Jaká specifika má nahlížení do spisů týkajících se stavebních záměrů

Lenka Mičkalová

PRÁVNÍ SERVIS | Je nahlížení do spisů týkajících se stavebních záměrů nějakým způsobem omezeno? Vyplývají z těchto omezení výjimky? Je případně možné tyto výjimky využít pro realizaci svých procesních práv v řízeních podle stavebního zákona? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujícím článku.

Právní úprava stávajícího stavebního zákona

Platný a stále účinný zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stanovuje k otázce nahlížení do spisu ve svém § 168 odst. 2 následující: „Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.“ 

Byť se může na první pohled zdát toto ustanovení nesmyslným, má svůj účel. Smyslem této právní úpravy je zajištění práva na spravedlivý proces, ochrana vlastnictví a soukromí, ochrana práv autorských, jakož i zajištění případného veřejného zájmu na zajištění ochrany a bezpečnosti státu včetně jednotlivců.

V obecné právní úpravě, která je obsažena v § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je stanoveno, že s právem nahlížet do spisu je spojeno též právo činit si výpisy a právo pořizovat si kopie spisu nebo jeho části. 

Z této obecné úpravy činí stavební zákon výjimku, pokud jde o kopii dokumentace stavby, která bude žadateli o nahlížení do spisu poskytnuta pouze v případě, pokud předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. 

Dokumentací se ve smyslu předchozí věty rozumí projektová dokumentace blíže specifikovaná ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve smyslu pozdějších předpisů.

Nahlížet do spisů vedených stavebním úřadem může každý, kdo je účastníkem řízení, jakož i ten, kdo prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li u posledních dvou zmíněných situací porušeno právo některého z účastníků, případně dalších dotčených osob anebo veřejný zájem (viz § 38 odst. 1 a 2 správního řádu). 

Co je právním zájmem či jiným vážným důvodem, to prokazuje žadatel a vždy bude takové důvody stavební úřad posuzovat individuálně, a to s ohledem na kontext všech okolností daného případu.

Z naší praxe můžeme uvést, že některé stavební úřady odmítaly pořizování kopií projektové dokumentace z důvodu nedoložení souhlasu vlastníka stavby či souhlasu pořizovatele dokumentace, a to právě na základě § 168 odst. 2 stavebního zákona. 

Tento postup byl kritizován mimo jiné i ze strany veřejného ochránce práv, který dokonce označil § 168 odst. 2 stavebního zákona za nadbytečný a neústavní. V důsledku toho se tak účastníci řízení sice mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, avšak v důsledku shora nastíněného postupu stavebního úřadu neměli možnost seznámit se všemi podklady pro rozhodnutí, což vytvářelo zcela absurdní situaci. 

Je třeba si uvědomit, že projektové dokumentace, zejména pro větší stavební záměry, jsou poměrně rozsáhlé a pro laika může taková dokumentace představovat komplikovaný technický dokument, ve kterém je těžké se orientovat. Účastníci řízení nejsou často schopni při nahlížení do spisu projektovou dokumentaci sami posoudit a pro případné vyhodnocení informací z ní budou potřebovat využít služeb kvalifikovaných odborníků či znalců, kdy však taková konzultace vyžaduje předložení kopie projektové dokumentace. 

Mimo jiné s ohledem na shora uvedenou praxi došlo k soudní moderaci výše citovaného § 168 odst. 2 stavebního zákona.

Obecnou možností, jak získat kopie dokumentace stavby, pokud osoba žádající o nahlížení do spisu současně nedoloží souhlas dle § 168 odst. 2 stavebního zákona, je pořízení těchto kopií vlastními prostředky při nahlížení do spisu (například focení na vlastní mobilní telefon). Při využití tohoto způsobu pořízení kopie projektové dokumentace můžete argumentovat tím, že to zákon nevylučuje.

Pokud byste neměli vlastní fotoaparát či mobilní zařízení, na které byste si chtěli zaznamenat kopii dokumentace, a nedoložili byste souhlas dle § 168 odst. 2 stavebního zákona, tak to ještě automaticky neznamená, že by vám stavební úřad měl odepřít poskytnutí kopie dokumentace stavby dle § 168 odst. 2 stavebního zákona. 

V této souvislosti vás odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2019, č. j. 2 As 256/2017-48. Dle tohoto rozsudku platí, že i když účastník řízení nepředloží souhlas osob uvedených v § 168 odst. 2 stavebního zákona, musí stavební úřad posoudit, o jakou část dokumentace stavby se jedná a zda by jejím odepřením nebyla narušena spravedlivá rovnováha mezi právem žadatele na spravedlivý proces či na ochranu jeho práv (například ochranu práva vlastnického) a právem pořizovatele dokumentace stavby/vlastníka stavby na vlastnictví dokumentace a dispozice s ní. 

