Jak investovat do korporátních dluhopisů a nenechat se napálit?

Lukáš Rezek

PRÁVNÍ SERVIS | Základním pilířem každého podnikání je mít k dispozici dostatečný kapitál k uskutečňování podnikatelských záměrů. Čísla totiž hovoří jasně. Ani sebelepší zboží nelze dodávat, služby poskytovat či investiční záměry uskutečňovat bez zajištění potřebného kapitálu.

Investování do cenných papírů

Jedním z mnoha způsobů financování podnikatelských záměrů, který se v posledních letech stává stále populárnějším i mezi nekvalifikovanými investory, jsou investice právě do cenných papírů. V případě emise dluhopisů, o nichž bude podrobněji pojednávat právě tento článek, pak hovoříme o emisích cenných papírů, prostřednictvím kterých dochází k získávání kapitálu z cizích zdrojů.

Dluhopisy jsou cennými papíry, které zajišťují jejich vlastníkům předem stanovený finanční výnos. Jejich pořízením investor poskytuje emitentovi zdroj financování, a ten se mu za to zavazuje k pravidelnému vyplácení úroků až do data splatnosti dluhopisů. Po uplynutí splatnosti pak investor dostane od emitenta zpět i ty finanční prostředky, které za dluhopisy zaplatil.

Co v uplynulých pár letech stojí za jejich nebývalou popularitou? Pro podnikatele může financování podnikatelských záměrů prostřednictvím dluhopisů představovat zajímavou a flexibilnější alternativu ke standardnímu bankovnímu financování. Vydat je může prakticky jakákoliv právnická i fyzická osoba, ať už se jedná o zavedenou společnost, která po léta působí na trhu, nebo o menší start-up.

Pro investory zase, zejména v dnešní době vysoké inflace a finanční nejistoty, je to poměrně srozumitelný způsob, jak uložit finanční prostředky, které díky pravidelnému úročení a vyplácení výnosů neztrácejí snadno na hodnotě. Takové správně vybrané korporátní dluhopisy by neměly chybět v portfoliu žádného konzervativního investora už jen proto, že jsou odolné vůči propadům na trzích. S fixním výnosem, zpravidla kolem devíti procent ročně, lze u dluhopisů počítat i v dobách ekonomické recese.

Jak vybrat ty „správné dluhopisy“?

Korporátní dluhopisy menších společností v sobě vždy budou nést určité riziko. Potenciální investoři by proto před provedením investice měli důkladně zvážit veškeré informace, které mají k dispozici, a to nejen ty, které dostanou od investora.

Pro emitenty je stěžejní informací, že to, co investora zpravidla utvrdí v rozhodnutí, zda se prostřednictvím nákupu cenných papírů bude podílet na investici do podnikatelského záměru, bývá informační otevřenost a transparentnost emitenta ohledně investičního záměru.

Ale nejde jen o něj. Důležité je poskytnout dostatek informací o finanční situaci emitenta, prognózách a odhadech zisku, trendech a rizicích odvětví, v němž emitent působí, protože zejména na těchto ukazatelích závisí návratnost investovaných prostředků. V případě podlimitních dluhopisových emisí do 1 milionu eur bývají takové informace dostupné v emisních podmínkách, v případě větších emisí nad 1 milion eur pak v prospektech, sestavovaných podle jasně daných unijních pravidel, které navíc dále procházejí schvalovacím procesem ze strany České národní banky. Nutno dodat, že pouze po formální stránce.

Čemu je tedy třeba věnovat pozornost?

Potenciální investoři by měli věnovat dostatek času pro vyhodnocení, zda slibovaný výnos odpovídá rizikům spojovaným s dluhopisy. Dále by rozhodně měli věnovat pozornost zejména tomu, jakým způsobem bude ošetřena věřitelská pozice investora. Což je i způsob, jakým kromě transparentní komunikace ohledně investičního záměru může emitent podpořit zájem potenciálních investorů o jím vydávané dluhopisy.

Podle Ing. Jiřího Mesároše, MBA, jehož jméno je dnes již neodmyslitelně spjato s inzertním serverem Dluhopisy.cz, by pečlivá lustrace emitenta i emisních podmínek a důraz na nějaké dodatečné zajištění měly být samozřejmostí. Jeho doporučením je zaměřit se zejména na emise s ustanoveným nezávislým agentem pro zajištění se zástavou na emitentově majetku v ekvivalentní hodnotě objemu emise.

Jaké další ukazatele by pak ani jedna ze stran neměla opomíjet? Problematické může být například nezveřejňování účetních závěrek a dalších finančních dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku, přestože takovou povinnost má každý subjekt v tomto veřejném rejstříku zapsaný.

Pár slov závěrem

Emitování dluhopisů představuje častou alternativu k bankovním úvěrům. Bylo by však krátkozraké tvrdit, že investice do nich nepředstavuje absolutně žádné riziko. Přesto by byla škoda z hlediska investora investice do dluhopisů, zejména pro pravidelný a předvídatelný výnos, který z nich plyne, zavrhovat.

Základem je proto zvážit a vyhodnotit veškeré možné informace, které může investor získat, a to jak od samotného emitenta, tak i z jiných veřejně dostupných zdrojů, a tím rizika minimalizovat.

PETRÁŠ REZEK

Autory článku jsou Lukáš Rezek & autorský kolektiv právníků z advokátní kanceláře PETRÁŠ REZEK, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblastí občanského a rodinného práva.

sinfin.digital