Kdo zaplatí povinné advokáty? Ministerstvo chce zastupování skoro u všech sporů, hrozí ale tato rizika

Jan Januš

02. 10. 2018 • 08:30

Ministerstvo spravedlnosti prosazuje povinné zastoupení advokátem ve všech civilních soudních sporech, a to s výjimkou vypočtených případů, kde však nepůjde o více než 50 tisíc korun. Jinak by museli jak lidé, tak firmy angažovat advokáty. Ani ti ale navrhované pravidlo nepřijímají bez výhrad. Například podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude nutné rovněž vyřešit financování povinného zastoupení. Nové pravidlo totiž podle něj může negativně dopadnout i na střední vrstvu obyvatelstva.

Současná pravidla počítají s takzvanou bezplatnou právní pomocí jen pro ty nejchudší a nejpotřebnější. Rozšíření povinnosti angažovat advokáta v civilních sporech však může mít podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce dopad i na střední třídu, což možná bude nutné při přípravě nových pravidel reflektovat. Uvedl to na konferenci 100 let české a slovenské advokacie, která se konala na konci září v Luhačovicích.

„Strany jsou povinny nechat se zastoupit advokátem (advokátský spor), s výjimkou řízení před okresními soudy ve věcech, v nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje částku 50 000 Kč, a v řízení o stížnosti proti usnesení okresního soudu v takové věci. V řízení o žalobě na obnovu a pro zmatečnost jsou strany povinny nechat se zastoupit vždy bez ohledu na hodnotu předmětu sporu,” definuje nové pravidlo ministerstvo spravedlnosti v návrhu věcného záměru nového civilního řádu soudního.

Ten zveřejnilo na speciálních webových stránkách. Resort přitom vyzývá k oponentuře, prostřednictvím webu je možné psát k návrhu své připomínky.

Proč zrovna 50 tisíc korun?

Ministerstvo v této souvislosti připomíná, že v současnosti je potřeba povinného zastoupení advokátem uzákoněna v případě dovolacího řízení u Nejvyššího soudu. Existuje rovněž v případě Ústavního soudu.

„Český přístup k povinnému zastoupení je užší, než je tomu kupř. v Rakousku nebo v Německu. Rakouský ZPO předepisuje v § 27 (s tam stanovenými výjimkami) povinné zastoupení mj. pro řízení před opravnými soudy, pro prvostupňové řízení před zemskými soudy, jakož i pro řízení před okresními soudy, pokud hodnota sporu přesahuje částku 5000 Euro,” popisuje ministerstvo.

A jak je to u našich dalších sousedů? „Německý civilní řád soudní v § 78 požaduje povinné zastoupení advokátem pro řízení před zemskými soudy, popř. též před vrchními zemskými soudy. Rovněž v řízení před Spolkovým soudním dvorem platí povinné zastoupení; zde je navíc úprava přísnější, neboť strany se musí nechat zastoupit některým z advokátů schválených (připuštěných) k zastupování před tímto soudem.”

V českých poměrech ale nebyla částka 50 tisíc korun stanovena náhodou, podle ministerstva jde totiž o zhruba dvojnásobek průměrné mzdy. „Počítá se samozřejmě s tím, že v paragrafovém znění může být toto pravidlo doplněno o výjimky (např. povinné zastoupení advokátem se nebude týkat osob s právnickým vzděláním); to je běžný přístup i shora zmíněných zahraničních úprav. Pro účely věcného záměru, který pouze vytyčuje základní zásady budoucí úpravy, však není nutno do takových podrobností zacházet,” dočteme se rovněž v příslušném odůvodnění.

Uhájíme lépe svá práva?

Na rizika ministerského návrhu upozornil na zmíněné konferenci také ústavní soudce David Uhlíř, dřívější místopředseda České advokátní komory. Například advokáty podle něj čeká v takovém případě zvýšená odpovědnost za různá procesní pochybení. V této souvislosti Uhlíř připomněl, že nejsou pojištěni pro směnečná řízení, jejich pojistky se nevztahují ani na hrubou nedbalost podle pojistných podmínek. Podle Uhlíře by v takovém případě hrozily i častější žaloby neúspěšných klientů na ustanovené advokáty.

Nová úprava by ale měla rovněž značné výhody. Podle Uhlíře jak pro soud, tak pro strany sporu a konečně i pro advokáty. Němec vyzdvihl například ochranu spotřebitele, ale i možné efektivnější fungování justice.

Připomněl přitom německou studii z 80. let, podle níž povinné zastoupení advokátem vede jak k větší efektivitě soudce, tak i k efektivnějšímu řízení a lepšímu hájení práv. K podobným výsledkům podle něj dospěly rovněž výzkumy v jiných zemích.

Němec také popsal, že povinné zastoupení funguje v řadě zemí kontinentální Evropy, naopak neexistuje například v USA, Velké Británii či v severských zemích.

Kdo bude moci zastupovat před soudy?

Podle Uhlíře je pak otázkou, zda nebude stanoven okruh advokátů, kteří budou mít zvláštní oprávnění pro zastupování u vyšších soudů. Naopak v rámci debaty o návrhu nových pravidel na webových stránkách se objevil návrh, aby bylo povinné zastupování svěřeno širšímu okruhu osob než jen advokátům.

„Zatím jde jen o teze věcného záměru, a nelze tak vyloučit, že okruh osob oprávněných k zastupování bude rozšířen. V tuto chvíli však preferujeme řešení, kdy by k zastupování stran před soudem měli být oprávněni v zásadě jen advokáti, neboť je to náplní právě jejich práce, odpovídají tomu stavovské předpisy a podmínky výkonu advokacie. Advokáti k tomu dále mají dostatek znalostí, zkušeností a praxe. Ostatně i otázka bezplatné právní pomoci může být řešena prostřednictvím advokátů,” reagovalo však ministerstvo spravedlnosti.

Je nutné rovněž dodat, že navrhované pravidlo čeká ještě množství debat, různá vyjednávání a také dlouhý legislativní proces. Může to s ním tak dopadnout prakticky jakkoliv.

SDÍLET