Rada ČT bude opět volit předsedu. A Lipovská nechce Dvořákovi na bonusu přiznat ani korunu

23. 06. 2020 • 19:35

Radu ČT čeká ve středu klíčové jednání. Těsně před prázdninami má na programu tři zásadní body, hlasování o každém z nich může sice dopadnout jinak, přesto se ukáže, jakým způsobem se v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize formuje nová většina a kdo ji tvoří. Radní budou rozhodovat o výročním bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka, na programu mají Výroční zprávu ČT o hospodaření za minulý rok a nakonec budou opět volit nové vedení. Nelze přitom vyloučit, že volba skončí – stejně jako ta minulá – krachem a opět nebude předsedou nikdo zvolen.

A pokud si radní nebudou schopni zvolit nejen nové vedení, ale zároveň se jim nepodaří schválit Výroční zprávu o hospodaření ČT a nakonec nepřiznají generálnímu řediteli České televize alespoň část bonusu, půjde o naprostý rozval veřejnoprávní televize s těžko předvídatelnými důsledky. Vyloučit také nelze, že se do čela kontrolního orgánu ČT dostane někdo s ostře kritickým postojem k současnému managementu, což nepochybně celou instituci do budoucna také rozpohybuje. Scénářů je ve hře ale několik, do jednání navíc zbývá ještě několik hodin, všichni zúčastnění je zcela jistě využijí k horečnatému jednání.

Lipovská se činí

Nejvíce se přitom v danou chvíli činí ekonomka Hana Lipovská. Svým kolegům totiž rozeslala dopis, který má redakce INFO.cz k dispozici. Lipovská v něm navrhuje a zdůvodňuje usnesení, dle kterého by Petr Dvořák neměl obdržet na výročním bonusu ani korunu. Jde o značně radikální návrh, kterým Lipovská de facto přiznává, že by měl být Dvořák z pozice generálního ředitele odvolán. Pokud mu totiž nechce přiznat, byť minimální část bonusu, musí být přesvědčená, že svou práci neodvádí kvalitně. Lipovská v tomto postupuje v intencích své poradkyně Jany Bobošíkové, která má rovněž k vedení ČT výhrady.

„V souladu s veřejně dostupnou částí manažerské smlouvy generálního ředitele ČT přikládám zdůvodnění nepřiznání bonusu. Z citovaného dokumentu si dovolím zdůraznit několik relevantních bodů podstatných pro další rozhodování,“ vysvětluje radním Lipovská. Zdůrazňuje přitom, že je bonus generálního ředitele nenárokový s tím, že vyhodnocení splnění kritérií závisí na výlučné úvaze Rady ČT. Připomíná také, že pokud Rada ČT nerozhodne o bonusu do konce června, má se za to, že generálnímu řediteli vznikl nárok na roční bonus v maximální výši.

Podle Lipovské nejsou kritéria pro přiznání a určení výše ročního bonusu měřitelná, ani zcela jednoznačná. „Nemají přiděleny váhy, a proto z jejich výčtu ani nevyplývá, zda mají být splněna všechna zároveň, nebo zda k udělení bonusu stačí splnění pouze některých z kritérií. Bližší pohled však ukazuje, že jednotlivá kritéria jsou logicky natolik provázaná, že nesplnění jednoho z nich ovlivňuje splnitelnost kritérií ostatních,“ píše nově zvolená radní ČT v dopise svým kolegům. Následně předkládá výčet toho, v čem Dvořák v loňském roce selhal.

„Podle auditorem schválené výroční zprávy hospodařila ČT v roce 2019 v souladu se schváleným vyrovnaným rozpočtem. Z výroční zprávy o hospodaření však vyplývá, že účetně vyrovnaného rozpočtu bylo dosaženo pouze díky dalšímu rozpouštění Fondu televizních poplatků. Hospodaření ČT tak sice bylo vyrovnané účetně, nikoli ekonomicky,“ má za to Lipovská. Je to věc, o které se zcela jistě povede na středečním jednání radních ostrá debata. Podobnou větu chtějí totiž někteří z nich podle zjištění INFO.CZ zakomponovat také do usnesení k Výroční zprávě o hospodaření ČT za minulý rok. Buď jak buď, podle Lipovské tak vznikají pochybnosti o dodržování principu péče řádného hospodáře.

Doslova kuriózní je další bod, kterým Lipovská zdůvodňuje, proč nechce Dvořákovi přiznat na bonusu ani korunu. Týká se sledovanosti České televize a píše se v něm: „Sledovanost by podle mého názoru neměla být hlavním ani stěžejním cílem veřejnoprávních médií. Je-li však uvedena jako kritérium, musí být také připomenuto, že podíl na sledovanosti meziročně klesl, a to z 30,13 procent v roce 2018 na 29,99 procent v roce 2019.“ Jinak řečeno, jde o pokles 0,14 procent. „V souvislosti s tím připomínám podmínky předchozí verze manažerské smlouvy generálního ředitele ve znění, které bylo veřejně dostupné v médiích. Ta po volbě generálního ředitele v roce 2011 zakotvila, že bonus bude udělen, pokud celkový podíl diváků ČT neklesne pod 30 procent,“ vysvětluje radní.

Sama přitom přiznává, že současná smlouva generálního ředitele v sobě číselný závazek neobsahuje. Podle ní ale jiné kvantitativní kritérium jako kotvu při rozhodování o udělení bonusů Rada ČT nemá. „Vzhledem k tomu, že v personálním obsazení nedošlo od roku 2011 dosud ke změně, lze toto jediné kvantitativní kritérium dále považovat za oprávněné,“ dovozuje Lipovská. V neposlední řadě Dvořákovi vyčítá, že Česká televize v roce 2019 obdržela celkem osmnáct upozornění na porušení zákona, a to i ve věci objektivity a vyváženosti. A dále: „S Českou televizí bylo k 31. 12. 2019 vedeno třicet soudních řízení z titulu práva na odpověď, dodatečného sdělení, ochrany osobnosti, ochrany dobrého jména a pověsti právnické osoby, s žalobci požadovanou částkou úhrnně 15 milionů korun.“

Nad to připomíná, že soud v roce 2019 pravomocně rozhodl o finančním zadostiučinění, které měla Česká televize uhradit ve výši jeden milion korun. Nakonec podle Lipovské Dvořák narušil plynulou komunikaci s Radou ČT, a to během projednávání rozpočtu na rok 2020, který radní schválili letos v únoru. „Jsem přesvědčena, že výše uvedené důvody nám nedovolují použít peníze koncesionářů k tomu, aby byla práce zaměstnance oceněna na více než 100 %, což je výše jeho platu. Zavdávají dokonce příčinu vzít v úvahu i manažerskou smlouvou připouštěnou možnost malusu,“ uzavírá Lipovská.

Nové rozložení sil v Radě ČT

Iniciativu Lipovské je třeba chápat na pozadí nově se formující většiny v Radě ČT. Už jsme to tady psali: její jádro tvoří nově zvolení radní, ke kterým lze v danou chvíli připočíst také dva služebně starší členy Rady ČT. Pokud bude tato osmičlenná skupina postupovat koordinovaně, ze zbylých sedmi radních udělá leda tak diváky. Otázkou ale je, zda najde svého lídra a především, zda bude schopna postupovat konstruktivně. Vždy je jednodušší bourat než stavět. Což se ukáže také už zítra, a to při volbě předsedy a místopředsedů. V danou chvíli nevíme, kdo přesně a kolik lidí bude kandidovat. Ve hře jsou minimálně dva: René Kühn, který už před několika týdny pro Hospodářské noviny přiznal, že o kandidatuře uvažuje.

To samé platí o Vladimíru Karmazínovi, který by se mohl stát kandidátem nově se formujícího bloku. Jak jsme už dříve psali, Karmazín byl před listopadem 1989 členem Sboru národní bezpečnosti, po něm vystřídal řadu vrcholných pozic, včetně těch v managementu České televize, byť mnohdy bez výběrových řízení. Dříve se také angažoval v politice, když v jižních Čechách kandidoval v roce 2016 v krajských volbách za stranu „NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI“. Šlo o stranu Rozumní, která se rok na to ve sněmovních volbách ucházela o hlasy voličů v koalici s hnutím Slušní lidé či stranou Národní demokracie vedenou Adamem Bartošem, který byl v minulosti pravomocně odsouzeným za protižidovské texty.

Jakým výsledkem volba předsedy – a také místopředsedů – ve středu skončí, lze jen stěží odhadovat. Rozhodovat budou zákulisní dohody, osobní sympatie, historie vztahů jednotlivých radních a snad i také ohled na budoucnost České televize. Anebo třeba jen účast radních: pokud by jeden nebo dva chyběli, většina se bude hledat o něco složitěji. Přesto platí: pokud se většina radních na jméně nového předsedy neshodne, půjde už o druhý neúspěšný pokus, (přičemž minule se ani nikdo neodhodlal kandidovat), což by byl už celkem silný signál směrem k Poslanecké sněmovně, která o složení kontrolního orgánu České televize rozhoduje.