Sniehotta: Změny dodavatele energií se můžou zkomplikovat. Opravdu zvoní hrana šmejdům? | info.cz

Články odjinud

Sniehotta: Změny dodavatele energií se můžou zkomplikovat. Opravdu zvoní hrana šmejdům?

KOMENTÁŘ MICHALA SNIEHOTTY | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na jaře letošního roku ústy bývalé ministryně Marty Novákové (za ANO) představilo několik legislativních opatření, s cílem změnit současnou nepřehlednou situaci na energetickém trhu. Zamýšleným záměrem mělo být zvýšení ochrany spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami tzv. energetických šmejdů. Mezi ně můžeme zařadit ty společnosti, kterým jde namísto spokojenosti spotřebitelů zejména o vystavování smluvních pokut a uzavírání smluv spojených s nepřehlednými cenami a dlouhými, téměř nevypověditelnými závazky.

Ač o přípravách novely energetického zákona na nedávné konferenci v Poslanecké sněmovně hovořil i současný ministr Karel Havlíček (za ANO), je zlepšení situace spotřebitelů v nedohlednu. Předně stále není jasné, kdy a zda vůbec vstoupí nová legislativa v účinnost. Za možná ještě podstatnější však lze považovat to, že navrhované změny trpí řadou nedostatků a potýkají se s jistou neujasněností a nevyvážeností. Některá pravidla mají být velmi tvrdá, jiná jsou naopak vágní a v praxi nejspíše nesplní uvažovaný účel.

Snad největší emoce vyvolává MPO svou přísností u uvažované regulace plných mocí. Jedná se v českém právním řádu o ojedinělou právní úpravu, která zásadním způsobem zasáhne do smluvní volnosti spotřebitelů, navíc pouze v úzkém segmentu podnikání. MPO plánuje omezit platnost plné moci na 6 měsíců. Navíc, zprostředkování nebo jiné jednání vedoucí k uzavření smlouvy pro spotřebitele, má jít provést pouze jako jednorázové právní jednání.

Toto opatření povede k nárůstu administrativní zátěže a spotřebitelům může značně zkomplikovat změnu dodavatele energií. To navíc za situace, kdy se předmětné ustanovení jeví jako zcela nadbytečné. Již dnes může spotřebitel na základě své svobodné vůle určit rozsah zástupčího oprávnění v plné moci a omezit ji jen na určité právní jednání. Spotřebitel také může plnou moc kdykoliv odvolat. A konečně, nepoctivé subjekty takové omezení snadno obejdou například tím, že si najednou nechají podepsat více nedatovaných plných mocí.

Jiné návrhy, jako zřízení registru osob provádějících zprostředkovatelskou činnost v energetice vedeného u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jsou naopak příliš bezzubé a nepovedou k potřebné profesionalizaci oboru a vytlačení tzv. energetických šmejdů. Zapsání do registru totiž proběhne, pokud údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci této osoby, včetně doložení podnikatelského oprávnění k výkonu činnosti a uhrazení správního poplatku. Tedy se nejedná o nic víc, než byrokracii, kterou hravě splní každý i nepoctivý podnikatelský subjekt.

Stejně tak pravomoci ERÚ mají být i nadále nedostatečné. Úřad má být oprávněn v případě opakovaného, zvlášť závažného porušení právních předpisů souvisejících s činností zprostředkovatele, provést výmaz z registru. Sankcí je přitom pouze to, že po výmazu nebude po určitou karenční lhůtu možné provést opětovný zápis. Nepoctivé subjekty navíc tuto sankci obejdou tím, že si založí novou společnost a budou podnikat pod novým jménem.

K podnikání v energetických odvětvích se dnes vyžaduje licence. Není proto zřejmé, proč by to tak nemohlo být i u zprostředkovatelů. V tomto ohledu se tak nabízí zavedení povinnosti zprostředkovatelů být držitelem příslušné licence, o čemž na zmíněné konferenci nově hovořil i ministr Havlíček. Uvedené by bezesporu přispělo k žádoucí odbornosti a omezení neprofesionálnosti v oboru.

Abychom však nebyli jen kritičtí. Návrh z dílny MPO přináší i několik užitečných pravidel. Kladně lze hodnotit například to, že smlouva uzavřená na dobu určitou s délkou trvání přesahující 36 měsíců, se má po uplynutí této doby považovat za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Stejně tak může pomoci ustanovení, že pokud je smlouva uzavřena v zastoupení spotřebitele, pohlíží se na ni jako na smlouvu uzavřenou distančním způsobem, což rozšiřuje možnost bezplatného odstoupení.

S ohledem na značnou rozšířenost nekalých praktik některých subjektů v energetice je regulace energetického trhu v této oblasti opravdu zapotřebí. Relevantní právní úprava by proto měla být přijata co nejdříve a zároveň splňovat požadavek na větší vyváženost a především účinnost v praxi.

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta je advokát a společník advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud