Ukradené referendum. Radnice Řevnic se pokouší v obyvatelích vyvolat zmatek

V roce 2011 byly ze strany města Řevnice zahájeny kroky k pořízení nového územního plánu, v jehož rámci mají být mimo jiné řešeny plochy bývalého průmyslového areálu Eurovie v Řevnicích v záplavové oblasti a plochy území Na Vrážce.  V obou těchto lokalitách má být na poměry Řevnic povolena masívní bytová výstavba.

Proti návrhu nového územního plánu vznikla petice místních občanů, kteří s další bytovou výstavbou v takovém měřítku nesouhlasí. Petenti poukazují na to, že nový územní plán je v plném rozporu se strategickým plánem města. Nový územní plán popírá výstupy z „dílny nápadů“ z roku 2013 a jde proti zájmům většiny obyvatel města. Kromě ztráty charakteru Řevnic jako zahradního vilového města se občané Řevnic obávají prohloubení problémů s kvalitou infrastruktury ve městě. Iniciativa občanů proti masivní výstavbě bytových domů vyvolala v Řevnicích velký ohlas. Podpisové archy na podporu vyhlášení referenda podepsalo 678 osob, tj. více než pětina všech obyvatel města. Tím byly splněny zákonné podmínky pro podání návrhu na vyhlášení místního referenda, ve kterém by Řevničané mohli jasně vyjádřit svou vůli, zda si v daných lokalitách přejí novou bytovou výstavbu či nikoli.

Přípravný výbor proto v červenci 2020 podal zastupitelstvu města Řevnice návrh na vyhlášení předmětného místního referenda. Jako datum konání referenda byl navržen termín krajských voleb 2. a 3.10.2020 s ohledem na minimalizaci nákladů na provedení referenda a předpokladem vysoké účasti hlasujících. Zastupitelstvo města nejprve oznámilo navrhovatelům, že návrh nemá nedostatky a bude proto projednán na zasedání zastupitelstva města dne 7.9.2020.

Boj o Ameriku jde do finále. Na co je dobré pamatovat?

Následně však ze strany města došlo ke zpochybňování otázek, jejichž formulaci v referendu podpořili svými podpisy sami obyvatelé města. Při jednání zastupitelstva dne 7.9.2020 pak zastupitelstvo Řevnic nejenže místní referendum dle návrhu otázek položených ze strany obyvatel nevyhlásilo pro jeho údajnou právní nemožnost, ale dokonce přistoupilo k vyhlášení vlastního referenda.

Ačkoli se tedy na první pohled může zdát, že město vyhovělo požadavku navrhovatelů referenda, ve skutečnosti je tomu právě naopak. Otázky položené v referendu zastupitelstva města jsou totiž formulovány tak, že svým obsahem jdou přímo proti požadavku obyvatel navrhujících původní referendum.  Původní otázka navrhovatelů referenda cílila na vyjádření,  zda je v lokalitě bývalého průmyslového areálu Eurovie přípustná výstavba jakýchkoli bytových a/nebo rodinných domů. Otázka formulovaná zastupitelstvem naopak výslovně připouští, aby územní plán umožňoval v dané lokalitě umístění staveb k bydlení (!). Město Řevnice tedy svým postupem dokazuje, že nemá zájem na konání referenda, které by znemožnilo bytovou výstavbu v dané lokalitě bývalého průmyslového areálu Eurovie. To dokládá mimo jiné i skutečnost, že zastupitelstvo se při formulaci „svých“ otázek neřídilo ani doporučením advokátní kanceláře, kterou si pro účely posouzení otázek v referendu samo najalo. Město si tak zcela účelově přisvojilo referendum vyvolané původně ze strany obyvatel města Řevnice a pokouší se jím vyvolat ve voličích (hlasujících osobách) zmatky, které mají původní smysl místního referenda zcela obrátit.

Pohřební byznys podle Bartíka. Nejdřív pohřbi prezidenta a pak za to vyber prachy

Přípravný výbor, který zastupoval občany Řevnic při podání původní žádosti o vyhlášení místního referenda, je přesvědčen, že otázky formulované v původním návrhu referenda jsou přípustné a zastupitelstvo tedy mělo místní referendum vyhlásit v tomto znění. Názor občanů Řevnic je podpořen nejen stanoviskem právní kanceláře, jež navrhovatele zastupuje, ale rovněž dostupnou soudní judikaturou. S ohledem na tuto skutečnost byla ze strany občanských navrhovatelů referenda aktuálně podána ke Krajskému soudu v Praze žaloba (návrh), aby soud napravil pochybení zastupitelstva města Řevnice a sám vyhlásil na termín krajských voleb 2. a 3.10.2020 referendum o otázkách iniciovaných ze strany obyvatel Řevnic. Celou záležitost tedy bude v nejbližších dnech řešit soud a nezbývá než vyčkat na jeho rozhodnutí. V každém případě je však nezbytné, aby osoby hlasující v místním referendu konaném v Řevnicích souběžně s krajskými volbami pečlivě ověřily znění otázky na hlasovacím lístku, aby si byly jisty, zda svou odpovědí hlasují pro či proti bytové výstavbě v daných lokalitách Řevnic.

Autor je jedním z organizátorů referenda.

SDÍLET
sinfin.digital