Rozvody u notářů oslabí manželství, zásadně s nimi nesouhlasíme, říkají rodinní advokáti

Ministerstvo spravedlnosti zvažuje změny v rozvodech. Ty by mohli, alespoň v těch bezproblémových případech, řešit i notáři. „Jde to ve Španělsku, ve Francii, v Řecku nebo v Pobaltí. Snižuje se tak i zátěž soudů. Existuje několik průzkumů, podle nichž by to lidé uvítali i u nás. Většina z těch, kteří si rozvodem prošli, nerozumí důvodu jít k soudu, když se sami dohodli a o nic se nesoudí, popsal v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. Proti možným změnám se ale výrazně ohradila Unie rodinných advokátů. „Jde o návrh oslabující instituci manželství,“ uvedl spolek vedený bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou ve svém stanovisku, které níže kompletně publikujeme.

Stanovisko Unie rodinných advokátů, z. s., č. 6/2019 k problematice zvané „rozvody u notáře“:

Unie rodinných advokátů zásadně nesouhlasí s návrhem legislativní změny laicky označované jako „rozvody u notáře“, neboť jde o návrh oslabující instituci manželství.

Důvody našeho nesouhlasu jsou následující:

- návrh byl původně součástí balíčku prorodinných opatření, v rozporu s jeho názvem je však prvkem rodinu rozbíjejícím, protože eliminuje soudní pokus o smír, který rozvodu dnes předchází;

- dnešní podoba dohodnutých rozvodů je plně vyhovující, v praxi nezpůsobuje výkladové ani technické problémy, dohodnuté rozvody probíhají před soudy nekomplikovaně a bez zpoždění a soudy zatěžují minimálně, proto není žádných důvodů dnešní praxi měnit;

- návrh opomíjí participační práva dítěte, a je tedy v rozporu s ústavním pořádkem ČR a s Úmluvou o právu dítěte, neboť nahrazuje zjištění názoru dítěte čestným prohlášením rodičů, jejichž zájmy však mohou být odlišné od oprávněného zájmu dítěte;

Rozvody u notáře? Češi by to uvítali, jsme připraveni, říká šéf komory Radim Neubauer

- návrh z procesu vyjednávání o rozvodu vylučuje advokáty, kteří mají mnoholeté zkušenosti z rodinných sporů; celou agendu naopak přesouvá na notáře, pro které jde o materii novou a pro ně neznámou, s dosahem opatrovnické problematiky, kterou dnes ani nejsou sami notáři schopni dohlédnout;

- advokáti i další účastníci, kteří dnes rodičům pomáhají uzavřít dohody, mají na zřeteli zájem nezletilých dětí a často korigují hraniční postoje rodičů, působí jako neformální mediátoři, klidní konflikty apod.; těžko lze předpokládat, že by se z notářů během krátké doby stali zastánci práv nezletilých, vyškolení mediátoři a vyjednavači;

- návrh předpokládá účinnost změny od 1. 1. 2020; za tak krátkou dobu však není myslitelné, aby si notáři osvojili předmětnou opatrovnickou a rozvodovou problematiku.

 Pokud bude i nadále panovat obecná politická shoda na odbřemenění dohodnuté problematiky, pak Unie rodinných advokátů navrhuje, aby dohody mohli sepisovat i advokáti a zapsaní mediátoři v písemné podobě s ověřenými podpisy, nikoli výlučně notáři.

Podrobný rozbor problematiky:

1. Popis stavu

Problematika je aktuální od září loňského roku. Legislativně šlo původně o součást balíčku prorodinných opatření, který vládě předkládala ministryně práce a sociálních věcí pod názvem „návrh zákona o zálohovaném výživném“, koncem dubna letošního roku však Ministerstvo spravedlnosti vyčlenilo návrh z balíčku a v současnosti je předkládán jako samostatný návrh.

Januš: A co když bude Marie Benešová dobrou ministryní spravedlnosti?

Součásti návrhu je změna občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o soudních poplatcích, notářského řádu, exekučního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a insolvenčního zákona. Návrh počítá s tím, že podmínkou rozvodu nebude opatrovnické rozhodnutí o porozvodové péči o děti, pokud manželé budou schopni se dohodnout. Dohody o dětech (dnes nejsou zapotřebí ani v písemné podobě) a dohody o majetku (dnes postačí vyhotovit písemně s ověřenými podpisy) by nově vyhotovovali výlučně notáři v podobě notářského zápisu s přímou vykonatelností.

Návrh nepředpokládá, že by notáři skutečně rozváděli, v tomto smyslu je tedy laické pojmenování návrhu zavádějící (návrh počítá s opatrovnickými a majetkovými dohodami, samotný rozvod proběhne jako dnes před soudem). Soud bude moci opatrovnickou dohodu zrušit a rozhodnout sám, pokud ji vyhodnotí jako v rozporu se zájmem dítěte.

Návrh dále dovoluje postoupit pohledávku za výživným a upravuje úroky z prodlení u nezaplaceného výživného. Návrh změny zákona o soudních poplatcích zvedá soudní poplatek za rozvod (2000 Kč ponechává za návrh dohodnutého rozvodu či za návrh společně podaný oběma manžely, sporný rozvod však má stát 7000 Kč).

Součástí návrhu je podrobná novela notářského řádu, která upřesňuje, co všechno má opatrovnická dohoda sepsaná notářem obsahovat.

Benešová chce omezit státní zástupce, Kněžínek ale chystal to samé. Jsou privilegovanější než soudci

 2. Reakce veřejnosti

Odborná veřejnost napříč republikou (včetně akademické sféry, rodinných advokátů i opatrovnických soudců) jednoznačně změnu odmítla a stále odmítá. Výhrady je třeba rozdělit do následujících skupin:

a) Výhrady chránící rodinu: ačkoliv je návrh součástí tzv. prorodinného balíčku, rodině škodí, namísto aby ji chránila. Současný systém zapojení opatrovnických soudců a orgánů sociálně právní ochrany dětí zajišťuje garanci zájmu dítěte, nezbytný pokus o smír před rozvodem sice může být bagatelizován, nicméně minimálně soudní řízení rozpad rodiny a manželství zpomalí.

Nezletilému dítěti přiznávají vnitrostátní i nadnárodní normy a úmluvy participační právo – právo na informace a právo na vyjádření o všem, co se ho týká. Návrh tato práva opomíjí, protože dovoluje názor dítěte nahradit prohlášením rodičů.

Opatrovničtí odborníci (včetně advokátních) dodávají, že zájem dítěte všechny stávající složky vede k tomu, že korigují jednostranný pohled rodiče nerespektující dnešní pojetí rodičovské odpovědnosti. Podobný přístup lze u notářů jen těžko předpokládat.

V Česku se chystá podobné omezení práv jako v Polsku, bijí na poplach advokáti

b) Výhrady systémové: zapojit notáře do systému vyžadujícího vyškolené odborníky na rodinu je zcela nový prvek. Notáři nemají nezbytné vzdělání, neznají rodinné právo ani opatrovnickou problematiku. Byť bylo v minulosti rodinné právo opomíjeno, v posledních deseti letech se pohled na ně mění a odborná sféra si uvědomuje nezbytnost specializace a proškolených odborníků plus zvládnutí dalších kompetencí (participační právo dítěte, emocionální problematika, psychologie, znalecké posudky apod.). Není vůbec myslitelné, že by si notáři v krátké době osvojili schopnosti k vedení takto složité agendy. V posledních letech naopak zaznívá celou republikou požadavek rodinné specializace. Tento návrh jde zcela proti výše uvedeným trendům. Průměrná délka opatrovnického řízení dnes činí 4-5 měsíců. Není proto důvodu dnešní praxi měnit, ani praxe podobný požadavek v posledních letech nevysílala.

c) Výhrady advokátní: pokud diskuse předcházející předloženému návrhu počítaly s povinným zastoupením rodičů advokáty, kteří by připravovali text dohod, pak by byla podpora návrhu obhajitelná ze strany advokátů. Návrh však advokáty z celého procesu naopak vyčleňuje. Z opačného břehu lze podtrhnout argument, že zejména v Praze a ve velkých městech jsou notáři dlouhodobě přetíženi a v rozumném čase nestíhají ani stávající agendu, nebudou proto schopni v rozumných lhůtách dohody sepisovat. Advokáti přípravy agendy sice budou schopni, nicméně klienti budou mít náklady dvojnásobné.

3. Návrh doporučení

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby vláda návrh novelizace rozeslaný do připomínkového řízení neschválila.

 V Praze dne 24. dubna 2019

SDÍLET
sinfin.digital