrazně obohatit státní kasu, ale též legitimním způsobem omezit počet ubytování poskytovaných prostřednictvím AirBnB apod. Konkrétně jde například o kontrolu dodržování pravidel jako označení provozovny, kontrolu způsobilosti provozovny, kontrolu ohlašovací povinnosti, kontrolu ustavení odpovědné osoby atd.

Závěrem lze říci, že zájmem státu by neměla být likvidace podnikání v oblasti krátkodobého ubytování, ale především zlepšení výběru daní z výnosů této podnikatelské činnosti, její podpora v regionech a zajištění co možná nejrovnějších podmínek všem subjektům vymáháním stávajících povinností. Tyto aspekty však, bohužel, Michálkův návrh spíše opomíjí.


Jáchym Petřík je advokátem v advokátní kancelář ARROWS.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud