Matocha a spol. opět čarují se zákonem o ČT

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Okleštěná Rada ČT se na svém středečním jednání vcelku svérázným způsobem vypořádala s tím, že je aktuálně pouze devítičlenným kontrolním orgánem veřejnoprávní televize. Na základě právního stanoviska advokátní kanceláře KŠD LEGAL si radní schválili, že jsou usnášeníschopní, i když se jich nyní sejde jenom pět. Dovedeno do důsledku jde o absurdní výklad zákona.

Pro právní stanovisko, dle kterého se radní ztotožňují se závěry advokátní kanceláře KŠD LEGAL, tj. že východiskem pro stanovení většiny členů rady je aktuální počet členů rady s platným mandátem, hlasovali předseda Pavel Matocha, místopředseda Jiří Šlégr, dále pak Vladimír Karmazín, Roman Bradáč a Lubomír Veselý. Martin Doktor, René Kühn a Tomáš Samek se hlasování zdrželi. Pavel Kysilka byl ze středečního jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize omluven.

V zákoně o ČT se přitom píše toto: „Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, a rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize (dále jen „generální ředitel“), k němuž je zapotřebí alespoň deseti hlasů členů Rady.“

A teď vysvětlení: Rada má standardně 15 členů, doposud se tudíž pracovalo s tím, že je usnášeníschopná, pokud na její jednání dorazí aspoň osm členů („za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů“). Ode dneška ale tento výklad neplatí. Advokátní kancelář KŠD LEGAL ve svém stanovisku, které má redakce INFO.CZ k dispozici, uvádí toto: „Východiskem pro stanovení většiny členů Rady je ve smyslu § 7 odst. 2 zákona o ČT aktuální počet členů Rady ČT, nikoli počet členů presumovaný zákonem.“

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital