Zlom v Radě ČT. Zformovala se nová většina proti Dvořákovi, odvolání dozorčí komise byl test její síly

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Pohodlná většina deseti radních České televize ve středu prosadila odvolání Dozorčí komise Rady ČT. Ano, čistě teoreticky může jít pouze o snahu nastolit důslednější dohled nad financováním ČT, vyloučit ale nelze, že jde o součást dlouhodobějšího a závažného manévru, jehož cílem je destabilizovat veřejnoprávní televizi a ve finále vyměnit její vedení. Co zarazí, je fakt, že se tak stalo v tichosti, bleskově, koordinovaně a bez diskuse. A je otázka, zda s oporou v zákoně.

Nejprve fakta, potom kontext. Asi po třech hodinách vleklého středečního jednání si vzala slovo radní Hana Lipovská a nechala načíst text tohoto usnesení: „Rada ČT konstatuje, že vyslovila vážné výhrady k práci Dozorčí komise jako poradního orgánu Rady ČT. Rada ČT na základě těchto výhrad odvolává Dozorčí komisi.“ Následně požádala předsedu Rady ČT, aby nechal o věci rovnou hlasovat. Aniž by se uskutečnila jakákoli debata, aniž by se kdokoli pokusil byť stručně popsat důvody pro odvolání Dozorčí komise, přišlo na řadu hlasování. Bylo to rychlé, koordinované, bez humbuku. Přitom někteří radní, stejně jako členové Dozorčí komise, se o návrhu dozvěděli několik hodin před jednáním Rady ČT, a někteří vůbec.

Provozovatel FlashNews brzy narazí do zdi. Jeho přístup vůči vydavatelům ukazuje, že se z ničeho nepoučil

Výsledek? Pro bylo deset radních, konkrétně místopředseda Daniel Váňa, místopředseda Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Jiří Kratochvíl, Vladimír Karmazín, Maxmilián Kašparů, Hana Lipovská, Lubomír „Xaver“ Veselý, Roman Bradáč a Pavel Kysilka. Proti byli Zdeněk Šarapatka a Martin Doktor, předseda Rady ČT René Kühn se hlasování zdržel. Další dva radní, tedy Jaroslav Dědič a Tomáš Samek, byli ze středečního jednání omluveni.

První závěr: v radě ČT se během uplynulých několika měsíců zformovala nová pohodlná většina a jejím neformálním lídrem je podle všeho místopředseda Pavel Matocha; ve stínu nemíní zůstat ani vždy přičinlivá Hana Lipovská, případně další. To hlavní ale je, že takto silná skupina radních může managementu vcelku efektivně házet klacky pod nohy, případně ho v pravou chvíli „sestřelit“.

Další důležitý rozměr: odvolání Dozorčí komise se uskutečnilo bez jakékoli veřejné debaty na půdě Rady ČT. Už to samo o sobě budí silné pochybnosti. Slovo nedostal ani jeden z jejích členů včetně předsedy, veřejnost se prakticky nedozvěděla, proč k tak radikálnímu kroku radní přistoupili. Možná není od věci v této souvislosti ocitovat zákon o ČT. V něm se totiž píše toto: „Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.“ A v něm pak v souvislosti s odvoláním mimo jiné toto: „a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.“ Nic z toho ale podle dostupných informací nelze na adresu členů odvolané Dozorčí komise říct.

A pak je tady širší kontext. „Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.“ Tak o tom pojednává zákon. V něm se také o kus dále uvádí, že členové Dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších písemností České televize.

A poslední citace ze zákona o ČT: „Zaměstnanci České televize jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných písemností, účetních dokladů nebo účetních záznamů České televize, jakož i požadované informace. Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který schvaluje Rada.“ Jinak řečeno, člen Dozorčí komise má přístup do všech dokumentů, jež se týkají hospodaření České televize.

Důsledkem by tedy mohlo být, co už před námi napsal na svém webu Aleš Borovan, tedy že lze čekat mnohem ostřejší oponenturu a ostřelování ekonomických a rozpočtových plánů a hospodaření managementu ČT. Pak je tady ale ještě jedna možnost: celé je to součást širšího a mnohem ambicióznějšího plánu.

Peníze kapitalistům nelezou z kapes samy od sebe. V čem se odbory pletou a co nedořekly?

Podle zákulisních informací se odvolání Dozorčí komise přichystalo nejen rychle, ale také bez explicitně formulovaného plánu, co dál. Standardní by přece bylo, pokud by se o manévru vedla mezi radními nějaký čas debata a současně by bylo aspoň zčásti jasno, kdo a kdy bude navolen do nově zformované komise. Nic takového se ale podle informací INFO.CZ nestalo. Osobně jsem v tomto duchu kontaktoval radní Hanu Lipovskou, která v čase, kdy toto píšu, nereagovala. O tom, koho chce nová většina do Dozorčí komise dosadit a s jakou motivací, můžeme tedy jenom spekulovat. Zrovna tak o tom, v jakém časovém horizontu se tak nejspíš stane. Podstatné také je, že se Rada ČT ocitla bez Dozorčí komise v čase, kdy ji čeká schvalování Dlouhodobých plánů ČT a rozpočtu na rok 2021. Jde o zásadní ekonomické dokumenty, ke kterým by měla z logiky věci právě Dozorčí komise co říct.

Vyloučit tudíž nemůžeme, že radním, kteří hlasovali pro odvolání komise, jde především o vyvolání chaosu a nestability. Už nejsme svědky toho, že část radních pouze znepříjemňuje život generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi s tím, že ho chce znechutit a „udolat na maličkostech“. Už jde o kvalitativně zcela novou fázi: následovat může neschválení Dlouhodobých plánů i zmíněného rozpočtu ČT na rok 2021. Místopředseda Pavel Matocha současně do médií explicitně hovoří o scénáři, dle kterého by mohl být vyměněn současný předseda Rady ČT René Kühn, což je taky signál. A součást dlouhodobého trendu. Na řadě by pak bylo už jen odvolání generálního ředitele ČT. Pochopitelně v ten správný moment a poté, co by se chaos začal jevit neúnosným. Potřeba je k tomu deset hlasů, tedy přesně tolik, kolik jich bylo pro odvolání Dozorčí komise.

Macronův boj s islamismem nikam nevede. V Česku to migranti nenávidí, říká Pelikán

SDÍLET
sinfin.digital