Stavební úřad bude také posuzovat, z jakého důvodu žádá žadatel kopii dokumentace, zda se jedná o důvod věrohodný a nezastírá se jím ve skutečnosti jiný, nepřípustný důvod, a zda je důvod poskytnutí dostatečně důležitý v porovnání s možnou hrozbou zneužití dokumentace a dotčení práva na vlastnictví pořizovatele dokumentace/vlastníka stavby. 

Jakmile si stavební úřad ověří tyto skutečnosti, posoudí, kterému z konkurujících práv dá přednost, či může učinit jiná vhodná opatření co možná nejvíce optimalizující řešení střetu práv (omezení poskytnutí kopie dokumentace jen na určité části tak, aby zkopírovaná část dokumentace sloužila pouze k účelu deklarovanému účastníkem a nemohlo tak dojít ke zneužití dokumentace – například pokud má soused obavy, že u nového stavebního záměru přesahuje požárně nebezpečný prostor i na jeho pozemek a stavbu, může mu být umožněna kopie té části projektové dokumentace, kde se tato problematika řeší).

Ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona se použije jak během celého řízení, které je vedeno podle stavebního zákona, tak i po jeho skončení. Pokud vám bude kopie dokumentace poskytnuta, nebude nutné vydávat k tomu žádné rozhodnutí. 

Pokud však vám ze strany stavebního úřadu bude odepřeno nahlížení do spisu, tak se o tomto vydává samostatné usnesení, které je přezkoumatelné soudem. Některé stavební úřady chybovaly, když odepíraly nahlížení do spisu pouhým přípisem. V případě, že jste účastníkem běžícího řízení, můžete napadnout usnesení o odepření nahlížení do spisu v rámci meritorního rozhodnutí. 

Pokud je však již stavební řízení ukončeno, anebo jste žádali o nahlížení do spisu, ačkoliv jste účastníkem nebyli, můžete usnesení o odepření nahlížení do spisu napadnout odvoláním a následně samostatně ve správním soudnictví.

Nová právní úprava

V zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“), jsou rozhodnými v otázce nahlížení do spisu ustanovení § 272 a § 275 NSZ. Úprava přístupu do evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací navazuje na obecnou úpravu § 38 správního řádu.

K údajům budou mít dle nové právní úpravy přístup v podobě, která není strojově čitelná, účastníci řízení a jejich zástupci a jiné osoby, prokážou-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. 

Osoba oprávněná k přístupu do evidencí má právo také na pořizování výpisů a kopií (viz § 272 odst. 2 NSZ). Právo přístupu k dokumentaci ve strojově čitelném (tj. editovatelném) formátu bude mít pouze ten, kdo předloží souhlas stavebníka nebo vlastníka stavby.

Z důvodové zprávy k NSZ vyplývá, že si je zákonodárce vědom shora uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2019, č. j. 2 As 256/2017-48, přičemž i když bude přístup k dokumentaci v tzv. editovatelném formátu podmíněn souhlasem stavebníka/vlastníka stavby, ochrana práv ostatních účastníků řízení bude zajištěna přístupem k dokumentaci v needitovatelném formátu.

V § 275 odst. 2 NSZ je upraveno, že u staveb v působnosti jiného stavebního úřadu lze z důvodů ochrany zájmů podle jiných právních předpisů odepřít nahlížení do části spisu, která obsahuje projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru. 

Jak vyplývá z předchozí věty, je možné odepřít takové nahlížení pouze z důvodu specifikovaného zákonem, což bude nejčastěji z důvodu obrany a bezpečnosti státu či z jiných zvláštním zákonem stanovených důvodů.

Závěr

Do spisů stavebního úřadu má právo nahlížet každý, kdo je účastníkem řízení, jakož i ten, kdo prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li porušeno právo některého z účastníků, případně dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. 

Při nahlížení do spisů stavebního úřadu má osoba žádající mimo jiné právo pořizovat si kopie dokumentace, kdy focení této dokumentace například prostřednictvím vlastního mobilního telefonu je zcela bezproblémové. 

Pokud byste požadovali pořízení kopie dokumentace po stavebním úřadu a nepředložili byste souhlas osob uvedených v § 168 odst. 2 stavebního zákona, nemáte ještě automaticky odepřeno právo nahlížení do spisu, respektive právo pořizovat si kopie dokumentace. 

Stavební úřad musí vždy posoudit, o jakou část dokumentace se bude jednat a zda by jejím odepřením nebyla narušena rovnováha mezi vaším právem a právem pořizovatele dokumentace stavby/vlastníka stavby na vlastnictví dokumentace a dispozice s ní.

NSZ stanovuje, že právo přístupu k dokumentaci v editovatelném formátu budou mít pouze ti, kdo předloží souhlas stavebníka nebo vlastníka stavby. Zároveň nebudou ohrožena práva ostatních účastníků řízení, kteří budou mít přístup k dokumentaci v needitovatelném formátu.

PETRÁŠ REZEK

Autorkou článku je Lenka Mičkalová z advokátní kanceláře PETRÁŠ REZEK, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblastí občanského a rodinného práva.

sinfin.digital