CSG přijímá do 23. června nabídky na koupi a výměnu dluhopisů

Partnerská spolupráce

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem investuje do nových akvizic i do rozšíření výroby ve svých členských společnostech. Svůj další růst hodlá podpořit i novou emisí dluhopisů. V souvislosti s tím CSG oznamuje, že v rámci první fáze veřejné nabídky probíhající od 5. června 2023 do 12:00 (SEČ) dne 23. června 2023 budou přijímány objednávky na koupi dluhopisů vydávaných Emitentem a nabídky k výměně stávajících dluhopisů za dluhopisy nově emitované.

Předpokládaná výše emise je 3 miliardy Kč, s možností navýšení až na 5 miliard Kč. V rámci aktivního řízení splatnosti svých závazků CSG nabízí i možnost nabýt nové dluhopisy výměnou za dříve vydané dluhopisy splatné v listopadu 2024 (CZ0003523151).

Koordinátorem nabídky dluhopisů jsou Česká spořitelna a J&T BANKA. Vedoucími spolumanažery emise jsou kromě České spořitelny a J&T BANKY též Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jedná se o pátou emisi dluhopisů holdingu CSG.

CSG má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Konsolidované tržby holdingu v roce 2022 dosáhly bezmála 25 miliard Kč, EBITDA 5,6 miliardy Kč. Skupina prudce rostla ve všech pilířích svého podnikání, tedy v automotive, aerospace, obranném průmyslu a železničním průmyslu. Kromě milníkové investice do získání 70procentního podílu ve Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici v Itálii, Velké Británii a USA, se realizují rozsáhlé investice do rozšíření výroby, výstavby nových hal a instalace výrobních technologií v celkové hodnotě 6 miliard Kč.

CSG silně vnímá i trend zelené mobility: V roce 2023 koupila 20procentní podíl ve francouzské akciové společnosti Gaussin, která vyrábí samořiditelné dopravní systémy s elektrickým pohonem čerpající energii z vodíkových článků či lithium-iontových baterií. Automobilka Tatra chystá letos představení prototypu vozidla s elektropohonem a vodíkovými články.

Prospekt dluhopisů ("Dluhopisy") společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ("Emitent") byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn Emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES ("Nařízení o prospektu"). Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení Dluhopisů, které jsou nabízeny a/nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Případná investice do jakýchkoli Dluhopisů musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů.

Prospekt Dluhopisů je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.cz, v sekci v sekci O nás → Pro investory → Dluhopisy → CSG FIX/28 (https://czechoslovakgroup.cz/m...).

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze pro informační účely a jejich příjemci by se neměli na ně bez dalšího spoléhat. Emitent, skupina CZECHOSLOVAK GROUP nebo jejich přidružené společnosti ani vedoucí spolumanažeři – společnosti Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ani členové jejich statutárních orgánů, zaměstnanci či poradci za tyto informace nevyjadřují ani nepřijímají jakoukoli odpovědnost, neposkytují za ně jakoukoli záruku, ani nepřijímají odpovědnost jakéhokoli druhu za jejich přesnost, interpretaci či zneužití, a to včetně jakéhokoli prohlášení, nároku, domnělé skutečnosti, finanční částky, předpovědi nebo očekávání v tomto dokumentu uvedeného či z něj dovozeného (tyto informace by měly být vždy čteny v souvislosti s prospektem).

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

Rozšiřování tohoto dokumentu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento dokument dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování tohoto dokumentu a jakýchkoli dalších materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů v České republice, které se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují a že (iii) předtím, než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat.

Dluhopisy nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 (dále jen "Zákon o cenných papírech USA") a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.

Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Velká Británie") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškerá právní jednání týkající se Dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděna v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znění a nařízeními o prospektu z let 2019 a 2020 (The Prospectus Regulations 2019 a The Financial Services (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2020) v platném znění.

EMISE DLUHOPISŮ

s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,00 % p.a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč

s možností navýšení až do výše 5.000.000.000 Kč

splatných v roce 2028, ISIN CZ0003550808

(dále jen "Dluhopisy")

a

NABÍDKA VÝMĚNY

nesplacených dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem

v celkové jmenovité hodnotě 1.999.800.000 Kč, splatných v roce 2024, ISIN: CZ0003523151

(dále jen "Stávající dluhopisy") za Dluhopisy

5. června 2023

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. v souladu s kapitolou prospektu Dluhopisů "Upisování a prodej" a memorandem o výměně Stávajících dluhopisů za Dluhopisy tímto oznamuje, že v rámci první fáze veřejné nabídky probíhající od 5. června 2023 do 12:00 (SEČ) dne 23. června 2023 budou přijímány:

• objednávky na koupi Dluhopisů vydávaných Emitentem a 

• nabídky k výměně Stávajících dluhopisů za Dluhopisy.

Emisní kurz Dluhopisů byl stanoven na 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum emise bylo stanoveno na 4. července 2023. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako prospekt a nemůže být studováno samostatně, ale pouze společně s prospektem (a jeho případnými dodatky).

Česká spořitelna, a.s., bude přijímat pokyny prostřednictvím poboček Erste Private Banking (seznam poboček lze nalézt na odkazu https://www.ersteprivatebankin...).

J&T BANKA, a.s., bude přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze.

Komerční banka, a.s., bude přijímat pokyny prostřednictvím poboček Privátního bankovnictví Komerční banky (seznam poboček lze nalézt na odkazu https://www.kb.cz/cs/privatni-...) nebo KB Premium center (seznam poboček lze nalézt na odkazu https://microsite.kb.cz/cs/kb-...).

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., bude přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze.

Koordinátoři

Česká spořitelna, a.s. J&T BANKA, a.s.

Vedoucí spolumanažeři

Česká spořitelna, a.s. J&T BANKA, a.s. Komerční banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Koordinátor výměny

Česká spořitelna, a.s.

Spolumanažeři pro výměnu

Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

sinfin.digital