Ukradené referendum. Radnice Řevnic se pokouší v obyvatelích vyvolat zmatek

Milan Tomek

V roce 2011 byly ze strany města Řevnice zahájeny kroky k pořízení nového územního plánu, v jehož rámci mají být mimo jiné řešeny plochy bývalého průmyslového areálu Eurovie v Řevnicích v záplavové oblasti a plochy území Na Vrážce.  V obou těchto lokalitách má být na poměry Řevnic povolena masívní bytová výstavba.

Proti návrhu nového územního plánu vznikla petice místních občanů, kteří s další bytovou výstavbou v takovém měřítku nesouhlasí. Petenti poukazují na to, že nový územní plán je v plném rozporu se strategickým plánem města. Nový územní plán popírá výstupy z „dílny nápadů“ z roku 2013 a jde proti zájmům většiny obyvatel města. Kromě ztráty charakteru Řevnic jako zahradního vilového města se občané Řevnic obávají prohloubení problémů s kvalitou infrastruktury ve městě. Iniciativa občanů proti masivní výstavbě bytových domů vyvolala v Řevnicích velký ohlas. Podpisové archy na podporu vyhlášení referenda podepsalo 678 osob, tj. více než pětina všech obyvatel města. Tím byly splněny zákonné podmínky pro podání návrhu na vyhlášení místního referenda, ve kterém by Řevničané mohli jasně vyjádřit svou vůli, zda si v daných lokalitách přejí novou bytovou výstavbu či nikoli.

Přípravný výbor proto v červenci 2020 podal zastupitelstvu města Řevnice návrh na vyhlášení předmětného místního referenda. Jako datum konání referenda byl navržen termín krajských voleb 2. a 3.10.2020 s ohledem na minimalizaci nákladů na provedení referenda a předpokladem vysoké účasti hlasujících. Zastupitelstvo města nejprve oznámilo navrhovatelům, že návrh nemá nedostatky a bude proto projednán na zasedání zastupitelstva města dne 7.9.2020.

Boj o Ameriku jde do finále. Na co je dobré pamatovat?

sinfin.digital